Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО Установчими зборами (Загальними зборами акціонерів)

Публічного акціонерного товариства

«                      » Протокол №           

від «    »          20        р.

С Т А Т У Т ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«          »

м.        

20      рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «                                                              » (далі за текстом — «Товариство») створене згідно із рішенням засновника (за- сновників) від «       »                    20        року №               ).

1.2. Засновником (засновниками) Товариства є:

•                      ;

•                       .

1.3. Найменування Товариства:

•           повне найменування —       .

•           скорочене найменування —            .

•           комерційне (фірмове) найменування —    .

1.4. Місцезнаходження Товариства:           .

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА


 

ції.


 

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстра-

2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, та здійснює свою діяль-


ність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповіда- чем та позивачем у суді.

2.3. Товариство є правонаступником         . 1

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та ку- товий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним за- конодавством України.

2.6. Товариство є власником:

•           майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

•           продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяль- ності;

•           одержаних доходів;

•           іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші

1  У разі необхідності у статуті Товариства, яке активно займається зовнішньоекономічною діяльністю, положення щодо її здійснення можуть бути викладені більш детально у вигляді окре- мого розділу статуту.


 

матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рі- шенні про їх випуск.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик  збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах  вартості акцій, що їм  належать. Акціонери, які  не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належ- них їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької  діяль- ності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максиміза- ції добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товари- ства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

•                      ;

•                      ;

•                       .

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Това- риство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцен- зії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здій- сненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним об- сягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.2

2 У разі необхідності у статуті Товариства, яке активно займається зовнішньоекономічною діяльністю, положення щодо її здійснення можуть бути викладені більш детально у вигляді окре- мого розділу статуту.


 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить      гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

 

Акції Товариства

(за категоріями і типами)

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість акцій (грн.)

Частка у статутному капіталі (%)

Прості

 

 

 

Привілейовані

 

 

 

 

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціоне- рів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На момент заснування Това- риства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статут- ному капіталі складала:

 

п/п

 

Засновник

 

Кількість акцій (шт.)

Частка у статутному капіталі (%)

 

 

 

 

 

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) роз- мір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

•           збільшення номінальної вартості акцій;

•           додаткового випуску акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

•           зменшення номінальної вартості акцій;

•           купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими ко-

штами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцін- ку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства і повинна дорівнювати їх ринковій вартості.


 

4.9. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Това- риства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених за- коном, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені законодавством.

4. 11. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановле- ний строк, він сплачує за час прострочки         відсотків річних від суми про- строченого платежу. При  несплаті протягом  3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначається рішенням наглядової ради Товариства.

4.12. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законо- давством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства.

4.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсни- ми акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішен- ням  Товариства про зменшення  розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надіслання персонального повідомлення кожному  акціонеру реко- мендованим листом або врученням його під розпис.

4.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номі- нальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного то- вариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлен- ня про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.16. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвер- дження права власності на акції Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні осо- би, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру — її власнику однакову сукуп- ність прав, включаючи право:

1)   брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);


 

2)   одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інфор- мація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3)   виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціо- нер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Това- риства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4)   брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його час- тину (дивіденди);

5)   на переважне  придбання  додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Това- риства на момент прийняття рішення про випуск акцій;

6)   вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належ- них йому акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законо- давством України та внутрішніми документами Товариства;

7)   одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товари- ства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8)   здійснювати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру — її власни- ку однакову сукупність прав, включаючи право:3

1)   на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому п. 6.6.

Статуту;

2)   на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його лік- відації, яке реалізується шляхом отримання  заздалегідь встановленої ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення ви- мог акціонерів — власників простих акцій;

3)   брати участь у загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:

•           виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення товариства, якщо пе- редбачається обмін привілейованих акцій цього типу на привілейова- ні акції іншого типу або прості акції;

•           внесення змін чи доповнень до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів — власників привілейованих акцій цього типу;

•           новий випуску привілейованих акцій, власники яких матимуть пере- ваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації;

3 Інформація зазначається у разі випуску Товариством привілейованих акцій.


 

•           збільшення  обсягу прав акціонерів  — власників розміщених  типів привілейованих акцій, які мають переваги в черговості отримання ди- відендів чи виплат у разі ліквідації.

4)   здійснювати права, встановлені пп. 2), 3), 5) та 6) п. 5.2. цього Статуту та законом.

5.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

1)   додержуватися Статуту та виконувати рішення загальних зборів Това- риства;

2)   виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі оплачу- вати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3)   не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформа- цію про діяльність Товариства;

4)   нести інші обов’язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок  розподілу прибутку і покриття  збитків Товариства визна- чається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Това- риства:

•           виплачуються дивіденди;

•           створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

•           накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями  використання  додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих  за рахунок накопичення  нерозподіленого прибутку, затверджу- ються загальними зборами акціонерів.

6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань розміром не менше п’яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щоріч- ні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним

            відсотків4 від розміру статутного капіталу.

6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується за- гальними зборами за пропозицією наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Това- риства нараховується однаковий розмір дивідендів.

4 Але не менше 25 відсотків статутного капіталу.


 

6.6. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх влас- никам у першу чергу порівняно з акціонерами-власниками простих акцій. Ви- плата дивідендів за привілейованими акціями  проводиться у заздалегідь ви- значеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостат- нім, виплата дивідендів за привілейованими  акціями  проводиться за раху- нок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам за простими акціями, перевищує розмір дивідендів за привілейованими ак- ціями, власникам останніх за рішенням загальних зборів може проводитись доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.

6.7. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися тільки у грошовій фор- мі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з моменту прийняття загаль- ними зборами рішення  про виплату дивідендів, шляхом перерахування ко- штів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також           відсотків річних з простроченої суми.

6.8. Право  на  отримання  дивідендів мають  особи, що  є  акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

6.9. Загальні збори мають право приймати рішення щодо недоцільності на- рахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

•           звіт про результати розміщення  акцій не зареєстровано у встановле- ному законодавством порядку;

•           при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до роз- міру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;

•           товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно

•           в інших випадках, встановлених законом.

6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодав- ства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

•           загальні збори акціонерів;

•           наглядова рада;

•           правління;

•           ревізійна комісія.


 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

7.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1)   внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

2)   визначення організаційної структури Товариства, затвердження вну- трішніх положень про загальні збори, наглядову раду, правління, реві- зійну комісію, посадових осіб органів управління Товариства;

3)   обрання та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії, а також утворення і відкликання правління Товариства;

4)   визначення умов цивільно-правових (трудових) угод (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради та ревізій- ної комісії;

5)   прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності чле- нів наглядової ради та ревізійної комісії;

6)   затвердження  річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, розподіл прибутку і збитків товариства;

7)   затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

8)   створення, виділ та припинення  дочірніх підприємств, філій та пред- ставництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

9)   прийняття  рішень про створення та участь Товариства в інших юри- дичних особах, вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Това- риством на себе відповідних зобов’язань;

10) прийняття  рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує

50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними остан- ньої фінансової звітності Товариства;

11) прийняття  рішення  про  випуск, придбання  та реалізацію Товари- ством власних акцій;

12) прийняття рішень про форму випуску акцій (документарна чи бездо- кументарна), деномінацію акцій Товариства;

13) прийняття рішень про випуск облігацій;

14) прийняття  рішень про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

15) прийняття рішень про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення

Товариства;


 

16) прийняття  рішень про ліквідацію Товариства, призначення  ліквіда- ційної комісії, затвердження проміжного ліквідаційного балансу, за- твердження ліквідаційного балансу;

17) прийняття рішень про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, склика- них акціонерами;

18) затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та реві- зійної комісії Товариства.

7.4. Повноваження, передбачені пп. 1, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16 п. 7.3 цього Стату-

ту, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

7.6. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціа- тивою або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії:

•           у разі неплатоспроможності Товариства;

•           у будь-якому випадку, якщо  цього вимагають інтереси  Товариства в цілому;

•           у разі дострокового припинення повноважень або відсторонення (усу- нення) від виконання обов’язків голови правління або члена правління. Позачергові  загальні збори  повинні  також  бути  скликані  правлінням

на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 від-

сотками голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів не не прийнято рішення щодо вимоги акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самостійно з дотриманням  по- рядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

7.7. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових загаль- них зборів відбуваються за однаковою процедурою, крім зазначених у цьому статуті особливостей скликання та проведення зборів акціонерами, які воло- діють у сукупності не менше 10 відсотками акцій.

Чергові та позачергові загальні збори проводяться на території  України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.8. Повідомлення  про  проведення  загальних  зборів  не  пізніше  ніж за 30 днів до дати їх проведення надається акціонерам персонально шляхом надсилання рекомендованого листа або врученням особисто під розпис. Крім


 

того, публікується в одному із офіційних видань Верховної Ради України, Ка- бінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також в місцевій пресі за місцезнаходженням

7.9. Персональне повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

1)   повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2)   дату, час та місце проведення загальних зборів;

3)   перелік питань, включених до порядку денного;

4)   час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5)   порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із по- рядком денним;

6)   адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо поряд- ку денного.

7.10. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів акці- онерів кожен  акціонер може  запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу ор- ганів Товариства. Пропозиції  акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 5 відсотками голосів, не можуть бути відхилені правлінням. Порядок подання пропозицій щодо включення додаткових питань до порядку денного визначається у Положенні про загальні збори акціонерів Товариства. Порядок  висування кандидатів до органів Товариства визначається у Поло- женні про загальні збори акціонерів Товариства та відповідних внутрішніх до- кументах Товариства, регламентуючих порядок створення органів Товариства.

7.11. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, акціо- нери повідомляються шляхом публікації відповідної інформації у тих самих виданнях, у яких було опубліковано повідомлення про скликання загальних зборів, а також надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вру- чення особисто під розпис власникам акцій не пізніше як за 10 днів до про- ведення загальних зборів.

7.12. Від дати повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайо- митися з документами, пов’язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

•           за місцем знаходження Товариства;

•           шляхом  безпосереднього надання  (особисто, поштою,  факсом  або електронною поштою) на запит акціонера протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту;

•           у місці проведення загальних зборів в день їх проведення.


 

За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціо- нера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.

7.13. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна ко- місія, яка призначається наглядовою радою.

7.14. Для організації процедури голосування на загальних зборах та під- рахунку голосів створюється лічильна комісія, яка обирається загальними збо- рами.

Повноваження реєстраційної та лічильної комісій можуть бути передані за договором реєстратору Товариства.

У разі скликання зборів акціонерами, які володіють у сукупності не мен- ше 10 відсотками акцій, повноваження реєстраційної та лічильної комісій має виконувати реєстратор Товариства на підставі відповідного договору.

Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів на- глядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар загальних збо- рів. У разі скликання зборів акціонерами, які володіють у сукупності не менше

10 відсотками акцій, голова та секретар зборів призначаються акціонерами, які скликають збори або обираються безпосередньо на зборах.

7.15. У день проведення загальних зборів перед їх початком проводиться реєстрація учасників, що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться у день проведення за- гальних зборів за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазна- ченого у повідомленні про їх проведення. Наявність  кворуму визначається один раз на момент  завершення  реєстрації  акціонерів  (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах. У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття загальних зборів може бути перенесено за рішенням голови зборів не більше як на 2 години. Перенесення відкриття загальних зборів більше одного разу не допускається.

Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчас- но зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не бе- руть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не врахову- ються під час визначення кворуму.

7.16. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної  ко- місії (або представника реєстратора Товариства) про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціоне- рів), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів.


 

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку ден- ного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосуван- ня та прийняті рішення. Розгляд питань порядку денного відбувається відпо- відно до регламенту, встановленого у положенні про загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, про- тягом одного дня голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Пе- рерви більшої тривалості забороняються. Робота загальних зборів після пере- рви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму.

7.17. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна ак- ція — один голос.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голо- сів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

•           внесення змін до Статуту Товариства;

•           ліквідації Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акці- онерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати  рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

Рішення з питань, пов’язаних із процедурою проведення загальних зборів, приймається головою загальних зборів.

7.18. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів.

Голова та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і до- повнень до них.

Протокол загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання  порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та


 

зміни і доповнення до них і т. ін.) мають бути остаточно оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів.

Копії протоколу загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь- який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому То- вариством.

НАГЛЯДОВА РАДА

7.19. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за ді- яльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

7.20. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості             членів строком на                                . Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та (або) ревізійної комісії.

З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу обира- ються незалежні члени, які повинні складати принаймні   (одну четверту) час- тину від повного кількісного складу наглядової ради. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з товариством, членами правління або крупним акціонером то- вариства, і не є представником держави.

7.21. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, перед- бачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1)   визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стра- тегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

2)   затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що регулюють діяльність органів Товариства;

3)   встановлення порядку прийому, реєстрації  та розгляду звернень та скарг акціонерів;

4)   визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; вста- новлення порядку надання інформації акціонерам та особам, що не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційни- ми, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інфор- мації; здійснення контролю за розкриттям  інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

5)   проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;


правління, в тому числі умов оплати праці;

7)  прийняття  рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління;

8)   покладення обов’язків голови правління у разі дострокового припи- нення його повноважень на першого заступника, заступників голови правління;

9)   забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зо- внішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товари- ства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефек- тивністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудито- ра; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішньо- го аудиту5 та зовнішнім аудитором;

10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господар- ської діяльності Товариства;

11) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

12) затвердження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових зборів за ініціативою правління, в тому числі їхній порядок денний та текст інформаційного повідомлення акціо- нерів; затвердження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;

13) призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріат) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної ко- місій загальних зборів;

14) прийняття  рішень про укладення правочинів на суму від 25% до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фі- нансової звітності Товариства;

15) прийняття  рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтер- есованість, у випадках, передбачених п. 8.3. цього Статуту;

16) затвердження  умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

17) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв

Товариства;

5 Структурний підрозділ Товариства, який здійснює функції поточного контролю за його фі- нансово-господарською діяльністю.


