1.4. Міжнародні стандарти корпоративного управління

З метою гарантування потенційним інвесторам надійності капіталовкла- день, забезпечення отримання  повної та об’єктивної інформації  про діяль- ність компаній було розроблено міжнародні стандарти і правила, які були б законодавчо закріплені й впроваджені в практичну діяльність підприємств.

Таким чином, у 1998 році Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) спільно із Світовим банком, Міжнародним валютним фон- дом та іншими міжнародними  інституціями ініціювали глобальну програму створення універсальних стандартів та норм корпоративного управління, на- правлену на поліпшення  національних систем корпоративного  управління. У 1999 році Рада ОЕСР прийняла Загальні принципи корпоративного управ- ління, в яких містяться роз’яснення щодо того, які конкретні питання та про- блеми повинні бути відрегульовані національними стандартами корпоратив- ного управління (Додаток А).


 

В свою чергу, метою принципів, розроблених Європейським Банком Ре- конструкції та Розвитку (ЄБРР), є сприяння встановлення взаємовигідних від- носин між  корпоративними  підприємствами, кредиторами  та інвесторами у випадках надання кредиту або вкладання капіталу. Принципи  ЄБРР розро- бленні таким чином, що дозволяє адаптувати їх до конкретної  держави з від- повідним урахуванням діючого законодавства.

Діяльність Міжнародній Мережі з Корпоративного Управління (ММКУ) зводиться до постійної оптимізації  доходів акціонерів, забезпечення дов- гострокової життєздатності корпорації шляхом забезпечення ефективного управління та врахування інтересів усіх зацікавлених осіб.

Серед найбільш відомих стандартів національного рівня є:

1.         Кодекс Кедбері, сформований Радою інформації Лондонської фондо- вої біржі та професійною спілкою бухгалтерських службовців.

2.         Кодекс найкращої  практики  для німецького корпоративного управ- ління, підготовлений Німецької групою з корпоративного управління.

3.         Рекомендації комітету з питань корпоративного управління, підготов- лені групою, створеною Національною радою французької промисло- вості, Французькою асоціацією приватних підприємств і Рухом фран- цузьких підприємств.

4.         Основні принципи та напрямки  корпоративного управління в США, підготовлені Каліфорнійським пенсійним фондом цивільних службов- ців у відставці, що є найбільшим у світі пенсійним фондом і одним із найбільших світових інституціональних інвесторів.

Правовий статус таких кодексів корпоративного управління неоднаковий.

В одних країнах він є складовою частиною обов’язкових правил, дотримання яких є необхідною умовою для продажу цінних паперів корпорації на біржі. В інших — такого роду кодекси не пов’язані з будь-якими обов’язковими нор- мами чи законодавчими актами.

В основі кодексів корпоративного управління знаходяться такі питан- ня як:

—  підвищення ефективності роботи ради директорів;

—  забезпечення контролю цього органу, як такого, що представляє інтер- еси акціонерів;

—  забезпечення контролю за діяльністю корпорації і її менеджменту.