Додаток Ж Річна фінансова звітність емітента

 

 

Коди

 

Підприємство

 

Дата

 

за ЄДРПОУ

 

за КОАТУУ

 

Територія

 

Орган  державного управління

 

за СПОДУ

 

за ЗКГНГ

 

Галузь

 

за КВЕД

 

Форма власності

 

за КФВ

 

Вид економічної діяльності

 

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

 

 

БАЛАНС

 

 

Актив

 

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

 

 

- первісна вартість

011

 

 

- накопичена амортизація

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

 

 

- первісна вартість

031

 

 

- знос

032

 

 

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

- первісна вартість

036

 

 


 

- накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

040

 

 

- інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгова- ність

 

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

Готова продукція

130

 

 

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

 

 

- первісна вартість

161

 

 

- резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

 

 

- за виданими авансами

180

 

 

- з нарахованих доходів

190

 

 

- із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова- ність

 

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

 

 

- в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 

 


 

 

Пасив

 

Код рядка

На по- чаток звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний  капітал

Статутний капітал

300

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений   прибуток   (непокритий збиток)

 

350

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

 

 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Сума страхових резервів

415

 

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

 

416

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгострокови- ми зобов’язаннями

 

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, ро- боти, послуги

 

530

 

 


 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

 

 

- з бюджетом

550

 

 

- з позабюджетних платежів

560

 

 

- зі страхування

570

 

 

- з оплати праці

580

 

 

- з учасниками

590

 

 

- із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

 

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

 

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код ряд- ка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації  продукції

(товарів, робіт, послуг)

 

010

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації про- дукції (товарів, робіт, послуг)

 

035

 

 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

040

 

 

Валовий прибуток:

- прибуток

050

 

 

- збиток

055

 

 


 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

 

 

Витрати на збут

080

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

 

 

- збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

 

 

- збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяль- ності

 

180

 

 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

 

185

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

 

 

- збиток

195

 

 

Надзвичайні:

- доходи

200

 

 

- витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

- прибуток

220

 

 

- збиток

225

 

 


 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційни витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ За


Назва  статті Код

рядка


За звітний

період


попередній

період


1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300

Скоригована   середньорічна   кількість простих акцій   310

Чистий прибуток, (збиток) на одну про-

сту акцію        320

Скоригований  чистий  прибуток,  (зби-

ток) на одну просту акцію   330

Дивіденди на одну просту акцію    340

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

 

Стаття

 

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

Надход- ження

 

Вида- ток

Над- ход- ження

 

Вида- ток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до опо- даткування

 

010

 

 

 

 

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

 

020

 

 

 

 

- збільшення (зменшення)

забезпечень

 

030

 

 

 

 

- збиток (прибуток) від нере- алізованих курсових різниць

 

040

 

 

 

 

- збиток (прибуток) від нео- пераційної діяльності

 

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від опе- раційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

 

070

 

 

 

 

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

 

 

 

 

- витрат майбутніх періодів

090

 

 

 

 

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

 

 

 

 

- доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операцій- ної діяльності

 

120

 

 

 

 

Сплачені:

- відсотки

130

 

 

 

 

- податки на прибуток

140

 

 

 

 


 

Чистий рух коштів до надзви- чайних подій

 

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від опера- ційної діяльності

 

170

 

 

 

 

 

II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

 

 

 

 

- необоротних активів

190

 

 

 

 

- майнових комплексів

200

 

 

 

 

Отримані:

- відсотки

210

 

 

 

 

- дивіденди

220

 

 

 

 

Інші надходження

230

 

 

 

 

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

 

 

 

 

- необоротних активів

250

 

 

 

 

- майнових комплексів

260

 

 

 

 

Інші платежі

270

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзви- чайних подій

 

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвес- тиційної діяльності

 

300

 

 

 

 

III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження  власного капі- талу

 

310

 

 

 

 

Отримані позики

320

 

 

 

 

Інші надходження

330

 

 

 

 

Погашення позик

340

 

 

 

 

Сплачені дивіденди

350

 

 

 

 

Інші платежі

360

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзви- чайних подій

 

370

 

 

 

 


 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінан- сової діяльності

 

