10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

—  опублікування в офіційних друкованих виданнях ДКЦП та ФР;

—  оприлюднення в інший спосіб відповідно до нормативно-правових ак- тів ДКЦП та ФР;

—  надання документів ДКЦП та ФР.

Компанія з управління активами ІСІ закритого типу повинна подавати ДКЦП та ФР річні звіти про результати діяльності такого ІСІ. Диверсифіковані ІСІ повинні подавати ДКЦП та ФР звіти про результати діяльності за півріччя та опублікувати їх. Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватно розміщені, над- силаються безпосередньо інвесторам.

Опублікування та оприлюднення інформації  здійснюється компанією  з управління активами за рахунок коштів ІСІ.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечи- ти вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.


 

Обсяг, порядок  та  строки  оприлюднення  інформації  встановлюються

ДКЦП та ФР.

Інформація про діяльність ІСІ подається ДКЦП  та ФР у наступних ви- падках:

—  реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;

—  реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних емісій;

—  звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

—  повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;

—  перевірок ДКЦП та ФР діяльності ІСІ.

Обсяг, порядок та строки подання зазначених документів встановлюються

ДКЦП та ФР.

Будь-які рекламні матеріали, що стосуються діяльності конкретного ІСІ, які планується розповсюдити, затверджуються компанією з управління акти- вами, яка здійснює управління активами такого ІСІ, та подаються до ДКЦП та ФР. Реклама цінних паперів ІСІ повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання. Комісія у встановленому законо- давством порядку може делегувати повноваження щодо погодження реклам- них матеріалів саморегулівній організації, яка об’єднує компанії з управління активами.

Питання для самоконтролю

1.         Розкрийте суть інститутів спільного інвестування.

2.         Які функції виконують інститути спільного інвестування в системі корпоративного управління?

3.         Що не може бути включеним до активів інститутів спільного інвесту- вання?

4.         Які переваги забезпечує капіталовкладення через інститути спільного інвестування?

5.         Якого типу можуть бути інститути спільного інвестування залежно від порядку здійснення діяльності?

6.         Які відмінні риси інститутів спільного інвестування диверсифіковано- го і недиверсифікованого виду?

7.         Що таке корпоративний інвестиційний фонд?

8.         На основі яких документів провадить свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд?


 

9.         Наведіть обмеження щодо діяльності корпоративного інвестиційного фонду.

10. Які вимоги до акцій корпоративного інвестиційного фонду?

11. Які органами управління корпоративним  інвестиційним фондом пе- редбачені законодавством України?

12. За яких умов передбачається ліквідація корпоративного інвестиційно- го фонду?

13. Які вимоги та етапи створення пайового інвестиційного фонду?

14. Яким документом визначаються особливості діяльності пайового ін- вестиційного фонду?

15. Який порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду?

16. Які основні відмінні риси венчурних фондів?

17. Які переваги та недоліки надає інвестору створення венчурного фонду?

18. Якою діяльністю немає права займатись компанія з управління акти- вами?

19. Розкрийте порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування компанією з управління активами.

20. У яких випадках Державна комісія цінних паперів та фондового рин- ку має право прийняти  рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами?

21. Хто не може бути зберігачем активів інститутів спільного інвестування?

22. У який спосіб доводиться інформація про діяльність інститутів спіль- ного інвестування до відома заінтересованих?