9.4. Фондова біржа та порядок її роботи

Фондова біржа — неприбуткова організація, яка займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів і їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товари- ства з обмеженою відповідальністю чи акціонерного товариства або дочірньо- го підприємства об’єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостя- ми, визначеними Законом України Про цінні папери та фондову біржу.

Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками — торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Частка одного такого торговця цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі не може бути біль- шою ніж 5%.


 

Розмір статутного капіталу фондової біржі  має становити не менш  як

15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

Фондова біржа  має  право  провадити  діяльність з  організації  торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цін- них паперів та фондового ринку.

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає роз- поділу між її засновниками (учасниками).

У сучасних умовах на фондові біржі України покладається вирішення на- ступних завдань:

—  збільшення кількості й розширення  номенклатури  цінних  паперів, які котируються на фондових біржах, розширення торгівлі похідними цінних паперів;

—  удосконалення нормативної  бази функціонування фондового ринку, розвиток системи підготовки кадрів для фондової діяльності, розвиток інформаційного забезпечення учасників корпоративного сектору;

— підвищення координаційної  роботи всіх фондових бірж України, об’єднання їх зусиль для налагодження торгів, їх модернізації і пере- ходу на сучасний електронний обіг.

Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цін- них паперів та фондового ринку.

Правила фондової біржі складаються з порядку:

—  організації та проведення біржових торгів;

—  допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодав- ством, до біржових торгів;

—  лістингу та делістингу цінних паперів;

—  котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

—  розкриття  інформації  про діяльність фондової біржі та її оприлюд- нення;

—  розв’язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодав- ством;

—  здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та ін- шими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

—  накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

З  метою   здійснення   державного   контролю   ДКЦП   та  ФР  призна- чає  на  фондових біржах  державного  представника,  який  уповноважений


 

здійснювати контроль за дотриманням  положень статуту і правил фондової біржі та має право брати участь у роботі керівних органів фондової біржі.

Допуск до торгів на фондовій  біржі

Допуск до біржових  торгів отримують члени фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, з моменту внесення інформації про таких осіб до переліку учасників біржових торгів.

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними па- перами, які мають ліцензію на право провадження  професійної  діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов’язання виконувати всі правила, по- ложення і стандарти фондової біржі. Фондова біржа забезпечує облік учасни- ків торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення її переліку.

Члени фондової біржі мають право:

—  здійснювати торгівлю цінними паперами на фондовій біржі та її філі- ях відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії, виданої ДКЦП та ФР;

—  користуватися всіма видами послуг, що надаються фондовою біржею;

—  в будь який час відкликати довіреність трейдера члена біржі, що зу- мовлює припинення його допуску до біржових торгів;

—  ознайомлюватися з усіма нормативними документами фондової бір- жі, що безпосередньо впливають на права та обов’язки її членів;

—  виносити на розгляд керівних органів фондової біржі питання щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативних документів цієї біржі.

Кожний член фондової біржі має рівні права як організатора торгівлі.

Члени фондової біржі зобов’язані:

—  відповідати вимогам провадження  професійної діяльності на фондо- вому ринку, визначених ДКЦП та ФР;

—  в процесі торгівлі цінними паперами на фондовій біржі дотримувати- ся вимог чинного законодавства України (в тому числі антимонополь- ного законодавства України), нормативних актів ДКЦП та ФР;

—  виконувати ці Правила та інші документи біржі, дотримуватися до- говору на проведення операцій на фондовій біржі;

—  визнавати компетенцію відповідних органів фондової біржі та вико- нувати прийняті ними рішення;

—  здійснювати торгівлю виключно через акредитованих на біржі трейде- рів;


 

—  своєчасно в установлені терміни оформляти біржові угоди та здійсню- вати розрахунки за ними в порядку, визначеному Правилами та інши- ми нормативними документами фондової біржі;

—  вести облік укладених та зареєстрованих на фондової біржі угод щодо цінних паперів;

—  своєчасно та в повному обсязі сплачувати біржові збори і плату за по- слуги, згідно з прейскурантом;

—  у випадку накладання відповідними органами фондової біржі штрафів за порушення її членом або його трейдерами нормативних докумен- тів цієї біржі здійснювати їх оплату у передбаченому порядку та роз- мірах;

—  протягом одного робочого дня письмово інформувати фондову біржу про будь-які зміни в списку трейдерів члена цієї біржі;

—  протягом трьох робочих днів письмово повідомляти фондову біржу про будь-які зміни у документах, що подавалися для набуття статусу члена біржі.

Трейдер  — член фондової біржі, учасник біржових  торгів, який укладає

біржові договори за власний рахунок,  або за дорученням клієнта.

Порядок  допуску цінних паперів до торгівлі на біржі

Допуск цінних паперів до торгівлі на біржі здійснюється шляхом їх вклю- чення до біржового списку.

До біржового списку можуть бути включені:

—  цінні папери, які допускаються до торгівлі на фондовій біржі в процесі їх обігу з проходженням  процедури лістингу (лістингові цінні папе- ри);

—  цінні папери та інші фінансові інструменти, які допускаються до тор- гівлі на фондовій біржі в процесі їх обігу або відкритого (публічно- го) розміщення без проходження процедури лістингу (позалістингові цінні папери).

Лістинг — сукупність процедур з включення цінних паперів до біржового

реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової бір- жі. Ініціатором лістингу на біржі цінних паперів може бути лише емітент цих цінних паперів (за винятком державних цінних паперів).

Біржовий список містить наступну інформацію:

—  найменування емітента;

—  код за ЄДРПОУ емітента;


 

—  міжнародний  ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, якщо його наявність передбачена законодавством);

—  вид цінного папера;

—  номінальна вартість цінного папера;

—  кількість цінних паперів;

—  дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);

—  позначення щодо віднесення цінного папера до категорії лістингових

(з позначенням рівня лістингу) чи позалістингових цінних паперів;

—  дата внесення (виключення) цінного папера до (з) списку.

Цінні  папери  іноземних  емітентів  можуть  бути допущені  до торгівлі на фондовій біржі з урахуванням особливостей їх торгівлі на території Украї- ни, які визначаються ДКЦП та ФР згідно з законодавством України, відповід- но до умов їх допуску, визначених Біржовою радою.

До торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів можуть  бути допущені цінні  папери,  які  відповідають наступним  умовам (не стосується державних цінних паперів):

—  випуск та проспект  емісії  цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;

—  здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цін- них паперів;

—  згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цін- ними паперами на фондовій біржі;

—  емітент та його цінні папери відповідають встановленим вимогам

Біржова рада може встановлювати додаткові лістингові вимоги до цінних паперів та їх емітента, що є необхідними для включення та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі.

Протягом всього періоду перебування цінних паперів у відповідному спис- ку біржового реєстру зазначені цінні папери та їх емітент повинні відповідати визначеним лістинговим вимогам. Для підтримання лістингу цінних паперів фондова біржа здійснює постійну процедуру контролю за дотриманням вимог лістингу, що включає в себе:

—  заходи щодо збору та обробки інформації про емітента та умови обігу цінних паперів, які включені до біржового реєстру;

—  контроль за відповідністю цінних паперів та його емітента лістинго- вим вимогам.

Цінні папери можуть бути вилучені з біржового реєстру (делістинг) за ви-

могою емітента або за ініціативою фондової біржі, яка має бути належним чином обґрунтована. Рішення про виключення цінних паперів з біржового ре- єстру приймається Котирувальною комісією.


 

Порядок  організації та проведення біржових торгів

Фондова біржа забезпечує організацію та проведення регулярних торгів цінними паперами, реєструє угоди купівлі-продажу цінних паперів, визначає умови і порядок виконання укладених угод та здійснює контроль за їх вико- нанням.

Торговельним днем вважається кожний робочий день згідно з законодав- ством України, якщо інше не визначено Головою Правління фондової біржі. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Мо- менти початку та закінчення сесій в межах одного торговельного дня визна- чаються Регламентом торгів.

Організація та проведення біржових торгів може відбуватись у двох фор- мах:

—  у формі торгів «з голосу» за технологією одностороннього аукціону;

—  з використанням СЕЛТ.

Торги «з голосу» проводяться в торговельних залах фондової біржі та її філій в установлені Правлінням біржі години.

Основою таких торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який  пройшов обов’язкову реєстрацію отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях. Оголошувати заявки та укладати угоди під час торгів «з голосу» можуть лише учасники біржових торгів, які отримали допуск до біржових торгів

Система електронних торгів (СЕЛТ) є біржовою торговою системою, що надає можливість її учасникам подавати заявки та укладати угоди щодо цін- них паперів без затримань в часі в межах торгового дня з віддалених робочих місць.

Організація торгівлі цінними паперами в СЕЛТ здійснюється з викорис- танням двох технологій:

1.         Безперервний подвійний аукціон — технологія укладання угод в СЕЛТ, яка передбачає безперервне співставлення зустрічних заявок учасни- ків СЕЛТ по мірі їх надходження у відповідності з встановленою чер- говістю виконання заявок.

2.         Односторонній   аукціон   (аукціон)   —  технологія  укладання  угод в СЕЛТ, яка передбачає надання учасниками аукціону конкурентних пропозицій на купівлю на замовлення ініціатора аукціону в порядку, який визначається Порядком  проведення аукціону в СЕЛТ фондової біржі.

Учасники  біржових  торгів отримують  доступ до СЕЛТ фондової бір-

жі шляхом отримання  статусу учасника СЕЛТ та підключення до системи в


 

торговому режимі  відповідно до Порядку  одержання  доступу до системи електронних торгів, який затверджується Біржовою радою.

Порядок  котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

Котирування — механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту

Котирування цінних паперів на біржі здійснюється на підставі оголоше- них під час торговельної сесії учасниками торгів заявок шляхом співставлення зустрічних заявок та укладання біржових угод.

З метою забезпечення котирування цінних паперів фондова біржа про- водить наступні заходи:

—  встановлює вимоги до параметрів заявок учасників торгів;

—  визначає порядок подачі заявок учасниками торгів в ході торговельної сесії;

—  визначає основні параметри торговельної сесії та здійснює контроль за їх дотриманням та формуванням.

Основними параметрами торговельної сесії є:

—  мінімально припустима кількість та вартість цінних паперів в одній заявці (розмір лота);

—  крок зміни ціни;

—  ліміт максимальної зміни ціни;

—  ціна відкриття;

—  курсова ціна;

—  ціна закриття.

Перші три параметри  встановлюються Котирувальною комісією фондо- вої біржі. В свою чергу, ціною відкриття торговельної сесії для кожного цін- ного паперу вважається ціна закриття попередньої торговельної сесії, окрім першої торговельної сесії коли така ціна встановлюється Котирувальною ко- місією.

Поточна  курсова ціна розраховується відносно кожного  цінного папе- ру як середньозважена ціна усіх укладених угод щодо цього цінного паперу протягом торговельної сесії. При розрахунку котирувальна ціна округляється до значення, що кратне кроку зміни ціни.

Ціною закриття для кожного цінного паперу є його поточна курсова ціна на кінець торговельної сесії, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

Якщо в ході торговельної сесії за цінним папером не було укладено жодної угоди, курсова ціна цього цінного паперу не розраховується. Ціною


 

закриття торговельної сесії за цим цінним папером вважається ціна відкриття торговельної сесії.

Заходами, спрямованими на справедливе котирування цінних паперів та- кож є:

—  встановлення заходів щодо запобігання маніпулюванню цінами в ході торговельної сесії, зокрема, здійснення моніторингу торгів з метою виявлення нестандартних біржових угод, заборона укладання на біржі угод за заявками, які подає один учасник торгів, встановлення додатко- вих обмежень щодо параметрів заявок тощо;

—  процедури призупинення, припинення та поновлення торгів на біржі чи торгівлі окремими цінними паперами у випадку настання ситуації, яка перешкоджає  або може перешкодити нормальному проведенню торгів на біржі та організація звірки результатів торгів;

—  надання  членам фондової біржі  статусу маркет-мейкерів,  який  пе- редбачає добровільне прийняття  встановлених біржею додаткових зобов’язань щодо подання під час торговельних сесій заявок та сприяє забезпеченню підвищення ліквідності цінних паперів.

Біржовий курс цінного паперу за певну торговельну сесію розраховуєть- ся як середньозважена ціна усіх виконаних біржових контрактів, укладених на підставі зафіксованих біржею протягом даної торговельної сесії угод щодо цього цінного паперу і у яких передбачено їх виконання на дату їх укладання або не пізніше трьох робочих днів після дати їх укладання.

За  підсумками  кожного  торговельного дня  фондова біржа  розкриває по кожному цінному паперу через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтер- нет (у цілодобовому режимі) інформацію про:

—  кількість укладених угод, а також кількість та вартість цінних паперів, що стали предметом угод;

—  ціну відкриття торговельної сесії;

—  найбільшу та найменшу ціни угод, укладених протягом торговельної сесії;

—  параметри останньої укладеної угоди щодо цінного паперу (кількість цінних паперів та ціну угоди);

—  ціну закриття торговельної сесії;

—  зміну ціни закриття торговельної сесії у порівнянні з ціною закриття попередньої торговельної сесії.

Оприлюднення інформації  щодо біржового курсу цінного паперу через офіційний веб-сайт повинне відбуватись не пізніше 10 години дня, наступного за датою затвердження значення біржового курсу.

Також зазначена інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні фондової біржі та офіційному друкованому виданні ДКЦП та ФР.


 

Контроль  за дотриманням Правил фондової біржі

Фондова біржа здійснює контроль за дотриманням учасниками торгів та емітентами встановлених правил шляхом наступних заходів:

1.         Здійснення  постійного контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимо- гам, встановленим правилами біржі;

2.         Здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками тор- гів порядку формування та подачі заявок та укладання біржових угод;

3.         Здійснення  контролю  за виконанням  учасниками торгів розрахун- ків за укладеними біржовими  угодами та оформленими біржовими контрактами;

4.         Анулювання біржових угод відповідно правил біржі;

5.         Надсилання запитів з метою отримання  пояснень щодо обставин та причин здійснених порушень;

6.         Здійснення перевірок в порядку, визначеному правилами біржі;

7.         Здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу. Виконання процедури контролю за відповідністю емітента та його цінних

паперів лістинговим вимогам, здійснюється відповідно Правил фондової біржі уповноваженим на це працівником на підставі інформації, що подається емі- тентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюдню- ється через офіційні друковані видання ДКЦП та ФР та її офіційний веб-сайт, інформаційні агентства.

Повноваження   щодо  здійснення  поточного  моніторингу  за  торгами на фондовій біржі покладається на відповідний структурний підрозділ, який виконує наступні функції:

—  оперативну взаємодію з уповноваженими представниками учасників торгів під час проведення торгів;

—  координацію дій відповідних технічних підрозділів біржі, що задіяні в організації та проведенні торгів;

— підготовку підсумкових документів, якими  підтверджується факт укладання угод, а також інших документів про хід та результати торгів;

—  надання офіційних повідомлень, роз’яснень по питаннях, що пов’язані з порядком проведення торгів;

—  облік та зберігання підсумкових документів щодо результатів торгів, інших документів, що пов’язані з організацією проведення торгів.

Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ біржі функцій він має право здійснювати такі заходи:

—  вимагати виконання учасниками торгів вимог Правил фондової біржі;


 

—  припиняти (призупиняти) допуск до торгів учасників торгів у випад- ках порушення вимог Правил фондової біржі;

—  застосовувати заходи, спрямовані на запобігання обставинам, що по- рушують вимоги організації та проведення торгів;

—  вимагати від учасників торгів пояснень та усунення порушень під час оголошення заявок, укладання угод та оформлення біржових контр- актів;

—  у випадках виникнення  надзвичайних обставин призупиняти  торги на певний термін часу;

—  здійснювати перевірки.

Фондова біржа здійснює контроль за виконанням  учасниками торгів зобов’язань за укладеними угодами шляхом отримання  звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами.

Анулювання укладених біржових угод, здійснюється рішенням  Котиру- вальної комісії у випадках:

—  розірвання угоди за обопільної згоди її сторін;

— порушення стороною (сторонами)  угоди порядку реєстрації  та оформлення угоди;

—  порушення стороною (сторонами) угоди порядку розрахунків за уго- дою згідно з Регламентом торгів;

—  визнання угоди недійсною за рішенням суду;

—  анулювання угоди при надзвичайних обставинах відповідно до Правил фондової біржі;

—  невиконання учасником торгів вимог Правил фондової біржі.

