Вагому роль у розвитку корпоративного сектору відіграють інституційні інвестори, а саме інститути спільного інвестування.

Інститут спільного інвестування (ІСІ) — організація, що залучає ко- шти інвесторів з метою їхнього подальшого вкладення в цінні папери, корпо- ративні права, нерухомість та інші активи.

Необхідно виділити наступні функції, що виконують інститути спільного інвестування в системі корпоративного управління:

1.         Посередницька функція. ІСІ виступають тією зв’язуючою ланкою, яка забезпечує задоволення зустрічних інтересів інвесторів, які мають по- требу у здійсненні капіталовкладень та підприємств, які потребують залучення необхідних їм коштів.

2.         Спрямування  вільних інвестиційних  ресурсів у найбільш перспек- тивні галузі економіки. При цьому інститути спільного інвестування своєю діяльністю впливають на структурну перебудову економіки та динаміку економічних процесів.

3.         Зниження   рівня  ризиків  інвестиційної  діяльності. Це  стосується в першу чергу приватного інвестора, для якого зміна об’єкту інвесту- вання, оминаючи фінансових посередників, супроводжується певни- ми складнощами та ризиками. В той час, як ІСІ, які займаються про- фесійною діяльністю на фондовому ринку беруть розв’язання цих про- блем на себе.


 

4.         Економії коштів. В наслідок вузької спеціалізації ІСІ, підприємства, які вкладають кошти та ті, які їх отримують мають можливість скоро- тити власні витрати пов’язані із фінансовими операціями та організа- ційною діяльністю, які виникають в процесі інвестування.

5.         Отримання прибутку з вільних грошових коштів. ІСІ можуть виступа- ти непоганою альтернативою банківським вкладам.  В даному випадку принциповою відмінністю інститутів спільного інвестування і банків є ступінь ризику. В той час як банківські депозити є більш надійними, внески в ІСІ характеризуються більш високою ризикованістю, проте пропонують більшу прибутковість.

6.         Консультативна. Як правило, посередницькі структури ведуть із під- приємствами консультативну співпрацю, яка стосується тих чи інших сторін корпоративного управління. Особливе значення це має для при- ватизованих підприємств, які набули форми акціонерних  товариств, однак не мають досвіду управління такою організаційно-економічною формою бізнесу.

Суть роботи ІСІ полягає в наступному. Шляхом емісії та продажу цінних паперів фонд здійснює поєднання ресурсів безлічі дрібних інвесторів. В свою чергу об’єднані ресурси інвестуються в цінні папери, об’єкти нерухомості, ва- люту та інші активи, що не суперечать вимогам законодавства.

До інститутів спільного інвестування відносяться корпоративний інвести- ційний фонд та пайовий інвестиційний фонд.

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює ДКЦП та ФР відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про інститути спільного інвестування», інших норма- тивно-правових актів.

Діяльність із  спільного інвестування здійснюється  після  внесення  ІСІ до реєстру ІСІ та отримання свідоцтва про його внесення до такого реєстру. Реєстрації інститутів суспільного інвестування та видача свідоцтва проводить- ся Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Існує ряд вимог щодо складу та структури активів інститутів спільного ін- вестування, що пов’язано із забезпеченням їх ліквідності та надійності, а та- кож максимального унеможливлення різного роду зловживань.

Таким чином, активи ІСІ не можуть включати:

—  цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором цього ІСІ та їх (його, її) пов’язаними осо- бами;

—  цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не до- пущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-


 

інформаційних систем, перелік яких визначається ДКЦП та ФР (не за- стосовуються до венчурних фондів);

—  цінні папери інших ІСІ;

—  векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10% вар- тості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР (не застосовуються до венчурних фондів);

—  похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше  не встановлено нормативно-правовими  актами  ДКЦП  та ФР (не застосовуються до венчурних фондів);

—  сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН) (за- стосовуються до венчурних фондів);

—  приватизаційні цінні папери;

—  договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Також, при проведенні публічного (відкритого) розміщення  цінних па- перів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10% їх активів повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більше, як 20% загальної вартості активів ІСІ.

Необхідно також зазначити, що інвестування через ІСІ забезпечує їх учас- никам податкові переваги. Так при первісних вкладеннях в активи (з погляду оподатковування) схеми «прямої інвестиції» і через фонд інвестицій не від- різняються між собою. Проте, значні переваги інвестор відчує, в тому випадку, перерозподілу грошових коштів між проектами, тобто їх вилучення з одного і вкладення в інший.

У випадку здійснення прямих інвестицій (придбання акцій підприємства без участі фондів) при бажанні продати одні акції і придбати інші необхідно знайти покупця на цінні папери, домовитися про ціну, продати та сплатити

25% податку згідно з п. 7.6 Закону «Про оподаткування прибутку підпри- ємств». У новий проект можна вкласти тільки суму, що залишилася після опо- датковування.

Якщо інвестувати через ІСІ, то можна  вийти з одного проекту й увійти в іншій без будь-яких податкових втрат, та заощаджувати за обігом 25%. Ін- вестування через ІСІ, дає можливість продавати одні акції і купувати інші від імені фонду, без податкових втрат, так як операції заміни в інвестиційному портфелі не обкладаються податком на прибуток.

Також не обкладаються податком на прибуток дивіденди, що виплачують- ся інститутами спільного інвестування. Таку пільгу дає п. 7.8.5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств. Звичайно, якщо ви захочете одер-


 

жати «живі» гроші та вийти з фонду, то дивіденди по цінних паперах самого

ІСІ, як і курсова різниця, будуть обкладатися податком у 25%.