Додаток В Повідомлення про проведення чергових загальних акціонерів

Шановний акціонере!

Публічне  акціонерне   товариство   «        »  по- відомляє Вас про проведення чергових загальних акціонерів, які відбудуться

«          »          20      р. за адресою: 

            .

Початок зборів о       годин.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з

            годин до         годин у день проведення зборів.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо- рах «    »            20_ р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

•           паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представни- ка;

•           свідоцтво про народження дитини — батькам малолітньої дитини-ак- ціонера, яка не досягла 14 років;

•           довіреність акціонера — представникам акціонерів.

Порядок денний загальних зборів:

1)   Затвердження звіту ревізійної комісії.

2)   Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку роз- поділу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (диві- дендів), визначення порядку покриття збитків.

3)   Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Поло- ження про загальні збори, Положення про правління, положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

4)   Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

5)   Обрання членів наглядової ради.


 

6)   Затвердження  кошторису витрат діяльності наглядової ради товари- ства.

7)   Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Перелік матеріалів, пов’язаних з порядком денним зборів, які надаються акціонерам:

1)   Річний звіт товариства.

2)   Річна бухгалтерська звітність.

3)   Пропозиції наглядової ради щодо розподілу прибутку за результатами фінансового року.

4)   Висновок аудитора за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності.

5)   Висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річ- ної бухгалтерської звітності.

6)   Проекти  Положення  про загальні збори, Положення  про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

7)   Проекти цивільно-правових угод, що укладаються з членами наглядо- вої ради та ревізійної комісії.

8)   Проект  договору про відчуження товариством цілісного майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

9)   Відомості про кандидатів у члени наглядової ради.

10) Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

З матеріалами,  пов’язаними з порядком  денним  зборів, особи, які  ма- ють право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за адресою:

                                           у робочі дні з 9 до 18 години без перерви на обід. За- значені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів.

Посвідчення правлінням довіреностей на право участі та голосування на за- гальних зборах проводиться за адресою:                                                                     у робочі дні з 9.00 до 18.00 годин без перерви на обід. Посвідчення реєстрато- ром товариства довіреностей на право участі та голосування на загальних збо- рах проводиться за адресою:                                                                    у робочі дні з 9 до 18 години без перерви на обід.

Кожен акціонер ПуАТ «                                     » має право вносити пропо- зиції щодо кандидатур для обрання членів наглядової ради товариства.

Порядок внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання до органів управління товариства визначений у Положенні про загальні збори акціоне- рів ПуАТ «                              », що затверджене  рішенням  загальних зборів


 

ПуАТ «                           » від «           »                        20      р. Порядок висунен- ня кандидатів у члени наглядової ради товариства визначений у Положенні про наглядову раду ПуАТ «                              », що затверджене рішенням за- гальних зборів ПуАТ «                           » від «           »                             20      р. Будь-ласка, ознайомтесь з цими положеннями до внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання членів наглядової ради товариства.

Пропозиції  акціонерів щодо порядку денного загальних зборів прийма- ються за адресою:             до «    »              20      р.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:           

Правління ПуАТ «    »