Не допускається розірвання укладеної на біржі угоди щодо цінних папе- рів в односторонньому порядку.

Фондова біржа зобов’язана не пізніше одного робочого дня з дати при- йняття рішення про анулювання угоди письмово повідомити про це учасників торгів, що є сторонами угоди. Анулювання біржею укладених угод не є під- ставою для звільнення сторін угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

Для проведення перевірок відповідальна особа структурного підрозділу фондової біржі надсилає письмові запити (поштою, факсом), в яких вказує пе- релік документів, які необхідно надати учаснику торгів для здійснення пере- вірки.

В цілях проведення перевірок, структурний підрозділ Біржі має право ви- магати від учасників торгів надання наступних документів:

—  договори купівлі-продажу цінних паперів;

—  договори комісії (доручення);


 

—  акти прийому-передачі цінних паперів;

—  документи, якими  підтверджується факт  переходу права  власності на цінні папери;

—  документи, якими  підтверджується відповідність повноважень упо- вноважених представників учасників торгів вимогам Правил фондової біржі;

—  документи, на підставі яких проводиться ідентифікація  осіб, якими здійснюються фінансові операцій, що підлягають фінансовому моні- торингу;

—  інші документи.

Після отримання  запиту учасники торгів повинні у п’ятиденний термін надати біржі вказані документи.

Фондова біржа розробляє і затверджує правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодав- ства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вона призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

В рамках фінансового моніторингу фондова біржа здійснює:

—  заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до вимог законодавства України підлягають фінансовому моніторин- гу, та проводить їх реєстрацію;

—  проводить ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здій- снюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем;

—  надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансо- вого моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

—  сприяє  представникам  уповноваженого органу в проведенні  аналі- зу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦП  та ФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотри- манням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За порушення Правил фондової біржі, нормативних документів, що ре- гламентують порядок організації та проведення торгів, до винних осіб можуть бути застосовані відповідні санкції. А саме: санкції, що накладення безпосе- редньо під час торгів у відношенні учасників торгів, які порушують правила поведінки (усне попередження, усунення від участі у торговельній  сесії по пев- ній позиції біржового бюлетеня, вилучення із торговельної зали, де проводить- ся торговельна сесія); прийняття  рішення про припинення  (тимчасове зупи- нення) членства на фондовій біржі, накладання штрафів тощо.


 

Порядок  розкриття  інформації про діяльність фондової біржі

Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами торгів на фондовій біржі, є її власністю. Біржа залишає за собою право продавати інформаційним агентствам, засобам масової інформації чи іншим способом поширювати ін- формацію про торги.

Дії фондової біржі щодо оприлюднення інформації повинні бути спря- мовані на захист інтересів її членів та інших учасників торгів, забезпечення рівних умов щодо отримання  інформації про угоди з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які допущені до торгівлі на біржі.

Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:

—  вільний доступ (доступ до оприлюдненої інформації);

—  доступ на договірних засадах;

—  доступ уповноважених державних органів. Підлягає оприлюдненню наступна інформація:

—  перелік членів фондової біржі;

—  біржовий список;

Правила фондової біржі та інші нормативні документи, рішення відповід- них органів біржі, що регламентують умови участі, організації та проведення біржових торгів, здійснення розрахунків за укладеними угодами;

—  обсяги торгівлі цінними паперами та їх біржові курси;

—  біржові фондові індекси, які розраховуються біржею відповідно до ме- тодики, що реєструється ДКЦП та ФР.

Зазначена інформація  оприлюднюється через веб-сайт фондової біржі у цілодобовому режимі,  а також  може  бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні біржі та офіційному друкованому виданні ДКЦП та ФР. Інформація, що відображає стан торгових операцій з цінними паперами, які здійснені протягом торговельної сесії (ціна відкриття, курсова ціна, зміна кур- сової ціни, параметри останньої укладеної угоди) може розкриватися режимі реального часу через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет. Також фон- дова біржа забезпечує оприлюднення через офіційний веб-сайт нерегулярної інформації, яка подається її членами щодо укладених ними угод.