 

18) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;

19) надання правлінню рекомендацій  з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі ре- комендацій щодо змісту колективного договору;

20) вирішення інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради цим Статутом.

Питання,  що  належать  до виключної компетенції  наглядової ради  та не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства.

7.22. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.

7.23. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не мен- ше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається право- мочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3  від загальної кількості її членів. Кожний член наглядової ради має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які бе- руть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

7.24. Наглядова рада подає загальним зборам щорічний звіт про свою ді- яльність та загальний стан Товариства.

ПРАВЛІННЯ

7.25. Виконавчим органом Товариства, який  здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.26. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням за- гальних зборів у кількості                    членів строком на                         . До скла- ду правління входять голова правління та члени правління: перший заступник, заступники голови правління та секретар правління. Член правління не може одночасно бути членом наглядової ради та (або) ревізійної комісії. Порядок формування та функціонування правління регулюється Положенням  про правління.

7.27. До компетенції  правління належать усі питання діяльності Товари- ства, крім тих, що віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До виключної компетенції правління належить:

1)   організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядо- вої ради Товариства;

2)   розробка та узгодження із наглядовою радою проектів річного бюдже- ту, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товари-


тивних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)   подання на затвердження загальним зборам акціонерів проекту річ- ного бюджету і звітування про хід його виконання. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства;

4)   прийняття  рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фі- нансової звітності Товариства;

5)   організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів То- вариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

6)   організація скликання та проведення чергових та позачергових загаль- них зборів;

7)   забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товари- ства на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій  Товариства. Аудиторська перевірка  повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;

8)   укладення та виконання колективного договору; призначення та від- кликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як пред- ставники правління, за погодженням із наглядовою радою;

9)   здійснення  інших  дій, що  випливають із Статуту, Положення  про правління, інших внутрішніх положень Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

7.28. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань правління регулюється Положенням про правління.

7.29. Чергові засідання  правління  проводяться  у разі  необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3  членів правління. Кожний член правління має один голос. Рішення приймається, якщо  за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

7.30. Голова правління керує роботою правління. Голова правління має право:

1)   самостійно у межах своєї компетенції вирішувати усі питання вироб- ничо-господарської діяльності Товариства;

2)   без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії, в межах компетенції, визначеної цим Статутом;


 

3)   приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не переви- щує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4)   розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

5)   підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товари- ства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах  його компетенції  відповідно до поло- жень цього Статуту;

6)   розподіляти обов’язки між членами правління;

7)   наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодав- ства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8)   підписувати від імені правління колективний договір, зміни та допо- внення до нього;

9)   здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про прав- ління або делеговані іншими органами Товариства.

7.31. Від імені Товариства голова наглядової ради укладає контракт з голо- вою правління.

7.32. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правлін- ня в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсут- ності на підставі наказу голови правління або рішення наглядової ради. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без дові- реності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції визначеної цим Статутом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.33. Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність прав- ління Товариства, його філій та представництв.

7.34. Ревізійну комісію обирають загальні збори з числа акціонерів у кіль- кості          членів строком на                    . Член ревізійної комісії не може од- ночасно бути членом наглядової ради, правління або іншою посадовою особою Товариства.

7.35. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює планові та позапланові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію.


сово-господарської діяльності за рік. Без висновків ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс.

7.37. Позапланові перевірки ревізійна комісія здійснює:

•           за рішенням загальних зборів;

•           за рішенням наглядової ради;

•           за власною ініціативою;

•           на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів.

7.38. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок реві-

зійна комісія складає висновки.

7.39. Ревізійна комісія вирішує усі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є пра- вомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше поло- вини її членів. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.40. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею переві- рок загальним зборам і наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на за- гальних зборах.

7.41. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання за- гальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ,

У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени наглядової ради і правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укла- денні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

8.3.  Посадова  особа  органів  управління  вважається  заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі:


 

а)   якщо ця особа є однією із сторін такого правочину;

б)   бере участь у правочині як представник або посередник;

в)   отримує комісійну винагороду від товариства або від особи, яка є од- нією із сторін правочину;

г)   внаслідок такого правочину придбаває майно;

ґ)    є пов’язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від товариства чи від особи, що є стороною пра- вочину, або внаслідок такого правочину придбаває майно.