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітній період

 

400

 

 

 

 

Залишок  коштів  на  початок року

 

410

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

 

420

 

 

 

 

Залишок   коштів   на   кінець року

 

430

 

 

 

 

 

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ

 

 

Стаття

 

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладе- ний  капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований             залишок на початок року

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:


 

Дооцінка  основних  засо- бів

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка    незавершеного будівництва

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного бу- дівництва

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка  нематеріальних активів

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка             нематеріальних активів

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток)

за звітний період

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (диві- денди)

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування             прибутку до статутного капіталу

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервно- го капіталу

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення  заборгованос- ті з капіталу

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж    викуплених акцій (часток)

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання   викуплений акцій (часток)

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капі- талі

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення             номінальної вартості акцій

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інші  зміни в капіталі:

Списання    невідшкодова- них збитків

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані ак- тиви

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки до річної фінансової звітності

I. Нематеріальні активи

 

 

Групи нематеріальних активів

 

Код ряд- ка

 

Зали- шок на по- чаток року

Надійшло за рік

 

Пере- оцінка (дооцін- ка +, уцінка -)

 

Ви- було за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати  від зменшення корисності за рік

 

Інші зміни за рік

 

Зали- шок на кі- нець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користу- вання природни- ми ресурсами

 

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Права             користу- вання майном

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на знаки для товарів і по- слуг

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об’єкти промислової влас- тивості

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторські та су- міжні з ними права

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріаль- ні активи

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

 

(081)

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

 

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отрима- них за рахунок цільових асигнувань

 

(084)

 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

 

(085)

 


 

II. ОСНОВНІ  ЗАСОБИ

 

 

Групи основ- них засобів

 

Код ряд- ка

 

Зали- шок на по- чаток року

Надійшло за рік

 

Пере- оцінка (дооцін- ка +, уцінка -)

 

Ви- було за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати  від зменшення корисності за рік

 

Інші зміни за рік

 

Зали- шок на кі- нець року

у тому числі

одер- жані за фі- нан- совою орен- дою

 

пере- дані

в опера- тивну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

 

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ді- лянки

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на по- ліпшення земель

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, ін- вентар (меблі)

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча і про- дуктивна худоба

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багаторічні насадження

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інші основні засоби

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасові (нетитульні) споруди

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети про- кату

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необорот- ні матеріальні активи

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких іс- нують передбачені чинним законодавством обмеження  права власності

 

(261)

 

 

вартість оформлених у заставу основних засобів

 

(262)

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не викорис- товуються (консервація, реконструкція тощо)

 

(263)

 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу

 

(264)

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих осно- вних засобів

 

(265)

 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за ра- хунок цільового фінансування

 

(266)

 

 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

 

(267)

 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

 

(268)

 


 

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних ма- теріальних засобів

 

300

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

 

 

Формування основного стада

320

 

 

Інші

330

 

 

Разом

340

 

 

 

IV. ФІНАНСОВІ  ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За рік

На кінець року

довго- строкові

 

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі  в капіталі в:

асоційовані підприємства

 

350

 

 

 

дочірні підприємства

360

 

 

 

спільну діяльність

370

 

 

 

Б. Інші  фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі ін- ших підприємств

 

380

 

 

 

акції

390

 

 

 

облігації

400

 

 

 

інші

410

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б)

420

 

 

 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінан- сові інвестиції відображені: за собівартістю

 

(421)

 

за справедливою вартістю

(422)

 


 

за амортизованою вартістю

(423)

 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвес- тиції відображені: за собівартістю

 

(424)

 

за справедливою вартістю

(425)

 

за амортизованою собівартістю

(426)

 

V. Доходи і витрати

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

Дохо- ди

Витра- ти

1

2

3

4

А. Інші  операційні доходи  і витрати

Операційна оренда активів

 

440

 

 

Операційна курсова різниця

450

 

 

Реалізація інших оборотних активів

460

 

 

Штрафи, пені, неустойки

470

 

 

Утримання об’єктів житлово-комунального соці- ально-культурного призначення

 

480

 

 

Інші операційні доходи і витрати

490

 

 

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

 

491

 

