13.5. Захист інформації про акціонерне товариство

У розгляді питання щодо захисту інформації про акціонерне товариство необхідно розглянути поняття інсайдерської інформації та інсайдерів.

Інсайдерська інформація — будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери  або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-госпо- дарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюд- неної інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

Яка саме інформація належить до інсайдерської та порядок її розкриття визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інсайдери — особи, які володіють інсайдерською інформацією, а саме:


 

—  власники голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;

—  посадові особи емітента;

—  особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з вико- нанням трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань, зокрема:

—  юридичні особи, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

•           фізичні особи, які перебувають з емітентом або юридичними чи фі- зичними особами, пов’язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

•           державні службовці.

Емітент або професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами цього емітента, повинні вести облік осіб, які ма- ють доступ до інсайдерської інформації. Крім того, професійні учасники рин- ку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами у випадках підозри про те, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути вико- ристана інсайдерська інформація.

Інсайдеру забороняється:

—  вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

—  передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї ін- шим особам, крім розкриття інформації в межах виконання профе- сійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, перед- бачених законодавством;

—  давати будь-якій особі рекомендації  стосовно придбання  або відчу- ження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформа- цією, до моменту оприлюднення такої інформації.

Дія зазначених заборон поширюється також на осіб, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.

Ведучи мову про інсайдерську інформацію необхідно говорити про таємну та конфіденційну інформацію.

Конфіденційну інформацію  складають  відомості, що  перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні конкретної  особи. Поширення


 

такої інформації відбувається за бажанням конкретної  особи або за встанов- леними правилами й при дотриманні відповідних умов.

Таємна інформація — це відомості, які становлять державну або іншу, передбачену законом, таємницю, а їхнє розголошення завдає шкоди конкрет- ній особі, суспільству або державі.

Стосовно діяльності акціонерного товариства чи професійного учасника фондового ринку деякі відомості можуть бути віднесені до комерційної таєм- ниці, зокрема:

—  інформація про виробництво, технології, управління, фінанси та інші сфери діяльності;

—  інша інформація, розголошення якої може завдати шкоди інтересам цього товариства чи професійного учасника фондового ринку.

До такої інформації також можна віднести відомості про платоспромож-

ність, участь його керівництва в інших об’єднаннях, про сплату податків тощо.

З метою захисту інформації про акціонерне товариство, воно може вста- новлювати у своїх внутрішніх нормативних документах регламент отриман- ня, поширення, використання й збереження інформації, а також порядок притягнення посадових осіб до відповідальності за розголошення комерційної таємниці й конфіденційної інформації.

Зокрема, в статуті підприємства повинне бути зафіксоване право акціоне- рів на одержання інформації про товариство, обов’язок акціонерів і посадових осіб щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

У Положенні про посадових осіб товариства повинні бути перераховані:

—  обов’язки посадових осіб;

—  принципи поводження посадових осіб з питань, пов’язаних з інформа- цією, що має обмежений доступ;

—  підстави для притягнення до відповідальності посадових осіб товари- ства за неналежне виконання своїх обов’язків;

—  порядок притягнення посадових осіб до відповідальності.

У Положенні про інформацію в акціонерному товаристві мають бути за- фіксовані:

—  види інформації і її класифікація;

—  основні вимоги до оформлення запиту на надання відкритої інформації;

—  порядок і строки розгляду запитів і порядок надання відкритої інфор- мації;

—  перелік відомостей, визнаних відкритими й закритими;

—  відповідальність посадових осіб за ненадання або несвоєчасне надання інформації.

У контракті із посадовою особою повинні бути відображені обов’язки по-

садової особи по нерозголошенню інформації з обмеженим доступом.


 

Крім  того, чинним  законодавством встановлено кримінальну  й адміні- стративну відповідальність за розголошення комерційної  таємниці та конфі- денційної інформації.

Питання для самоконтролю

1.         Яке значення має розкриття інформації про акціонерне товариство?

2.         Яка інформація вважається суттєвою?

3.         Які відомості належать до суттєвої інформації, яку товариство пови- нно регулярно розкривати?

4.         Чи повинне акціонерне товариство розкривати інформацію про по- садових осіб органів управління, розмір їх винагороди та володіння акціями товариства?

5.         Завдяки чому має бути забезпечена достовірність інформації, яка роз- кривається товариством?

6.         У які терміни  повинні розкриватись акціонерним  товариством річ- ний та квартальний звіти?

7.         За скільки днів повинна розкриття інформація щодо емісії цінних па- перів та проведення загальних зборів акціонерів?

8.         Які засоби поширення  інформації  повинно використовувати акціо- нерне товариство?

9.         Які ключові питання  розкриття  інформації  повинна регулювати ін- формаційна політика товариства?

10. Яку інформацію зобов’язані своєчасно та в повному обсязі розкривати емітенти, які здійснили публічне розміщення цінних паперів?

11. Що відноситься до регулярної інформація про емітента?

12. Які відомості повинна містити річна інформація про емітента?

13. Що таке особлива інформація про емітента та які відомості до неї на- лежать?

14. Ким здійснюється розкриття інформації про облік іменних цінних паперів та у яких випадках?

15. На який орган покладається оприлюднення інформації про професій- них учасників фондового ринку?

16. Які відомості відносяться до рекламної інформації на фондовому ринку?

17. Що таке інсайдерська інформація та хто такі інсайдери?