8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов’язані повідомля- ти наглядову раду про правочини, що укладаються або передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазна- чена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтер- есованість, приймається наглядовою радою.

8.6. У разі прийняття  наглядовою радою рішення про укладення Товари- ством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням за- гальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання прийма- ється простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у за- сіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивіль- ної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового при- пинення її повноважень.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контр- акту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового ко- лективу, які:

•           затверджують проект колективного договору;


 

•           вирішують питання самоврядування трудового колективу;

•           визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

•                       .

9.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з правлінням представляє рада трудового колективу, або виборний орган профспілкової організації. Рада трудового колективу обирається  загальними зборами  трудового колективу більшістю у 2/3  голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням терміном на        років у кількості             осіб. Членів ради трудового колекти- ву не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

9.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

•           укладає колективний договір з правлінням;

•           узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Това- риства соціальних та інших пільг;

•           бере участь у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку

Товариства;

•           розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та мо- рального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахід- ницької та раціоналізаторської діяльності;

•           порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності праців- ників Товариства;

•           вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законо- давством України.

9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додатко- ві (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА  ТА ВИДІЛ

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору


 

про злиття (приєднання)  або проект рішення про поділ (виділ) або перетво- рення, який повинен містити:

•           повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, що братимуть участь у злитті та приєднанні;

•           порядок  та умови виділу, злиття, приєднання,  поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (од- накові для всіх акціонерів Товариства);

•           порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із ново- утворених юридичних осіб.

10.3. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття,

приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціо- нерів пояснення до проекту документу, зазначеного в п. 10.2. цього Статуту.

10.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документу, зазначеного в п. 10.2. цього Статуту та обґрунтованості пе- редбачених ним співвідношень обміну акцій.

10.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійсню- ється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затверджен- ня проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов’язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, пере- творення Товариства здійснюється за рішенням:

•           суду;

•           відповідних органів державної влади.

10.6. До початку загальних зборів правління зобов’язане підготувати та на- дати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов’язаними із ви- ділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

•           проектом договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.2. цього Статуту);

•           поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання)  або про- ектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.3. цього Ста- туту);

•           висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворен- ня (п. 10.4. цього Статуту).

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається

в порядку, встановленому внутрішніми положеннями Товариства.

10.7. Товариство зобов’язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували «за» прийняття за- гальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворен-


 

ня Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товари- ством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

10.8. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення  Товариства персонально повідомляє про це власників акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим  лис- том або врученням його під розпис.

10.9. Товариство ліквідується за рішенням:

•           загальних зборів у випадках            ; 6

•           суду у випадках, встановлених законом.

10.10. Після прийняття  рішення про ліквідацію Товариства його підпри- ємницька діяльність припиняється.

10.11. Порядок  ліквідації Товариства визначається законом, цим Стату- том, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або госпо- дарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

10.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо виділу, припинення Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) пере- ходить повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, що прийняв рішенням про припинення за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

10.13. З метою виконання  покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

•           поміщає в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кре- диторами вимог до Товариства;

•           управляє майном Товариства;

•           забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

•           вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

•           реалізує майно Товариства;

•           здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаче- ному законом;

•           здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів То- вариства.

10.14. Оцінка майна Товариства під час його припинення  здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час привати-

6 Окрім передбачених законом (у зв’язку із закінченням строку, на який  товариство було створено та досягненням мети), у Статуті можуть бути передбачені додаткові випадки ліквідації Товариства.


 

зації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

10.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних  угод. У разі надходження в                             термін однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, ви- значеною в порядку, передбаченому п. 10.14. цього Статуту.  В разі надходжен- ня в зазначений термін кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України «Про при- ватизацію невеликих державних  підприємств (малу приватизацію)». У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повто- рює зазначені вище дії, здійснюючи зниження цін на майно Товариства кож- ний                  на               відсотків до повного розпродажу всього майна.

10.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог креди- торів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до моменту продажу всьо- го майна. Власники привілейованих акцій мають право на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в порядку, передбаченому п. 5.3 цього Статуту.

10.17. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподіль- чий баланс (у разі поділу, виділу) або ліквідаційний баланс (у разі ліквідації), який затверджується органом, який прийняв рішення про припинення, реор- ганізацію товариства.

10.18. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк з моменту прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необ- хідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статут Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, — з моменту по- відомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.