9.3. Транспорті тарифи

Транспортні тарифи включають собівартість перевезення та при- буток, який є пропорційним собівартості перевезення.

При  визначенні транспортних тарифів за базу  приймається  собі- вартість перевезення, в якій значну питому вагу  займає амортизація основних фондів. Також собівартість перевезення залежить від розмі-


 

ру вантажу і пасажиропотоку, структури пасажиропотоку, дальності перевезення.

Так  як процес перевезення складається з початкових, рухомих і кінцевих операцій, то витрати на перевезення діляться на дві час- тини:

—  витрати з початково-кінцевих операцій (не  пов’язані з даль- ністю  перевезень, тобто залишаються постійними на 1т ванта- жу);

—  витрати з рухомих операціях (змінюються прямо пропорційно зміні відстані).

До  витрат з  початково-кінцевих операцій відносяться наступні

витрати:

•           витрати на утримання рухомого складу під час стоянки;

•           витрати на підготовку рухомого складу до навантаження-роз- вантаження.

До витрат з рухомих операцій відносяться наступні витрати:

•           витрати на утримання шляхів сполучення, зв’язку, сигналіза- ції;

•           витрати на утримання рухомого складу в дорозі.

Витрати з рухомих операцій визначаються за наступною форму- лою:

С = a + b × s ,

де С — собівартість;

a — витрати з початково-кінцевих операцій на 1т;

b — витрати з рухомих операцій на 1т/км;

s  — відстань перевезень.

Окрім перевезень вантажів, транспортні підприємства виконують навантажувально-розвантажувальні роботи, зберігання, зважування вантажів. Ціни на такі роботи  називаються додатковими зборами.

Тарифна система транспорту складається із сукупності транспорт- них тарифів, додаткових зборів, знижок і штрафів за невідповідність фактичного рівня використання транспортних засобів нормативним, а також правил застосування тарифів.

Транспортні тарифи диференціюються за видами вантажів, вида- ми відправлень, класом обслуговування.

Траспортні тарифи можуть бути:

—  загальними і виключними;

—  табличними і схемними.


 

Загальні тарифи  — це  тарифи, за  якими визначається плата за перевезення основної маси  вантажів.

Виключні  тарифи  — це тарифи, за якими визначається плата за перевезення певних видів  вантажів по певним напрямкам.

Табличні  тарифи  — це тарифи, за  якими визначається плата за перевезення вантажів між визначеними пунктами. Вони  встановлю- ються у вигляді фіксованої плати за 1т вантажу і на усі відстані пере- везень та  є найбільш простими у використанні, проте  визначити їх для всіх пунктів і вантажів неможливо.

Схемні тарифи — це тарифи, за якими визначається плата за пере- везення вантажів шляхом перемноження ставок за тонну і кілометр на  відстань перевезення з  додаванням ставки за  початково-кінцеві операції.

При  перерахунку транспортних тарифів використовується індекс зміни тарифів.

Для  вантажних перевезень індекс зміни тарифів розраховується за наступною формулою:

P

m

 

I  =  1  ,

P0

де I m  — індекс зміни тарифу для вантажних перевезень;

P0   — середня ставка тарифу на  перевезення вантажу в попере-

дньому періоді, грн. на 10 ткм;

P1  — середня ставка тарифу на перевезення вантажу в поточному періоді, грн. на 10 ткм.

Для пасажирських перевезень індекс зміни тарифів розраховуєть- ся за наступною формулою:

P

n

 

I =  1  ,

P0

де I n  — індекс зміни тарифу для пасажирських перевезень;

P0  — середня ставка тарифу на перевезення пасажира в попере-

дньому періоді, грн. на 10 пас-км;

P1  — середня ставка тарифу на перевезення пасажира в поточно- му періоді, грн. на 10 пас-км.

Транспортні тарифи є різновидом фіксованих цін і періодично пе- реглядаются Кабінетом Міністрів України.


 

Контрольні питання

1.   Якими  методами може здійснюватися калькулювання  собі- вартості промислової продукції?

2.   За  якою формулою розраховується ціна промислової продук- ції?

3.   Які  елементи включає кошторисна вартість будівництва?

4.   Які  статті включають прямі витрати в будівництві?

5.   Які  статті включають накладні витрати в будівництві?

6.   Які  елементи ціни в будівництві є нормативними, а які розра- ховуються?

7.   Назвіть види  договірних цін в будівництві.

8.   Назвіть види  витрат на перевезення?

9.   Наведіть види транспортних тарифів і за якою формулою вони перераховуються?