АНОТАЦІЯ

М. А. Окландер, О. П. Чукурна

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  339.138(075.8)

ББК  65.290-2я73

О-50


Гриф надано

 

Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України

(Лист № 1/11-4735 від 09.06.2011 р.)

Рецензенти:

Ілляшенко С. М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

маркетингу Сумського державного університету;

Максимова Т. С. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володи-

мира Даля;

Шафалюк О. К. – доктор економічних наук, професор, декан факультету управління персоналом та маркетингу ДВНЗ «Київський національний еко- номічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

 

О-50


Окландер М. А., Чукурна О. П.

Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літе-

ратури, 2012. – 240 с.

ISBN 978-611-01-0316-9

 

 

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико- прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впли- ву основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

 

 

ISBN 978-611-01-0316-9


УДК 339.138(075.8)

ББК 65.290-2я73

© Окландер М. А., Чукурна О. П., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.