13.4. Порядок розкриття інформації на фондовому ринку

Емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення  цінних паперів, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:

—  фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента у стро- ки, встановлені законодавством;

—  будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;

—  власників великих пакетів (10% і більше) акцій.

Інформація про власників великих пакетів (10% і більше) акцій подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України. Така інфор- мація є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Відповідно до законодавства України оприлюдненню підлягає регулярна та особлива інформація про емітентів цінних паперів.

Регулярна інформація про  емітента — річна та квартальна звітна ін- формація  про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній  комісії  з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є кален- дарний рік.

Перший  звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється:


 

—  для акціонерних товариств — з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

—  для емітентів облігацій — з дня реєстрації випуску облігацій до 31 груд- ня звітного року включно.

Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емі-

тентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опу- блікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондово- го ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Держав- ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Річна інформація про емітента повинна містити наступні відомості:

—  найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

—  орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

—  господарська та фінансова діяльність емітента;

—  цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщен- ня та лістинг цінних паперів;

—  річна фінансова звітність;

—  аудиторський висновок.

Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.

Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.

Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

—  найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

—  орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

—  господарська та фінансова діяльність емітента;

—  цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);

—  квартальна фінансова звітність;

—  участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій. Емітент має право додатково подавати іншу інформацію.

Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних папе- рів та фондового ринку. Публічні акціонерні товариства додатково розкрива- ють інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бух- галтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до розкриття  регулярної інформації  про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.


 

Особлива інформація  про  емітента — інформація  про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

До особливої інформації належать відомості про:

—  прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пере- вищує 25% статутного капіталу;

—  прийняття рішення про викуп власних акцій;

—  факти лістингу чи делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

—  отримання  позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента;

—  зміну складу посадових осіб емітента;

—  зміну власників акцій, яким належить 10% і більше голосуючих акцій;

—  рішення  емітента про утворення, припинення  його філій, представ- ництв;

—  рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

—  порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

—  рішення вищого органу емітента або суду про припинення  або бан- крутство емітента.

Строки, порядок та форми подання особливої інформації  про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особлива інформація, як і регулярна інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Державна  комісія з цінних паперів та фондового ринку може  встанов- лювати додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Розкриття інформації про  облік  іменних цінних паперів здійсню- ється учасниками депозитарної системи України.

Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України у наступних випадках:

—  на письмовий запит власника інформації або з його письмового до- зволу, крім випадків, передбачених законодавством;

—  за рішенням суду;

—  на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Анти- монопольного комітету України, інших державних органів відповідно


 

до законодавства — стосовно операцій у системах обліку іменних цін- них паперів, що здійснюються конкретною  юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.

Учаснику депозитарної системи України забороняється надавати інфор- мацію про клієнтів іншого учасника депозитарної  системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта.

Оприлюднення інформації про  професійних учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з лі- цензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені) здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама:

—  емітента або цінних паперів, що ним розміщуються або які перебува- ють в обігу;

—  професійного учасника фондового ринку та його діяльності;

—  договорів щодо цінних паперів.

До реклами  на фондовому ринку  не належить  інформація,  яка  відпо- відно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів підлягає обов’язковому оприлюдненню.

Розповсюдження  державними  органами  реклами  на фондовому ринку не допускається, крім реклами, пов’язаної з розміщенням  та обігом держав- них цінних паперів.