10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування

Активи ІСІ у формі цінних  паперів  мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здій- снюються зберігачем.

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитар- ної діяльності зберігача цінних паперів. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної ді- яльності зберігача цінних паперів.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалеж- ний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов’язані особи.

Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі ста- туту та договору про обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвести- ційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестицій- ного фонду.

Важливою вимогою є те, що посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній  з управління активами венчурного фонду) не мо- жуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслу- говування ІСІ.

Також зберігачу забороняється використовувати активи ІСІ для здійснен- ня власних операцій.

Зберігач зобов’язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням ре- гламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у по- рядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емі- сії цінних паперів ІСІ та законодавству. Зберігач повинен виконувати розпо- рядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законо- давству або регламенту ІСІ.

Крім того, на зберігача покладається здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих


 

активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов’язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами.

Про  результати перевірки  зберігач повідомляє наглядову раду корпора- тивного інвестиційного фонду або компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку. Про будь-які дії компанії  з управління ак- тивами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ, порушують регламент ІСІ або суперечать законодавству зберігач зобов’язаний проінфор- мувати ДКЦП та ФР.

Зберігач не несе відповідальності за зобов’язаннями ІСІ, а той, в свою чергу, не несе відповідальності за зобов’язаннями зберігача. Відповідальність зберіга- ча щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуго- вування ІСІ та Законом України Про інститути спільного інвестування. Збері- гач несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ або компанії з управління активами діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.