 

непродуктивні витрати і втрати

492

 

 

Б. Доходи  і втрати від участі  в капіталі за ін- вестиціями в:

асоційовані підприємства

 

500

 

 

дочірні підприємства

510

 

 

спільну діяльність

520

 

 

В. Інші  фінансові доходи  і витрати

Дивіденди

 

530

 

 

Проценти

540

 

 

Фінансова оренда активів

550

 

 

Інші фінансові доходи і витрати

560

 

 

Г. Інші  доходи  та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

 

570

 

 

Реалізація необоротних активів

580

 

 

Реалізація майнових комплексів

590

 

 

Неопераційна курсова різниця

600

 

 

Безоплатно одержані активи

610

 

 


Списання необоротних активів

620

 

 

Інші доходи і витрати

630

 

 

 

Товарообмінні (бартерні)  операції  з продукцією (товара- ми, роботами, послугами)

 

(631)

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, по- слуг) за товарообмінними  (бартерними)  контрактами  з пов’язаними сторонами

 

(632)

 

 

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

 

Поточний рахунок у банку

650

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

 

Грошові кошти в дорозі

670

 

Еквіваленти грошових коштів

680

 

Разом

690

 

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, викорис-

тання яких обмежено           (691)


 

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

 

 

Види забезпечень і резервів

 

Код ряд- ка

 

Залишок на початок року

 

Збільшення за звітний рік

 

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

 

Сума  очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (ство- рено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпус- ток працівникам

 

710

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забез- печення

 

720

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних ви- трат на виконання гарантійних зобов’язань

 

730

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

 

740

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

 

 

 

 

 

 

 

770

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів

775

 

 

 

 

 

 

 

Разом

780

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ЗАПАСИ

 

 

Найменування показника

 

Код ряд- ка

 

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

 

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

 

 

 


 

Купівельні  напівфабрикати   та комплектуючі вироби

 

810

 

 

 

Паливо

820

 

 

 

Тара і тарні матеріали

830

 

 

 

Будівельні матеріали

840

 

 

 

Запасні частини

850

 

 

 

Матеріали            сільськогосподар- ського призначення

 

860

 

 

 

Тварини на вирощування та від- годівлі

 

870

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

880

 

 

 

Незавершене виробництво

890

 

 

 

Готова продукція

900

 

 

 

Товари

910

 

 

 

Разом

920

 

 

 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображе- них за чистою вартістю реалізації

 

(921)

 

переданих у переробку

(922)

 

оформлених в заставу

(923)

 

переданих на комісію

(924)

 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий ра- хунок 02)

 

(925)

 


 

IX. ДЕБІТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

 

Найменування показника

 

Код ряд- ка

 

Всього на кінець року

у т. ч. за строка- ми не погашен- ня

 

до 3 місяців

від

3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

940

 

 

 

 

Інша  поточна дебіторська заборгова- ність

 

950

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгова- ності

 

(951)

 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сто- ронами

 

(952)

 

 

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ  ЦІННОСТЕЙ

 

 

Найменування показника

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення  щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий ра- хунок 072)

 

980

 


 

XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

 

 

Найменування показника

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

 

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

 

- валова замовникам

1130

 

- з авансів отриманих

1140

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавер- шеними будівельними контрактами

 

1160

 

 

XII. ПОДАТОК  НА ПРИБУТОК

 

 

Найменування показника

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

 

Відстрочені податкові активи:

 

- на початок звітного року

1220

 

- на кінець звітного року

1225

 

Відстрочені податкові зобов’язання:

 

- на початок звітного року

1230

 

- на кінець звітного року

1235

 

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

 

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1241

 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових ак- тивів

 

1242

 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

 

1243

 

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

 

у тому числі:

 

- поточний податок на прибуток

1251

 


 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових ак- тивів

 

1252

 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

 

1253

 

 

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

 

 

Найменування показника

Код рядка

 

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

 

Використано за рік — усього

1310

 

в тому числі на:

 

- будівництво об’єктів

1311

 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засо- бів

 

1312

 

- з них машини та обладнання

1313

 

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

 

 

1316

 

 

1317

 

 

Керівник

Головний бухгалтер