12.3. Індикативні ціни

Індикативні ціни — це різновид державних фіксованих цін, які встанавлюються Міністерством зовнішніх  економічних  зв’язків  і торгівлі України на основі  дійсних цін, що склалися на даний товар на ринку на момент здіснення експортної (імпортної) операції з вра- хуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків. Інформа- цію  для  розрахунків Міністерство отримує від  митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських установ, підприємств, організацій. При розрахунку індикативних цін враховуються резуль- тати моніторингу зовнішних товарних ринків, стандарти якості Укра- їни  та міжнародних організацій, та інша інформація кон’юнктурно- цінового характеру. Індикативні ціни переглядаються один  раз  нав місяць та є обов’язковими до публікації до п’ятого числа поточного


 

місяця в газеті «Урядовий кур’єр». Індикативні ціни вводяться з ме- тою стабілізації валютних надходжень, відвернення антидемпінго- вих розслідувань, недопущення недобросовісної конкуренції та регу- лювання цін експортно-імпортних операцій.

Введення індикативних цін  означає, що  товари, відносно яких такі ціни введені, можуть експортуватися або імпортуватися за ціна- ми не нижче індикативних. При  цьому, для  здійснення експортних або імпортних операцій потрібне, як правило, отримання ліцензії і реєстрація зовнішньоекономічного контракту.

Індикативні ціни можуть вводитися на товари:

•           відносно яких застосовуються антидемпінгові заходи або по- чаті  антидемпінгові розслідування в Україні або за її межами;

•           відносно яких застосовуються спеціальні імпортні процедури;

•           відносно яких  встановлені режими квотування або  ліцензу- вання;

•           відносно експорту яких встановлений спеціальний режим;

•           у інших випадках, передбачених міжнародними договорами

України.

Індикативні ціни на товари, відносно яких початі або можуть бути початі антидемпінгові розслідування в Україні або за її межами, вста- новлює Міжвідомча комісія з антидемпінгових розслідувань.

Митні органи України отримують від Міністерства зовнішніх еко- номічних зв’язків і торгівлі України перелік товарів, на які встанов- люються індикативні ціни. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльнос- ті всіх  форм  власності повинні обов’язково використовувати індика- тивні ціни під  час  укладення і здійснення всіх  видів  зовнішньоеко- номічних угод,  включаючи також угоди  з давальницькою сировиною (на сировину і готову продукцію з неї). Це стосується випадків, коли в результаті переробки давальницької сировини був отриманий новий товар, який, відповідно до чинного законодавства, має  місцем похо- дження Україну. При  використанні індикативних цін, митна вар- тість  товару встановлюється, виходячи з індикативної ціни.

У разі  відхилення ціни контракту від  індикативної ціни на  то- вари, від  особи,  що  виробляє операцію, потрібне надання додатко- вих  документів, що обгрунтовують таке відхилення. Для  отримання таких документів суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України представляють  в  Міністерство  зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі економічне обгрунтування контрактної ціни у письмовій формі,   розроблене  відповідно  до   методики  цього    міністерства.


 

Впродовж 10  календарних днів  Міністерство приймає рішення  про підтвердження контрактної ціни або відмову в такому підтвердженні.

У випадку, якщо товар не підпадаєт під дію індикативних цін, ко- ристуються довідковими цінами. Розроблені довідкові ціни присила- ють митним органам в інформаційних листах і бюлетенях «Огляд цін українського і світового ринків».  Вони  відображають реальний рі- вень ціни, згідно з яким можна продати або купити товар. Їх можуть використовувати і як інформаційне джерело під  час  митної оцінки аналогічних товарів, і при оцінці бартерних контрактів.

Контрольні питання

1.   Як  співвідносяться між собою світова ціна та інтернаціональ- на вартість?

2.   У чому сутність політики вільної торгівлі та політики рпотеці- онізму?

3.   Наведіть класифікацію митних зборів.

4.   Наведіть складові ціни експорту.

5.   Наведіть складові ціни імпорту.

6.   Наведіть формули для розрахунку суми акцизного збору.

7.   За  якою формулою розраховується сума  ПДВ  на  товари, які ввозяться на митну територію України?

8.   Дайте визначення категорії «індикативна ціна».

9.   На які товари можуть вводити ся індикативні ціни?