12.2. Державне  регулювання ринку цінних паперів

Метою державного регулювання ринку цінних паперів є:

—  реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

—  створення умов для ефективної мобілізації та розміщення  учасника- ми ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;

—  одержання  учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та ін- шої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних папе- рів;

—  забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

—  гарантування прав власності на цінні папери;

—  захисту прав учасників фондового ринку;

—  інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;

—  дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавчих актів;

—  запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

—  контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Варто також  відмітити багатоманітність форм державного регулювання ринку цінних паперів як важливого зовнішнього механізму корпоративного управління.

Виділяються наступні форми  державного регулювання ринку цінних паперів:

—  прийняття  актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

—  регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учас- ників ринку цінних паперів;

—  видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;

—  заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої ді- яльності згідно з чинним законодавством;


 

—  реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск

(емісію) цінних паперів;

— контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов прода- жу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

—  створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриман- ням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

—  контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами  та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних папе- рів, контролюючим органам;

—  встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цін- них паперів та контролю за їх дотриманням;

—  контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

—  контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;

—  проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню наступні види діяльності на ринку цінних паперів:

1.         Брокерська  діяльність — укладення  торговцем  цінними  паперами цивільно-правових договорів (зокрема  договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дору- ченням і за рахунок іншої особи;

2.         Дилерська  діяльність — укладення  торговцем  цінними  паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених за- коном;

3.         Андеррайтинг — розміщення (підписка, продаж) цінних паперів тор- говцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емі- тента;

4.         Діяльність з управління цінними  паперами  — діяльність, яка  про- вадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління пе- реданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призна- ченими для інвестування в цінні папери, а також отриманими в про- цесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;


 

5.         Діяльність з управління активами — професійна діяльність учасника фондового ринку — компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного до- говору про управління активами, які належать інституційним інвесто- рам на праві власності;

6.         Діяльність з управління іпотечним покриттям  — діяльність, що здій- снюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згід- но з відповідним договором про управління іпотечним покриттям;

7.         Депозитарна  діяльність депозитарію цінних паперів — діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування пра- вочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів;

8.         Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів — діяльність з надан- ня послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;

9.         Діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів — збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цін- них паперів, їх емітентів і власників;

10. Діяльність з організації  торгівлі на фондовому ринку — діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструмента- ми за встановленими правилами, централізованого укладання і вико- нання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснен- ня клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі;

11. Розрахунково-клірингова діяльність — діяльність з визначення  вза- ємних зобов’язань за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними.

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів декіль- кох видів діяльності може видавати один бланк ліцензії на такі види діяльності.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та докумен- тів, перелік яких нею встановлюється. Строк дії ліцензії встановлюється Кабі-


 

нетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів осо- би, які здійснюють таку діяльність, зобов’язані додержувати встановлених від- повідно законодавства України обов’язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами.