10.2. Типи та види інститутів спільного інвестування

Залежно від порядку здійснення діяльності інститути спільного інвесту- вання можуть бути: відкритого, інтервального та закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління

його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на ви- могу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управ- ління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвес- торів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визна- чення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емі- тованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не на- раховуються і не сплачуються.

Компанія з управління активами — господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвес- торів на підставі ліцензії, що видається Державною комісією  з цінних паперів та фондового ринку

В залежності від строку діяльності інститути спільного інвестування мо- жуть бути строковим або безстроковим.

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у регламенті

ІСІ, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється.

Подовження терміну діяльності строкового ІСІ дозволяється лише у разі зменшення  вартості чистих активів ІСІ на 20% та більше протягом останніх

12 місяців його діяльності.


 

У такому разі ІСІ зобов’язаний здійснити викуп власних цінних паперів у акціонерів  (учасників), які  голосували проти  прийняття  такого рішення, а також у тих, які не брали участі в голосуванні по такому рішенню, та вимага- ють від ІСІ викупу його цінних паперів. Порядок обов’язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється ДКЦП та ФР

Подовження  терміну діяльності строкового ІСІ здійснюється у порядку, встановленому ДКЦП та ФР. Повторне подовження терміну діяльності стро- кового ІСІ заборонено. Також забороняється змінювати вид та тип ІСІ.

Інститути спільного інвестування закритого типу можуть бути лише стро- ковими.

Також інститути спільного інвестування можуть бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

Диверсифікований ІСІ вважається таким, якщо він одночасно відпові- дає наступним вимогам:

—  кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не повинна пе- ревищувати 10% загального обсягу цінних паперів відповідного випус- ку;

—  сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5% загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не повинна перевищувати 40% вартості чистих активів ІСІ;

—  не менш як 80% загальної вартості активів ІСІ повинні становити гро- шові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що до- пущені до торгів на фондовій біржі.

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

—  тримати  в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50% загальної вартості їх активів, при цьому не більш як 10% за- гальної вартості активів ІСІ в зобов’язаннях одного банку;

—  придбати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов’язання од- нієї юридичної особи більше ніж 5% загальної вартості активів ІСІ;

—  придбати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50% загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороня- ється інвестувати понад 10% загальної вартості активів ІСІ у цінні па- пери одного випуску;

—  придбати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40% загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10% загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;


 

—  придбати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20% загальної вартості активів ІСІ;

—  придбати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емі- тентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іно- земних держав, більше ніж 20% загальної вартості активів ІСІ;

—  придбати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законо- давством України, більше ніж 5% активів ІСІ;

—  придбати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10% загаль- ної вартості активів ІСІ;

—  придбати або додатково інвестувати в об’єкти нерухомості більше ніж

10% загальної вартості активів ІСІ;

—  придбати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов’язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

Активи диверсифікованого ІСІ повинні складаються з цінних паперів, гро- шових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюєть- ся нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш ніж 20% загальної вартості ак- тивів диверсифікованого ІСІ.

Недиверсифікованим ІСІ визначаються такий, що немає усіх наведених ознак характерних для диверсифікованого. Тобто, це фонди без жорстких ви- мог щодо розосередження своїх активів серед різних об’єктів інвестиційної діяльності.

При чому, вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондо- вій біржі, та нерухомості не може становити більш як 50% загальної вартос- ті активів недиверсифікованого ІСІ. Зазначене обмеження  не застосовується до венчурних фондів — недиверсифікованих інститутів спільного інвестування закритого типу, які здійснюють виключно приватне розміщення цінних папе- рів ІСІ.