10.4. Пайовий інвестиційний фонд

Пайовий інвестиційний фонд  — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії  з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.


 

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим  розміру початкового статутного капіталу корпоративного інвести- ційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвес- тиційних сертифікатів.

Етапи створення пайового інвестиційного фонду компанією з управління активами передбачають наступні дії у такій послідовності:

1.         Розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного фонду.

2.         Подати до ДКЦП  та ФР документи, необхідні для реєстрації регла- менту інвестиційного фонду та його внесення до реєстру ІСІ.

3.         Укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна.

4.         Розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

5.         Подати до ДКЦП та ФР документи, необхідні для реєстрації проспек- ту емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

6.         Організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.

Строк  публічного (відкритого) розміщення  інвестиційних  сертифікатів

пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмеж- ується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійсню- ється у порядку, визначеному проспектом емісії.

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового ін- вестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестицій- них сертифікатів цього фонду. Звіт про результати розміщення  його цінних паперів подається до ДКЦП  та ФР протягом шести місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.

Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться компанією  з управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється цією компанією окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій та результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи яких перебувають в її управлінні.

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, з обов’язковим зазначен- ням в таких договорах реквізитів такого пайового інвестиційного фонду.


 

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім’я компанії з управління активами з обов’язковим зазначенням реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.

У документах пайового інвестиційного фонду обов’язково зазначаються у його назві слова «пайовий інвестиційний фонд» та тип і вид фонду. Якщо пайовий інвестиційний фонд є венчурним, це зазначається у його назві.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його

регламентом, який повинен містити відомості про:

—  порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяль- ності наглядової ради;

—  порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (ви- купу) інвестиційних сертифікатів;

—  порядок визначення розміру винагороди компанії з управління акти- вами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодо- вуються за рахунок активів такого фонду;

—  порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

—  порядок  та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією  з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвес- торів;

—  напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

Участь у пайовому інвестиційному фонді та наглядова рада

Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду.

Прийняття  пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання  до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвес- тиційного фонду за грошові кошти. Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

Учасники пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у ді- яльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених зако- нодавством.

Учасники пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого  залучені шляхом  приватного  (закритого)  розміщення  інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду  для нагляду за виконан- ням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру


 

власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

У разі якщо у пайовому інвестиційному фонді наглядову раду не створено, рішення, які відносяться до компетенції  наглядової ради, приймаються упо- вноваженим органом компанії з управління активами такого фонду

Наглядова рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа учас- ників. Інші особи можуть бути обраними до складу наглядової ради пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого пред- ставника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення  наглядової ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голо- суванні не менш як двох третин складу ради.

До компетенції наглядової ради пайового інвестиційного фонду належить:

—  обрання голови наглядової ради;

—  затвердження  рішення  про розірвання договорів зі зберігачем, реє- стратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;

—  затвердження змін до регламенту фонду.

Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвес- тиційних фондів встановлюється Законом України Про інститути спільного інвестування та нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду ви- ступає компанія з управління активами цього фонду.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом публічного (від- критого) або приватного (закритого) розміщення. Емісія компанією з управ- ління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не до- пускається.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестицій- ного фонду зазначається у проспекті емісії.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального па- йового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.


 

Заміна компанії з управління  активами

та ліквідація пайового інвестиційного фонду

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установле- ному ДКЦП та ФР порядку в разі:

—  якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційно- го фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30%;

—  якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20%;

—  анулювання ДКЦП та ФР виданої компанії з управління активами лі- цензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

—  ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний  фонд припиняється  у разі його ліквідації в по- рядку, встановленому ДКЦП та ФР. Злиття та приєднання здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії  з управління активами, за умови згоди всіх учасників. Злиття та приєднання па- йових інвестиційних фондів допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ, виділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється.

Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвес- тиційний  фонд, компанія  з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду повинна прийняти рішення про лік- відацію такого фонду.

Ліквідація строкового пайового інвестиційного фонду до закінчення стро- ку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди всіх учасників такого фонду.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням ДКЦП та ФР у ви- падку:

—  винесення ДКЦП та ФР рішення про неможливість заміни компанії з управління активами;

—  анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договору з іншим зберігачем;

—  закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвести- ційний фонд.

З моменту прийняття  ДКЦП та ФР рішення про ліквідацію пайового ін-

вестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється.


 

Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з учасниками здійснюються в порядку, визначеному ДКЦП та ФР.

Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія  з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвес- тиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, перед- бачені ДКЦП та ФР.

У разі приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів та письмової згоди всіх учасників фонду, розрахунок може здійснюватися грошо- вими коштами та іншими активами в порядку, погодженому учасниками фон- ду. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються наступним чином:

—  у першу чергу — здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (крім закритих пайо- вих інвестиційних фондів);

—  у другу чергу — вносяться обов’язкові платежі до Державного бюдже- ту України;

—  у третю чергу — здійснюються виплати кредиторам компанії з управ- ління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню забор- гованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;

—  у четверту чергу — здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог

попередньої черги.

Після закінчення розрахунків в установленому порядку компанія з управ- ління активами подає ДКЦП  та ФР документи на скасування реєстрації ви- пуску інвестиційних сертифікатів та звіт про результати ліквідації, який  є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим як ІСІ після його вилучення з реєстру ІСІ.