6.3. Методи аналізу цінової динаміки

Для  вивчення змін  цінової ситуації використовують різноманітні методи аналізу. До них відносять наступні методи:

•           метод середніх цін;

•           індексний метод;

Метод середніх цін.

Середній  рівень цін — узагальнюючий показник рівня цін, який характеризує стан  цін  по товарах за певний період. Є такі різновиди середньої ціни для окремого товару.

Якщо існують дані про рівень цін лише на початок і кінець періо- ду, застосовується середня арифметична проста:

Р = P1 + Pn  ,

2

P  — ціна товару на початок періоду;

1

Pn  — ціна товару на кінець періоду.

Якщо відомий обсяг  продажів товару в натуральному виразі, ви- користовується середня арифметична зважена:


 

n

            ∑ PiQi

=

 

P          i =1     ,

n

∑Qi

i =1

 

де Pi


— ціна i різновиду товару (або i регіону, або така, що скла-

 

лася на i дату);

Qi   — кількість i виду товару;

п — кількість видів  товару.

Якщо як ваги  використовуються дані  про  продаж товарів у вар- тісному виразі, використовується середня гармонійна зважена ціна:

n

            ∑ PiQi

P =  i =1          .

n   PQ

∑   i  i

i =1    Pi

Якщо дати реєстрації цін розташовані рівномірно на початок кож-

ного місяця, використовується середня хронологічна проста ціна:

 

P1 + PР + ...

=

 

P          2         2

n −1


 

n −1 +


Pn

2  .

 

Найчастіше така формула використовується при  розрахунках за квартал, півріччя, рік.

Якщо дати  реєстрації цін  розташовані нерівномірно, застосову- ється середня хронологічна зважена ціна:

n

            ∑ P i × ti

n

 

P  = i =1          ,

∑ti i =1

 

де Pi


— середній рівень цін у проміжку часу  ti .

 

 

Індексний метод — узагальнюючий показник рівня цін, який ха- рактеризує рівень цін на різні види товарів між різними територіями.

Індекси цін  використовуються для  вирішення завдань диферен- ційованого цінового аналізу різних груп товарів, порівняльного ана-


 

лізу  рівнів цін між різними регіонами та країнами, оцінки ефектив- ності систем цінового регулювання, аналізу видатків населення, ви- вчення інфляційних процесів, порівняння темпів росту  цін  на різні товари тощо.

Найбільш розповсюдженими є наступні індекси:

•           індекс цін Ласпейреса;

•           індекс цін Пааше;

•           індекс цін Фишера;

•           індекс цін Еджуорта-Маршалла-Боулі;

•           індекс цін Лоу.

Базиснозважений індекс цін  Ласпейреса визначається за наступ- ною формулою середньої арифметичної зваженої:

 

n

I Л   = i =1


 

Pi 0


 

×Qi 0


× Pi1

Pi 0  ,

 

P          n

∑ Pi 0 ×Qi 0

i =1

 

де I P


Л  — індекс цін Ласпейреса;

 

 

Pi1  — ціна i товару в звітному періоді, i = 1,n ;

Pi 0  — ціна i товару в базисному періоді, i = 1,n ;

 

Pi 0 ×Qi 0


— витрати на придбання i товару в споживчих витратах

 

 

населення базисного періоду, i = 1,n .

Поточнозважений індекс цін  Пааше визначається за наступною формулою середньої гармонічної:

n

∑ Pi1  ×Qi1

I П   =  i =1     ,

P          n   P ×Q

∑   i1   i1

 

 

i =1


Pi1

Pi 0

 

 

P

 

де I П


 

— індекс цін Пааше;

 

Pi1  ×Qi1  — витрати на придбання i товару в загальних споживчих

витратах населення поточного періоду, i = 1,n .


 

Відмінність між індексами цін  Ласпейреса та  Пааше полягає в тому, що  вагою  в першому індексі є кількість продукції базисного періоду, а в другому — кількість продукції поточного періоду. Тому вони ніколи не співпадають. Таку закономірність називають ефектом Гершенкрона: індекс Ласпейреса завищує зростання цін, а  індекс Пааше — його занижує.

В зв’язку зі  значними розходженнями між індексами Ласпей- реса  і Пааше, використовують формули індексів, які нейтралізують вплив вагових коефіціентів різних періодів, серед них індекси Фіше- ра, Еджуорта-Маршалла-Боулі, Лоу. В цих індексах цін у якості ваги застосовують середні кількості проданої продукції за базисний і по- точний періоди.

Індекс цін Фішера обчислюється як середня геометрична із індек- сів Ласпейреса і Пааше:

 

 

I

 

 

Ɏ

 

 

Ʌ

 

P          ȱ Ɋ


 

ɉ

 

u I P    ,

 

 

 

P

 

де  I Ф


— індекс цін Фішера.

 

Розрахункова формула індекса цін Фішера одержала назву «ідеаль- ної», оскільки вона не прив’язана ні до вагових коефіцієнтів базисного періоду, ні до вагових коефіцієнтів поточного періоду. Індекс цін Фіше- ра використовується при  розрахунку індексів імпортних і експортних цін, а також при проведенні територіальних співставлень.

Індекс цін  Еджуорта-Маршалла-Боулі визначається за  наступ- ною формулою:

 

n

∑ і1


Q  +Q

 

Р  × (  i1


i 0 )

 

І ЕМБ   =  і =1            2          ,

 

Р          n

∑ і 0


Q  +Q

 

 

де        ЕМБ


Р

і =1


× (  i1

2


i 0 )

 

І Р

Qi1  +Qi 0

2


— індекс цін Еджуорта-Маршалла-Боулі;

— середня кількість проданої продукції за  базисний і

 

поточний періоди.

Індекс цін Еджуорта-Маршалла-Боулі також дозволяє отримувати результати, позбавлені відхилень, «властивих» індексам цін Ласпейре- са і Пааше. Формула Еджуорта-Маршалла-Боулі прив’язує зміни цін до умовної структури товарів, яка отримана на основі  усереднення по-


 

точних і базисних вагів. Вона  отримала розповсюдження в діяльності національних статистичних установ.

Індекс цін Лоу визначається за наступною формулою:

n

∑ Рі1  ×Qi

=                  ,

 

 

І

 

Лоу     і =1    

Р          n

∑ Рі 0 ×Qi

і =1

 

Р

 

де І Лоу


— індекс цін Лоу;

 

 

Qi   — середня кількість проданої продукції за аналізований період.

Індекс цін  Еджуорта-Маршалла-Боулі є  різновидом індекса цін

Лоу, в якому в якості вагів використовуються середні обсяги реалізова- ної продукції за тривалі періоди. Індекс цін Лоу головним чином вико- ристовується у фундаментальних наукових дослідженнях по вивченню цінової динаміки за 5–10 років.

Крім того,  менш розповсюдженими є індекси Торнквіста, Гірі-Ка- міса, Уолша, Герарді.

Контрольні питання

1.   Наведіть класифікацію цінових стратегій.

2.   Дайте характеристику ціновим стратегіям, які визначаються рівнем цін.

3.   В  чому   полягає  сутність матриці  цінових стратегій «ціна- якість»?

4.   Дайте визначення поняттю «цінове сегментування ринку».

5.   Назвіть та дайте характеристику ознак цінового сегментуван- ня.

6.   Наведіть різновиди формул розрахунку середньої ціни товару.

7.   В чому  полягає відмінність між індексами цін  Ласпейреса та

Пааше?

8.   Наведіть формулу розрахунку індексу цін Еджуорта-Маршал- ла-Боулі.

9.   Як розраховується індекс цін Лоу?