Додаток Г Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто (село)                (число, місяць, рік словами)

Я, громадянин                       , (прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:     паспорт серія            

№        , виданий «    »          20      р.                        (назва органу, що видав паспорт)

уповноважую громадянина                         , (прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:     паспорт серія            

№        , виданий «    »          20      р.                        (назва органу, що видав паспорт)

бути моїм представником на загальних зборах акціонерів ПуАТ          , проведення яких заплановане на «             »          20       року.

У зв’язку з чим надаю йому такі права:

1.         Подавати від мого імені листи, заяви, клопотання та інші документи.

2.         Підписувати від мого імені листи, заяви, вимоги, клопотання, протоко- ли, скарги та інші документи.

3.         Одержувати документи та роз’яснення від органів управління АТ та інших органів АТ та акціонерів.

4.         Голосувати від мого імені на свій розсуд щодо всіх питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також стосовно інших питань, що ставляться на голосування.

5.         Здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функ- цій на загальних зборах акціонерів.

Довіреність видана без права передовіри та дійсна на період виконання,

але не більше трьох місяців, тобто до         .

(Підпис)