4.3. Нормативно-параметричні методи

Використовують при  ціноутворенні нових товарів, які розширя- ють існуючий параметричний ряд  конструктивно аналогічних виро- бів, одного призначення, але з кращими техніко-економічними пара- метрами. Розрахунок ціни базується на наступній концепції: новий аналогічний товар  вищої якості повинен коштувати настільки біль- ше,  наскільки вищою є його якість. Таким чином, нормативно-пара- метричні методи використовують при встановленні ціни на нові това- ри в залежності від зміни рівня їх техніко-економічних параметрів. До них відносять наступні методи:

•           агрегатний;

•           параметричний;

•           регресійного аналізу;

•           питомої ціни.


 

Агрегатний метод. Продавець встановлює ціни на товар  шляхом підсумовування собівартостей його конструктивних складових (агре- гатів — вузлів, деталей) та прибутку (рис.  4.4).

 

 

ціна то- вару  =


собівартість

конструк-       +

тивного

агрегату 1


 

собівартість конструктивно- го агрегату n


+          прибуток

 

 

Рис. 4.4. Концепція складу ціни за агрегатним методом

Використовується, коли виробництво нової продукції відбуваєть- ся шляхом збирання їз конструктивних агрегатів. Ціна товару дорів- нює сумі собівартостей складових та прибутку.

Параметричний метод. Кожному техніко-економічному пара- метру якості (потужності, безпеці, комфортності, естетичності, ви- тратам палива тощо)  експерти дають  бальну оцінку і обирають його значимість в забезпеченні якості товару. Сума  значимості всіх  пара- метрів повинна дорівнювати 1. Сума добутку балів  на значимість па- раметрів дає оцінку якісного рівня товару.

Ціна розраховується за наступним алгоритмом.

1. Визначається ціна одного  балу  якості еталонного товару за на- ступною формулою:

O1 =  n            ,

 

∑(OЕ j

j =1


×V j )

 

 

де O1 — цена  одного балу якості товару;

PE— ціна еталонного товару;

j — техніко-економічний параметр якості товару;

n — число  параметрів;

O

 

Ej — бальна оцінка j параметру еталонного товару;

Vj — значимість j параметру.

n

 

∑(OЕ j

j =1


×V j )


— сумарна бальна оцінка всіх  параметрів якості

 

еталонного товару.


 

2. Визначається ціна нового товару за наступною формулою:

n

 

PН  = ∑(OН j

j =1


×V j ) ×O1 ,

 

O

 

де PH — ціна нового товару;

Hj — бальна оцінка j параметру нового товару;

n

 

∑(OН j

j =1


×V j )


— сумарна бальна оцінка всіх  параметрів якості

 

нового товару.

Метод регресійного аналізу. Продавець встановлює ціни за фор- мулою   регресійної залежності рівня ціни від  значень техніко-еко- номічних параметрів виробів того  параметричного ряду, до  якого належить новий товар. Ціна виступає як функція зростаючих тех- ніко-економічних параметрів нового  товару. В загальному вигляді регресійна залежність між змінами факторних ( xn ) і результативної ( P ) ознак визначається за наступною формулою:

P = f (x1, x2 , x3 ,...xn ) , де  P — ціна товару;

 

x1, x2 , x3 ,...xn


— техніко-економічні параметри.

 

По рівнянню регресії продавець отримує розрахункові значення

цін всіх товарів певного параметричного ряду. При розрахунках най- частіше використовують такі функції: лінійну, лінійно-степеневу, логарифмічну, степеневу, показову, гіперболічну. Тіснота кореля- ційного зв’язку між ціною  та сукупністю параметрів оцінюється за допомогою коефіцієнту множинної кореляції. Чим ближче значення коефіцієнту до одиниці, тим тісніший зв’язок параметру і ціни.

Метод питомої  ціни. Використовується для  визначення ціни то- вару якість якого характеризується одним  домінуючим техніко-еко- номічним параметром.

Ціна розраховується за наступним алгоритмом.

1. Розраховується питома ціна основного техніко-економічного параметру еталонного товару за наступною формулою:

 

 

Pпит


= РЕ   ,

П

 

Е j

де Pпит  — питома ціна основного техніко-економічного параметру еталонного товару;


 

PЕ   — ціна еталонного товару;

П Е j   — значение  j  техніко-економічного параметру еталонного

товару;

2. Розраховується ціна нового товару за наступною формулою:

 

P

 

 

H

 

= Рпит  


ПHj,

 

 

 

де PН

Н

 

П

j

товару;


— ціна нового товару;

—  значення   j  техніко-економічного  параметру  нового

 

 

Контрольні питання

1.   Наведіть класифікацію методів ціноутворення.

2.   Дайте характеристику витратним методам ціноутворення.

3.   В чому полягає сутність методу повних витрат?

4.   Що  спільного та  відмінного у методах прямих та  граничних витрат?

5.   Який алгоритм розрахунку ціни по методу аналізу беззбутко- вості та забезпечення цільового прибутку?

6.   Дайте характеристику ринковим методам ціноутворення.

7.   В чому полягає сутність методу з орієнтацією на попит?

8.   Дайте характеристику  нормативно-параметричним методам ціноутворення.

9.   В чому полягає сутність методу питомої ціни?