13.3. Принципи розкриття інформації про акціонерні товариства

1. Інформація, що розкривається товариством, повинна бути  сут- тєвою та повною.

Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне відо- браження  якої  може  вплинути на  прийняття  рішень  користувачами  цієї


 

інформації. Виходячи з цього, товариство зобов’язане при визначенні суттє- вої інформації враховувати інтереси та потреби користувачів інформації та, не обмежуючись вимогами чинного законодавства, розкривати більш детальну інформацію, яка є важливою і може суттєво вплинути на прийняття користу- вачами зважених рішень.

До суттєвої інформації, яку товариство повинно регулярно розкривати, належать, наступні відомості.

1)   Мета та стратегія товариства. Товариство повинно розкривати  свою мету та стратегію. Мета товариства може  полягати як у досягненні певних фінансових показників діяльності, так і у розвитку нових на- прямів діяльності товариства, розширення асортименту товарів та по- слуг, виходу на нові ринки тощо. Товариство повинно зазначати, коли воно планує досягти своєї мети. Крім комерційної мети товариству до- цільно розкривати свою кадрову політику, політику в соціальній сфері, у галузі охорони навколишнього середовища тощо. Така інформація може бути корисною для інвесторів та інших користувачів інформації з тим, щоб оцінити засоби, за допомогою яких товариство досягає сво- єї мети та реалізує стратегію.

2)   Результати фінансової та операційної  діяльності. Результати фінан- сової діяльності товариства мають надзвичайно велике значення для прийняття  інвестиційних рішень. Тому товариство повинно розкри- вати фінансові звіти за останні три фінансові роки (у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів), перевірені аудитором. То- вариство також повинно розкривати оцінку змін у складі та структурі активів за останні три роки, оцінку поточної та перспективної ліквід- ності активів, аналіз рентабельності товариства тощо. Крім річної то- вариство повинно розкривати квартальну фінансову звітність.

3)   Структуру власності та контролю над товариством. Офіційне розкрит- тя інформації про реальних власників товариства, які володіють зна- чним пакетом акцій, є важливою складовою прозорості товариства. Акціонери (інвестори) повинні знати, хто є їх основними партнерами у бізнесі. Крім того, така інформація має велике значення для визна- чення акціонером власної позиції щодо реалізації права голосу на за- гальних зборах акціонерів, визначення операцій із пов’язаними осо- бами та захисту інтересів акціонерів під час поглинання товариства. Товариство повинно розкривати  інформацію про осіб, які є власни- ками значних пакетів акцій товариства. Найкраща міжнародна прак- тика передбачає розкриття  інформації не тільки про безпосередніх,


 

а й про опосередкованих власників значних пакетів акцій публічних компаній.

4)   Посадові особи органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства. Товариство повинно розкривати інформацію про посадових осіб органів товариства, що дозволить користувачам оціни- ти їх досвід, кваліфікацію, незалежність, їх вклад у загальний добробут товариства тощо. Ця інформація повинна включати, зокрема, інфор- мацію про володіння посадовими особами акціями  товариства, роз- мір винагороди (індивідуальної або сукупної), що виплачується цим особам.

5)   Істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства. Това- риство повинно розкривати інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати. До таких факторів ризику можуть відно- ситись фактори, які пов’язані з функціонуванням певної галузі еконо- міки, фінансових ринків, рівнем відсоткової ставки, а також фактори, які впливають на конкретне  товариство, зокрема, пов’язані з забез- печенням сировиною, ринками збуту, потенційною відповідальністю за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища тощо.

6)   Дотримання   товариством  Принципів   корпоративного  управління.

Застосування товариством принципів ефективного корпоративного управління є важливим показником стану корпоративного управління в товаристві та проявом поваги товариства до прав та законних інтер- есів акціонерів та інвесторів. У зв’язку з цим товариство повинно роз- кривати у складі річного звіту інформацію про дотримання протягом звітного періоду цих Принципів. У разі їх недотримання  товариство повинно надати обґрунтоване пояснення цього.

Інформація, що розкривається товариством, має бути повною, тобто міс- тити всі дані про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які мо- жуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

2. Інформація, що  розкривається товариством, повинна бути  до- стовірною.

Тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінан- совий стан товариства та результати його діяльності.

Товариство зобов’язане розкривати достовірну інформацію, тобто таку, що не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користу- вачів інформації. Неточна інформація може призвести до прийняття  хибних рішень та спричинити збитки як товариству, так і користувачам інформації.


 

Достовірність інформації, яка розкривається товариством, має бути забез- печена завдяки:

—  запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

—  проведенню незалежного зовнішнього аудиту;

—  здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю ін- формації.

Інформація, яка розкривається для користувачів, може вважатися настіль-

ки якісною, наскільки якісними  є стандарти, відповідно до яких вона готу- ється. Тому товариство повинно складати та розкривати регулярну фінансову звітність (річну та квартальну) відповідно до міжнародних стандартів бухгал- терського обліку, розроблених Комітетом з міжнародних  стандартів бухгал- терського обліку. Використання товариством таких міжнародних стандартів дає можливість користувачам краще зрозуміти його фінансовий стан та за- вдяки отриманню співставної інформації порівняти різні інвестиційні мож- ливості.

Достовірність інформації також забезпечується завдяки здійсненню неза- лежного зовнішнього аудиту. Зовнішній аудит повинен проводитись товари- ством щороку за результатами фінансово-господарської діяльності за рік  з метою забезпечення об’єктивної оцінки та підтвердження достовірності і по- вноти фінансової звітності товариства.

Крім того, у товаристві повинна існувати ефективна система внутрішньо- го контролю  за достовірністю інформації,  що  розкривається  товариством. В  межах  такої  системи: виконавчий орган повинен нести відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформа- ції; ревізійна комісія повинна забезпечити здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада повинна забезпечити належний контроль за достовірністю інформації, що розкрива- ється товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.

3. Товариство повинно забезпечувати своєчасність розкриття ін- формації.

Інформація, що розкривається товариством, має надаватися користувачам своєчасно, у строки, що забезпечують її ефективне використання.

Річний звіт повинен розкриватися товариством не пізніше 4-х місяців після закінчення звітного фінансового року. Інформація у складі квартального звіту повинна розкриватись не пізніше 2-х місяців після закінчення звітного кварталу.

Інформація про будь-які зміни у фінансово-господарській діяльності това- риства, які відбуваються у період між наданням регулярної інформації та мо- жуть вплинути на вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними,


 

повинна розкриватися товариством негайно протягом двох днів після виник- нення відповідної події чи зміни.

Товариство повинно вчасно розкривати  інформацію про випуск цінних паперів та про проведення загальних зборів акціонерів. Розкриття зареє- строваної інформації  щодо емісії цінних паперів здійснюється не менш як за 10 днів до початку розміщення  цінних паперів. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів має бути здійснено не пізніш як за 30 днів до дати їх проведення. Підсумки загальних зборів доводяться до ві- дома акціонерів протягом 10 робочих днів

Товариство повинно оперативно  надавати інформацію  про свою діяль- ність на запит акціонерів. Така інформація повинна бути надана протягом

10 календарних днів з моменту отримання запиту.

4. Товариство повинно забезпечувати рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

Встановлений товариством порядок надання документів не повинен міс- тити перешкод (загальних або таких, що стосуються певної категорії корис- тувачів) для ознайомлення з відкритою інформацією про товариство, в тому числі з копіями установчих документів, рішень загальних зборів, документів, пов’язаних із приватизацією  підприємства (включаючи результати продажу акцій, інформацію про закріплення за державою пакета акцій товариства та управління ним), річних та квартальних звітів, переліком акціонерів, що воло- діють 5 відсотками та більше акцій товариства.

Товариство зобов’язане однаково ставитися до всіх користувачів при роз- критті інформації та забезпечувати для них рівний доступ до інформації, ви- ключаючи можливість переважного задоволення інформаційних  потреб од- них користувачів перед іншими.

5. Товариство повинно використовувати зручні для  користувачів засоби  поширення інформації, які  забезпечують рівний, своєчасний та непов’язаний зі значними витратами доступ  до інформації.

З метою оприлюднення інформації товариство повинно використовувати різноманітні засоби поширення  інформації, у тому числі друковані видання та інші засоби масової інформації, поширення інформації через організаторів торгівлі цінними паперами та інформаційні агентства, безпосереднє надання інформації заінтересованим особам як на їх запити, так і за власною ініціати- вою.

Товариство також повинно використовувати сучасні засоби оприлюднен- ня та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство повинно оперативно розміщувати, зо- крема, річні та квартальні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується загальних


 

зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи зборів тощо).

Товариство повинно  забезпечувати можливість  доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів. У разі стягнення плати з користувачів за надання інформації розмір її не повинен перевищувати витрат на підготов- ку копій документів та їх пересилання користувачеві поштою. Порядок надан- ня інформації за плату повинен бути встановлений у внутрішніх документах товариства.

З метою забезпечення участі іноземних інвесторів у корпоративному управлінні товариства та створення сприятливих умов для залучення інозем- них інвестицій рекомендується розкривати суттєву інформацію про товари- ство як українською, так і англійською чи іншою іноземною мовами.

6. Товариство повинно мати чітко визначену інформаційну полі- тику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до ві- дома  всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необ- хідному для прийняття зважених рішень.

Інформаційну політику товариства доцільно визначати з врахуванням по- треб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Загальні засади інформаційної  політики товариства повинні бути закрі- плені у внутрішніх документах товариства, які підлягають затвердженню на- глядовою радою або загальними зборами акціонерів товариства.

Інформаційна політика товариства повинна регулювати ключові питання розкриття інформації, у тому числі:

—  обсяг інформації, що підлягає розкриттю;

—  порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб);

—  обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визна- чення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

—  обсяг повноважень органів товариства щодо підготовки, розкриття, збереження інформації та контролю за реалізацію інформаційної по- літики товариства.

Інформаційна політика товариства має базуватися на чинному законодав-

стві та бути спрямованою на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством України. Водночас інформа- ційна політика товариства не повинна обмежуватися виключно рамками чин- ного законодавства і має передбачати розкриття додаткової інформації, опри- люднення якої не повинно порушувати як положень чинного законодавства України, так і права товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю і створення надійної системи її захисту.


 

Товариство повинно призначити особу, відповідальну за організацію про- цесу розкриття інформації, до повноважень якої повинні бути віднесені функ- ції щодо забезпечення доступу до відкритої інформації. Ці функції доцільно покласти на корпоративного секретаря товариства.

Наглядова рада повинна бути гарантом існування у товаристві ефективної системи розкриття інформації та нести відповідальність за розкриття повної та достовірної інформації про товариство. Виконавчий орган повинен відпо- відати за реалізацію інформаційної політики товариства.