12.2. Ціни в міжнародній торговлі

Хоча механізм встановлення цін в міжнародній торгівлі відрізня- ється від формування цін на внутрішньому ринку, проте формування цін в практиці міжнародної торгівлі також починається від рівня під- приємства-виробника. Особливо  це  стосується розрахунку експорт- них цін.

Ціна  експорту  на  продукцію складається з витрат виробництва підприємства-експортера, до яких нараховуються витрати на  тран- спортування вантажу одержувачем, митні збори, що нараховуються у відсотках від  вартості вантажу, експортне мито, розмір якого ди- ференціюється залежно від видів  продукції і може навіть дорівнюва- ти самій ціні. Згідно із діючим законодавством при  експорті товарів і супутніх такому експорту послуг ставка ПДВ складає «0»  відсотків до бази  оподаткування. При  визначенні митної вартості товару, що експортується, використовують індикативні ціни.

Ціна  імпорту  складається з  ціни держави-постачальника і  тих елементів, які в неї  включає держава-одержувач. При  цьому, дер- жава-одержувач в ціну  імпорту поряд з експортним митом включає і імпортне мито. Ставки імпортного мита розраховуються на підставі Єдиного  митного тарифу по повних ставках. Від сплати мита звільня- ються товари, країна походження яких,  утворює з Україною спеці- альні митні зони або входить разом з Україною в митні союзи. Пільго- ві ставки, застосовуються до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння.


 

У зв’язку з цим, ціна імпорту складається з: митної вартості това- ру, експортного та імпортного мита, інших митних зборів, акцизного збору (для  підакцизних видів  продукції), ПДВ, єдиного збору.

Нарахування митних зборів  проводиться на базі  митної вартості товару, тобто фактично сплаченої ціни або ціни, що підлягає оплаті за товар  на момент перетину митного кордону України.

При визначенні митної вартості в неї включається ціна товару, ви- значена в рахунку-фактурі, а також фактичні витрати, якщо вони не включені в рахунок-фактуру:

•           на   транспортування,  навантаження,  розвантаження,  пере- везення і страхування до пункту перетину митного кордону України;

•           комісійні і брокерські;

•           плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, які відносяться до даних товарів та  інших предметів і має  бути сплачена експортером прямо або побічно, як умову  їх вивозу.

При явній невідповідності заявленої митної вартості або в разі  не-

можливості її перевірки митні органи визначають митну вартість на основі  ціни на ідентичні товари, які діють  в провідних країнах-екс- портерах даних товарів.

Відносно товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором, в ціну імпорту включається також акцизний збір. Передбачено дві фор- мули для розрахунку суми акцизного збору:

1) якщо ставка акцизного збору встановлена у відсотках до митної вартості товару, сума акцизу розраховується за наступною формулою:

АЗ = (Вм + Свм) × А ,

де  АЗ — сума акцизного збору; Вм — митна вартість товару; Свм — сума ввізного мита;

А — ставка акцизного збору.

2)  якщо  ставка акцизного збору  встановлена в  грошовому ек- віваленті до фізичної одиниці вимірювання товару, сума  акцизу розраховується за наступною формулою:

АЗ = N × А ,

де N  — кількість товару у фізичних одиницях вимірювання. Перелік товарів, з яких стягується акцизний збір затверджується

Кабінетом Міністрів України.


 

Товари, які ввозяться на митну територію України, обкладають- ся також податком на додану вартість за ставкою, що встановлюється згідно із діючим законодавством. Базою оподаткування ПДВ  для  то- варів, які ввозяться на територію України є митна вартість, вказана у вантажній митній декларації з врахуванням митних зборів, а для підакцизних товарів — акцизного збору.

Сума ПДВ на товари, які ввозяться на митну територію України, розраховується за наступною формулою:

СПДВ  = (Вм + М + АЗ ) × П ,

 

де СПДВ


— сума податку на додану вартість;

 

М  — митний збір;

П  — ставка ПДВ.

При  ввезенні товарів на  митну територію України ПДВ  не  пла- титься для  товарів, вартість яких  менше 100  доларів США.  Крім того, в даний час діє перелік товарів російського виробництва, ввезен- ня  яких до України з митної території Росії звільняється від сплати ПДВ. До цих  товарів відносять: нафта сира, газовий конденсат при- родний, газ природний, паливні елементи та інш.

Для  остаточного обгрунтування експортних і імпортних цін може розроблятися конкурентний лист, який допомагає вибрати продавця.