9.3. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

Крім держави в особі Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інших державних органів визначених законом функція регу- лювання фондового ринку покладається також на саморегулівні організації.

Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку утво-

рюються за принципом — одна саморегулівна організація з кожного виду про- фесійної діяльності на ринку цінних паперів.

Така саморегулівна організація повинна об’єднувати більше 50% профе- сійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності. Об’єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу саморе- гулівної організації з дня його реєстрації Державною комісією з цінних папе- рів та фондового ринку.

Метою діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку є забезпечення провадження діяльності професійними учас- никами фондового ринку, які є членами саморегулівної організації, розроблен- ня і затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду професійної діяльності.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у кожному виді професійної діяльності може делегувати саморегулівній організації наступні повноваження щодо регулювання фондового ринку:

—  збирання, узагальнення та аналітичне оброблення даних щодо прова- дження відповідного виду професійної діяльності;

—  проведення перевірок провадження відповідного виду професійної ді- яльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, стандартів професійної поведінки;

—  подання їй обов’язкового для розгляду клопотання про припинення дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності;

—  сертифікація фахівців фондового ринку;

—  видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фон- довому ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може також делегувати інші повноваження саморегулівним ор- ганізаціям.

Умовами для прийняття рішення про делегування організації-претенден- ту професійних учасників фондового ринку повноважень ДКЦП та ФР щодо регулювання фондового ринку є:


 

—  наявність правил і стандартів професійної  діяльності на фондовому ринку, що є обов’язковими для виконання всіма членами саморегулів- ної організації;

—  статус непідприємницької організації;

—  наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше ніж 600 тисяч гривень.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку делегує саморегу-

лівній організації повноваження з регулювання фондового ринку в установле- ному нею порядку за заявою цієї організації. У рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування саморегулівній організа- ції повноважень зазначаються:

—  найменування саморегулівної організації, якій делегуються повнова- ження;

—  повноваження, які делегуються;

—  строк, на який делегуються повноваження;

—  порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень. Рішення про делегування саморегулівній організації повноважень підля-

гає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-пра- вовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства.