РОЗДІЛ 7 ЦІНОВІ РИЗИКИ 7.1. Місце цінових ризиків

в системі господарських ризиків

Господарський ризик — це імовірність виникнення втрат або не- доодержання фактичного прибутку у порівнянні із запланованим по- казником прибутку в невизначених умовах господарської діяльності підприємства.

Господарські ризики можуть бути  класифіковані наступним чи- ном (табл. 7.1).

 

 

Класифікація господарських ризиків


Таблиця  7.1

 

 

Ознака

Вид господарського ризику

масштаб і розмір збитків

глобальний локальний

характер відшкодованого збитку

психологічний соціальний економічний політичний екологічний комбінований

ступінь ризику

припустимий критичний катастрофічний

тип ризику

раціональний (обґрунтований)

нераціональний авантюрний (азартний)


 

час  прийняття ризикова- них рішень

випереджальний своєчасний запізнілий

умови прийняття рішень

стохастичний (в умовах невизначеності)

конкуруючий (в умовах конфлікту)

джерело виникнення

ринковий специфічний

вид ринкового ризику

інфляційний податковий валютний процентний інвестиційний

вид специфічного ризику

випадкової загибелі або псування майна комерційний

економічний неплатоспроможності втрати фінансової стійкості ціновий

 

Ціновий ризик є різновидом специфічного господарського ризи- ку.  Необхідність аналізу цінових ризиків обумовлена функціональ- ною залежністю прибутку від встановлених цін.

Алгоритм аналізу цінових ризиків включає наступні етапи:

•           виявлення цінових ризиків;

•           вибір  методу оцінка цінових ризиків;

•           управління ціновими ризиками.

Виявлення цінових ризиків передбачає ідентифікацію видів  ціно- вих ризиків. До видів  цінових ризиків можна віднести:

1. підвищення закупівельних цін;

2. імовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;

3. зміни в державному регулюванні ціноутворення;

4. імовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;

5. зниження рівня товарів на ринку;

6. підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.