Національної депозитарної системи

Національна депозитарна система створена для централізованого й ефек- тивного обслуговування різних операцій  з цінними  паперами  на території України. Така системи забезпечує зберігання цінних паперів, здійснення угод за цінними паперами, проведення розрахунків за цими угодами, володіння по- вною інформацією про поточний стан ринку цінних паперів.

Національна депозитарна система складається з двох рівнів.

1.         Нижній  рівень — це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.

2.         Верхній рівень — це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Також, встановлюють договірні дво- сторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цін- них паперів між собою, а також зобов’язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям.

Сферою діяльності Національної депозитарної системи є:

—  стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандар- тами;

—  уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами і ну- мерація цінних паперів, випущених в Україні, згідно з міжнародними стандартами;

—  відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у документар- ній, так і в бездокументарній формах;


 

—  реальна поставка чи переміщення з рахунку в цінних паперах з одно- часною оплатою грошових коштів відповідно до розпоряджень клієн- тів;

—  акумулювання доходів (дивідендів, процентних виплат та виплат з по- гашення тощо) щодо цінних паперів, взятих на обслуговування систе- мою, та їх розподіл за рахунками;

—  регламентація  та обслуговування механізмів позики  та застави для цінних паперів, що беруться на обслуговування системою;

—  надання послуг щодо виконання обов’язків номінального утримувача іменних цінних паперів, що беруться на обслуговування системою;

— розробка, впровадження,  обслуговування і підтримка  комп’юте- ризованих  систем обслуговування обігу рахунків у цінних  паперах і здійснення грошових виплат, пов’язаних з банківськими  та інши- ми системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.

Обслуговування обігу державних цінних паперів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює Національний банк України.

З метою забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного об- ліку створюється Національний депозитарій (у формі публічного акціонерно- го товариства).

Уповноваженим органом управління часткою держави у статутному фон- ді Національного депозитарію є Державна комісія з цінних паперів та фондо- вого ринку. Частка держави у статутному фонді Національного депозитарію може бути відчужена іншим акціонерам не раніше ніж через два роки після його створення.

До компетенції Національного депозитарію належить:

—  зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

—  кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

—  ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

—  стандартизація   депозитарного  обліку  відповідно  до  міжнародних норм;

—  стандартизація документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відпо- відно до міжнародних норм;

—  встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депози- тарними  установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські від- носини для обслуговування міжнародних  операцій з цінними  папе- рами учасників Національної  депозитарної  системи, контроль за їх


 

кореспондентськими  відносинами з депозитарними  установами ін- ших країн.

Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними па-

перами у Національному депозитарії встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондо- вого ринку.

У Національній депозитарній системі можуть обслуговуватись цінні папе- ри, що випускатися в документарній та бездокументарній формах.

Форма випуску цінних паперів визначається емітентом, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації ви- пуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Націо- нальною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред’явника у документарній формі або цінних па- перів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здій- снюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

Випуск цінних паперів у документарній  формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуванням вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі, крім  привати- заційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, емітент оформляє глобальний сертифі- кат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.

Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях внаслідок зне- рухомлення цінних паперів. Обслуговування угод щодо цінних паперів у без- документарній формі проводиться тільки учасниками Національної депози- тарної системи.

Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно оформленому по- забіржовому ринку угод щодо цінних паперів, які випущені в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в депозитарії, що їх обслуговує.

Знерухомлення цінних паперів — переведення цінних паперів, випуще-

них у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію  з ме- тою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових  записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію

Організаційно оформлений позабіржовий ринок  — організація, що об’єднує торговців цінними паперами для надання  послуг в укладанні  угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку


 

Необхідно звернути увагу на те, що різні форми випуску цінних паперів вимагають особливих витрат. За бездокументарної  форми емітент здійснює певні одноразові витрати — оплату за відкриття депозитарієм емітенту рахун- ку в цінних паперах та депонування глобального сертифіката (тимчасового та постійного), відкриття генеральним зберігачем власникам рахунків у цінних паперах тощо. Крім того, емітент несе також постійні витрати за зберігання глобального сертифіката випуску цінних паперів, здійснення оплати за від- криті рахунки власникам, за переходи прав власності. Досить суттєвих витрат зазнає емітент і при використанні документарної форми. До непостійних ви- трат можна віднести організацію випуску бланків сертифікатів відповідної за- хищеності, а у свою чергу до постійних — плату реєстратору за їх зберігання, ведення рахунків тощо.

Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи здійснює Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, а також у межах по- вноважень, визначених законодавством України, Національний банк Украї- ни, Міністерство фінансів України та інші державні органи. Порядок і умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Для здійснення кожного з видів депозитарної діяльності учасникам На- ціональної депозитарної системи видається окрема ліцензія.