При організації та проведенні торгів з використанням СЕЛТ фондова бір- жа встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною учасникам СЕЛТ та спостерігачам, що отримали доступ до системи:

—  учасники СЕЛТ та їх клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та за- соби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену ін- формацію тільки на підставі угоди з біржею;


 

—  надання інформації про хід та підсумки торгів учасником СЕЛТ сво- єму клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації і може ви- користовуватися тільки для облікових та аналітичних цілей, а також для надання консультаційних послуг клієнтам.

Фондова біржа надає інформацію до ДКЦП та ФР згідно вимог, що вста-

новлені чинними нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР.

Фондова біржа забезпечує доступ державного представника ДКЦП та ФР

до інформації про хід та підсумки торгів в режимі реального часу шляхом:

—  надання  йому доступу до інформації,  що оприлюднюється на веб- сайті фондової біржі в режимі реального часу;

—  підключення до СЕЛТ в режимі спостерігача.

Зміст біржової угоди, за винятком найменування цінного паперу, інфор- мації про емітента, виду цінного паперу, кількості, ціни та суми угоди, не під- лягає розголошенню. Вся інша інформація може бути розкрита для третіх сто- рін у випадках, передбачених діючим законодавством України, за рішенням суду або на вимогу слідчих органів.

Фондова біржа здійснює з іншими фондовими біржами взаємний обмін інформацією щодо:

—  внесення та перебування цінних паперів у біржовому списку (найме- нування емітента, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вар- тість, дата останніх торгів та ціна закриття за даним цінним папером за результатами останньої торговельної сесії);

—  емітентів цінних паперів, які перебувають у біржовому списку (на- йменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнахо- дження);

—  рівня лістингу цінних паперів конкретних емітентів чи перебування цінних паперів у біржовому списку без унесення до біржового реє- стру;

—  біржового курсу цінних паперів;

—  розміщення цінних паперів;

—  лотів цінних паперів.

Обмін інформацією між фондовими біржами здійснюється шляхом роз- міщення інформації на веб-сайті біржі в цілодобовому режимі, якщо інший порядок інформаційної взаємодії не передбачений договорами між біржами.

У випадку виявлення фондовою біржею у діях учасників біржових торгів дій щодо впливу на ринкову вартість цінних паперів в інтересах такого учас- ника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних папе- рів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого впливу, біржа зобов’язана негайно повідомляє про це інші фондові біржі.


 

Питання для самоконтролю

1.         Дайте визначення поняття «фондовий ринок».

2.         Яка різниця між первинним та вторинним фондовим ринком?

3.         Перелічіть учасників фондового ринку.

4.         Які види професійної діяльності здійснюються на фондовому ринку?

5.         Чи  допускається  поєднання  професійної  діяльності на  фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності?

6.         Що включає професійна діяльність з торгівлі цінними паперами?

7.         Що таке андеррайтинг?

8.         Які дії не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними па- перами?

9.         Яка функція та мета діяльності саморегулівних організацій професій- них учасників фондового ринку?

10. Які повноваження щодо регулювання фондового ринку Державна ко- місія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати саморегу- лівній організації?

11. Які вимоги та особливості створення фондової біржі?

12. Вирішення яких завдань покладається на фондові біржі України?

13. Ким затверджуються правилами фондової біржі та які пункти вони включають?

14. Хто може отримати допуск до біржових торгів?

15. Які права та обов’язки членів фондової біржі?

16. Який порядок допуску цінних паперів до торгівлі на біржі?

17. Що таке лістинг і які процедури він передбачає?

18. У яких формах може відбуватись організація та проведення біржових торгів?

19. Які заходи проводяться фондовою біржею з метою котирування цін- них паперів?

20. Який порядок оприлюднення біржового курсу цінних паперів?

21. Шляхом яких заходів здійснює контроль за дотриманням учасниками торгів та емітентами правил фондової біржі?

22. Які документи має право вимагати від учасників торгів структурний підрозділ Біржі в цілях проведення перевірок?

23. Яка інформація про діяльність фондової біржі підлягає оприлюд- ненню?