12.4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

У випадку вчинення юридичними особами правопорушення на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може застосовувати наступні санкції:

1.         Зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку.

2.         Анулювати свідоцтво про реєстрацію  об’єднання як  саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об’єднанню.

3.         Застосовувати фінансові санкції.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юри- дичних осіб відповідні фінансові санкції за вчинення наступних дій:

1.         Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку — у розмірі від 10 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150% прибутку (надхо- джень), одержаних в результаті цих дій.

2.         Здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального до- зволу (ліцензії), якщо  законом  передбачено одержання  спеціально- го дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, — у розмірі від

5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.         Ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, перед- бачених законом, або надання йому недостовірної інформації — у роз- мірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від 1000 до 5000 ти- сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.         Несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх пись- мовий запит — у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.         Неопублікування,  опублікування  не   в  повному  обсязі  інформа- ції  та/або   опублікування  недостовірної  інформації   —  у  розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від 1000 до 5000 неопо- датковуваних мінімумів доходів громадян.


 

6.         Нерозміщення,  розміщення  не в повному обсязі інформації  та/або розміщення  недостовірної інформації у загальнодоступній інформа- ційній базі даних Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів — у розмірі до 1000 неоподатковува- них мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протя- гом року, — у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7.         Неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або  подання недостовірної інформації  до Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів гро- мадян.

8.         Невиконання  або несвоєчасне виконання рішень Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів — у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мі- німумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів до- ходів громадян.

9.         Порушення  емітентом чи професійним учасником ринку цінних па- перів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних па- перів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку — у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. Порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ве- дення реєстру власників іменних цінних паперів та/або  порядку пе- редачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів — у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емі- тента.

11. Маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними папе- рами — у розмірі від 10 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одер- жаних в результаті цих дій.

12. Незаконне  використання  інсайдерської інформації — у розмірі від

10 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або


 

в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

Нагадаємо, що інформацією, яка опубліковується, розміщується у загаль- нодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або подається до Комісії, вважа- ється регулярна інформація про емітента, особлива інформація про емітен- та, інформація про іпотечні цінні папери, інформація про власників великих пакетів (10% і більше) акцій, інформація про облік іменних цінних паперів, інформація, яка подається уповноваженими рейтинговими агентствами, адмі- ністративні дані учасників ринку цінних паперів.

Штрафи, за вчинення вище зазначени дій, накладаються Головою Держав- ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.

Про вчинення правопорушення  уповноваженою особою Державної  ко- місії з цінних паперів та фондового ринку, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направля- ється посадовій особі, яка має право накладати штраф.

Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилось вилучення докумен- тів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення дода- ються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів. Вилучення на строк до трьох робочих днів документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться з обов’язковим складанням протоколу, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела ви- лучення, повний перелік вилучених документів та день, в який ці документи мають бути повернені. Протокол підписує уповноважена особа Комісії, яка провела вилучення. Представнику юридичної особи, документи якої були ви- лучені, після закінчення перевірки і проведення вилучення документів нада- ється копія протоколу про вилучення.

Посадова особа Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає  рішення  про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання відповідних документів. Рішення про накладення штрафу оформ- ляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юри- дичної особи.

Необхідно зазначити, що штрафи, накладені Державною комісією з цін- них паперів та фондового ринку, стягуються лише у судовому порядку. В свою


 

чергу рішення Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триден- ний термін.

Посадові особи, які порушують законодавство про цінні папери, несуть також кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними за- конодавчими актами України.

Відповідно до законодавства України передбачається також відповідаль- ність посадових осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.

Шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів неправомірними  ді- ями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повно- му обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства.