ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ............................... 6

1.1. Концепції ціноутворення в економічній теорії ................... 6

1.2. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу ................. 10

1.3. Принципи, види  ціноутворення та функції ціни .............. 13

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА  ЦІН ....................................................... 16

2.1. Склад і структура ціни ................................................. 16

2.2. Класифікація цін ........................................................ 18

2.3. Види знижок .............................................................. 27

РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ................................ 30

3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення ........... 30

3.2. Основні чинники ціноутворення .................................... 40

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ .................................... 41

4.1. Витратні методи .......................................................... 41

4.2. Ринкові методи ........................................................... 46

4.3. Нормативно-параметричні методи ................................. 51

РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦІН ........... 55

5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту ......... 55

5.2. Похідна і оцінка еластичності попиту від ціни ................. 64

5.3. Ціна і оптимізація прибутку ......................................... 68

РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ...... 73

6.1. Класифікація цінових стратегій ................................... 73

6.2. Цінове сегментування ринку ........................................ 77

6.3. Методи  аналізу цінової динаміки .................................. 79

РОЗДІЛ 7. ЦІНОВІ РИЗИКИ .................................................... 84

7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків .... 84

7.2. Методи  оцінки цінових ризиків .................................... 86

7.3. Управління ціновими ризиками .................................... 95

РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН  ......................... 100

8.1. Методи  прямого державного регулювання цін ............... 100

8.2. Методи непрямого державного регулювання цін ............. 104

8.3. Світовий досвід державного регулювання цін ................. 109


РОЗДІЛ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗЯХ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ........................................................ 114

9.1. Ціни в промисловості ................................................. 114

9.2. Ціни в будівництві ..................................................... 117

9.3. Транспорті тарифи ..................................................... 121

РОЗДІЛ 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ ..................... 125

10.1. Характеристика сфери  послуг ................................... 125

10.2. Методи  ціноутворення на ринку послуг ....................... 130

10.3. Особливості ціноутворення на види  послуг .................. 132

РОЗДІЛ 11. ФОРМУВАННЯ ЦІНИ БРЕНДУ ............................ 141

11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда ....... 141

11.2. Мультикритеріальні методи формування ціни бренда .... 147

РОЗДІЛ 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................................ 153

12.1. Специфика ціноутворення на міжнародних ринках ....... 153

12.2. Ціни в міжнародній торговлі ...................................... 157

12.3. Індикативні ціни ...................................................... 159

РОЗДІЛ 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ ........................... 162

13.1. Новації ціноутворення в Інтернет .............................. 162

13.2. Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет ....... 164

13.3. Методи  ціноутворення в Інтернет .............................. 167

РОЗДІЛ 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН .................. 173

14.1. Прямі методи дослідження цін ................................... 173

14.2. Непрямі методи дослідження цін ................................ 177

ЗАДАЧІ .............................................................................. 183

ТЕСТИ ................................................................................ 192

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ........................... 215

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ........................................................... 222

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................... 237