Додаток Є

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «     »

Дата складання протоколу: «           »          20      р. Місце проведення загальних зборів:                    . Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: «    »          20      р.

Час початку реєстрації учасників зборів    год.     х в.

Час закінчення реєстрації учасників зборів           год.     х в.

Час відкриття зборів             год.     х в.

Час закриття зборів  год.     х в.

Час початку підрахунку голосів      год.     х в.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах                          

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі  у зборах    Кількість  голосів,  що  належить  особам, які  зареєструвалися для

участі  у зборах:                    , що становить              % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акці- онерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є право- мочними.

Голова зборів              Секретар зборів                   

Склад лічильної комісії       

Порядок денний:

Затвердження звіту ревізійної комісії.

Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподі- лу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визна- чення порядку покриття збитків.

Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положен- ня про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.


 

Попереднє  схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Обрання членів наглядової ради.

Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці),

що укладаються з членами наглядової ради.

Основні положення виступів:

З 1-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 2-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 3-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 4-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 5-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 6-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ». З 7-го питання порядку денного:

            : «        »;

            : «        ».

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансо- во-господарської діяльності товариства за 20      рік.

Формулювання рішення:

Затвердити  звіт ревізійної  комісії  про  результати перевірки  фінансо- во-господарської діяльності товариства за 20      рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.


 

Рішення прийняте.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, по- рядку  розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки при- бутку  (дивідендів), визначення порядку покриття збитків

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження результатів діяльності товариства за 200_ рік у складі річ- ного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради

Формулювання рішення:

Затвердити результати діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження  порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків

Формулювання рішення:

Затвердити:

наступний порядок розподілу прибутку:

            ;

наступні розмір, строки та порядок виплати дивідендів:

            ;

наступний порядок покриття збитків:

            .

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Затвердження внутрішніх  нормативних  документів товари- ства: Положення  про загальні збори,  Положення  про правління, Поло- ження про наглядову раду, Положення  про ревізійну комісію

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про загальні збори ПуАТ «    »


 

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ПуАТ «         »

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ПуАТ «            »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ПуАТ «    »

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ПуАТ «   »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ПуАТ «       »

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ПуАТ «           »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ПуАТ «   »

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майно- вого комплексу вартістю 650 тис. грн.

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє  схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.


 

Формулювання рішення:

Схвалити угоду про відчуження товариством майнового комплексу вартіс- тю 650 тис. грн.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Обрання членів наглядової ради Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради. Формулювання рішення:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів.

Підсумки голосування:

 

 

п/п

 

ПІБ/найменування кандидата

ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»

 

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвались для участі у зборах

 

 

 

 

 

Рішення прийняте. До наглядової ради обрано наступних осіб:

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради на 20      р.

Формулювання рішення:

Затвердити  наступний  кошторис   витрат  діяльності  наглядової  ради на 20      р.:

 

СТАТТЯ ВИДАТКІВ

СУМА

 

 

Загалом:

 

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:    , що


 

становить       % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов опла- ти праці), що укладаються з членами наглядової ради

Питання, поставлене на голосування:

Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами на- глядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття  рішення:                             , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які  беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова зборів             (прізвище, ім’я, по батькові). Секретар зборів                   (прізвище, ім’я, по батькові)