13.2. Зберігання документів акціонерного товариства та інформація про товариство

Акціонерне товариство зобов’язане зберігати:

—  статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) до- говір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

—  положення  про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

—  положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

—  документи, що підтверджують права товариства на майно;

—  принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

—  протоколи загальних зборів;

—  матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомити- ся під час підготовки до загальних зборів;

—  протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого ор- гану, накази і розпорядження  голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;

—  протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;


 

—  висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;

—  річну фінансову звітність;

—  документи бухгалтерського обліку;

—  документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

—  проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

—  перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

—  особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

—  інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, нагля- дової ради, виконавчого органу.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на го- лову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження од- ноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера — щодо докумен- тів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Акціонерне товариство зобов’язане забезпити кожному акціонеру доступ до документів, що  підлягають обов’язковому зберіганню, крім  документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення із вказаними до- кументами, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність то- вариства за згодою виконавчого органу або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Публічне акціонерне  товариство зобов’язане мати  власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюд- ненню відповідно до законодавства.