Сутність розкриття інформації про акціонерні товариства полягає у забез- печенні доступу зацікавлених осіб, у тому числі самих акціонерів, до повної, та достовірної інформації про виробничо-господарську та іншу значну діяльність підприємства.

Впровадження системи розкриття  інформації  про корпорації  відбулось у США на початку 20 ст., а її метою було стабілізація фондового ринку. Досвід країн з розвиненими й активно функціонуючими фондовими ринками пока- зує, що розкриття інформації є потужним інструментом впливу на діяльність підприємств і захист прав інвесторів.

Успішний розвиток будь-якого бізнесу неможливо без інвестицій. Важли- во розуміти, що інвестори не будуть вкладати значні кошти в компанію, що не має ефективної системи управління та контролю за її діяльністю. Вони хо- чуть бачити в компаніях, в які вони вже вклали або готові вкласти свої кошти, систему корпоративного управління, що забезпечує достатній рівень інформа- ційної прозорості, ясності і повноти отримання необхідної інформації в про- цесі прийняття корпоративних рішень і тим самим дає їм додаткові гарантії.

Таким  чином, наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформа- ції про товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами  та по- тенційними  інвесторами об’єктивної оцінки  фінансово-економічного стану товариства та для прийняття  ними виважених рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також голосування на загальних зборах акціоне-


 

рів. Розкриття інформації про товариство є необхідною передумовою довіри до товариства з боку інвесторів та сприяє залученню капіталу.

Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об’єктивно оцінити досягнення товариства та розро- бити стратегію його подальшого розвитку.

Проте, розкриття  інформації про те чи інше товариство завжди має дві сторони. З одного боку система корпоративного управління повинна забез- печувати максимально повне й точне розкриття  інформації  з усіх істотних питань діяльності акціонерного товариства, включаючи фінансовий стан, ре- зультати діяльності, розподіл власності й управління підприємством для задо- волення інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб.

З іншого боку, зайва відкритість інформації може завдати шкоди акціонер- ному товариству, вступити в протиріччя з інтересами власників, управлінського апарату та працівників, розкрити конфіденційну інформацію й комерційну та- ємницю. У зв’язку з цим досягнення балансу між прозорістю та захищеністю ін- формації стає важливим механізмом управління корпорацією в ринкових умовах.