Додаток Е

ПРОТОКОЛ №        

про підсумки голосування на загальних зборах публічного акціонерного товариства

«          »

Дата складання протоколу: «           »          20        р. Лічильна комісія у складі:

Голови                                                                           ; Секретаря                                                                     ; Членів комісії:

                                                                                      ;

                                                                                      ;

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповно- важених  представників, які  прибули  на  загальні збори  акціонерів  ПуАТ

«          », що відбулися «      »          20      р. за адре- сою:                        .

Час відкриття зборів                         год.      х в. Час закриття зборів       год.     х в.

Час початку підрахунку голосів      год.     х в.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загаль- них зборах7                                        .

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань порядку ден- ного (більше 50% голосуючих «за» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах):                         .

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансо- во-господарської діяльності товариства за 20      рік.

Формулювання рішення:

7 Ця кількість може бути різною у разі включення до порядку денного питання про затвер- дження результатів підписки на додатково випущені акції, оскільки у голосуванні з цього питання беруть участь особи, які підписалися на ці акції


 

Затвердити  звіт ревізійної  комісії  про  результати перевірки  фінансо- во-господарської діяльності товариства за 20      рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙ- СНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюле- тенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:         , що стано- вить      % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, по- рядку  розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки при- бутку  (дивідендів), визначення порядку покриття збитків

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження результатів діяльності товариства за 20      рік у складі річ- ного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради

Формулювання рішення:

Затвердити результати діяльності товариства за 20      рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

Подпись: штукПодпись: представле-нихПодпись: бюлетенівПодпись: акцій, пред-Подпись: у бюлетеняхПодпись: бюлетенівПодпись: бюлетенівПодпись: акцій, пред-Подпись: у бюлетеняхПідсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів,

 

кількість акцій,

у бюлетенях

кількість

кількість ставлених

кількість

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість

кількість ставлених

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження  порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків

Формулювання рішення:

Затвердити:

наступний порядок розподілу прибутку:

_____________________________________________________

наступні розмір, строки та порядок виплати дивідендів:

наступний порядок покриття збитків:

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Затвердження внутрішніх  нормативних  документів товари- ства: Положення  про  загальні збори,  Положення  про  правління, поло- ження про наглядову раду, Положення  про ревізійну комісію

Питання, поставлене на голосування:


 

Затвердження Положення про загальні збори ПуАТ «    »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ПуАТ «         »

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ПуАТ «            »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ПуАТ «    »

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

 

кількість бюлетенів

кількість ставлених

кількість

кількість ставлених

кількість

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: акцій, пред-Подпись: у бюлетеняхПодпись: бюлетенівПодпись: акцій, пред-Подпись: у бюлетеняхПодпись: бюлетенівКількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.


 

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ПуАТ «   »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ПуАТ «       »

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

 

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ПуАТ «           »

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ПуАТ «   »

Подпись: бюлетенівПодпись: акцій, пред-Подпись: у бюлетеняхПодпись: бюлетенівПідсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість

кількість ставлених

кількість

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майно- вого комплексу вартістю 650 тис. грн.

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє  схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

Формулювання рішення:

Схвалити угоду про відчуження товариством майнового комплексу вартіс- тю 650 тис. грн.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюле- тенів

кількість ак- цій, представ- лених у бюле- тенях

 

кількість бюле- тенів

 

кількість ак- цій, представ- лених у бюле- тенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, пред- ставлених

у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Обрання членів наглядової ради Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради Формулювання рішення:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування:                   шт. Кількість акцій, представлених у бюлетенях                           Бюлетені, визнані недійсними:      шт.

Кількість акцій, що не враховуються за недійсними бюлетенями:         .


 

 

п/п

 

ПІБ/найменування кандидата

 

ПОДАНО ГОЛОСІВ «ЗА»

Кількість голосів

% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

 

 

 

 

 

Рішення прийняте. До наглядової ради обрано наступних осіб:

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

            (ПІБ або найменування юридичної особи).

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради на 20      р.

Формулювання рішення:

Затвердити  наступний  кошторис   витрат  діяльності  наглядової  ради на 20      р.:

 

СТАТТЯ ВИДАТКІВ

СУМА

 

 

 

 

Загалом:

 

 

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.


 

Рішення прийняте.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов опла- ти праці), що укладаються з членами наглядової ради

Питання, поставлене на голосування:

Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити цивільно-правові угоди, що укладаються з членами наглядової ради. Доручити голові зборів підписати ці угоди з новообраними членами на- глядової ради.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПО- ДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

бюлетенів, штук

 

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

 

кількість бюле- тенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюле- тенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

кількість бюлетенів

 

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:                          , що становить                 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова                                                   Секретар                                              Члени комісії: