9.2. Професійна діяльність на фондовому ринку

Професійна діяльність на фондовому ринку — це діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституцій- них інвесторів, що відповідає встановленим вимогам.

Відповідно до законодавства не допускається поєднання професійної ді- яльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за ви- нятком  банківської. Не допускається також  поєднання окремих видів про- фесійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених зако- нодавством.

Необхідними умовами ведення професійної діяльності на фондовому рин- ку є наявність ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та членство щонайменше в одній саморегулівній організації (крім випадків, що стосуються професійної діяльності депозитаріїв та фондо- вих бірж).

На фондовому ринку здійснюються наступні види  професійної діяль- ності:


 

1.         Діяльність з торгівлі цінними паперами;

2.         Діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

3.         Депозитарна діяльність;

4.         Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку прова- диться торговцями цінними паперами — господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

—  брокерську діяльність;

—  дилерську діяльність;

—  андеррайтинг;

—  діяльність з управління цінними паперами.

Слід зазначити, що необхідною умовою проведення таких видів діяльності є наявність відповідного розміру статутного капіталу. Торговець цінними па- перами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяль- ність — не менш як 1 мільйон гривень гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами — не менш як 7 мільйонів гривень. Крім того, у статутному капіталі торговця цінними  паперами  частка іншого торговця не може перевищувати 10%.

Також торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмі- нювати) цінні папери власного випуску.

Брокерська діяльність — укладення торговцем цінними паперами ци- вільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цін- них паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Дилерська діяльність — укладення торговцем цінними  паперами ци- вільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій раху- нок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Андеррайтинг — розміщення  (підписка, продаж)  цінних паперів тор- говцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

У разі публічного розміщення  цінних паперів андеррайтер може  брати на себе зобов’язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування прода- жу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, ан- деррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цін- них паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерцій- ного представництва відповідно до взятих на себе зобов’язань.


 

З метою досягнення більш ефективної організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Діяльність з управління цінними паперами — діяльність, яка прова- диться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими  йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними па- перами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Договори щодо управління цінними паперами можуть укладатись, як з фі- зичними так і юридичними особами. Важливою умовою є те, що сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом — фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначаєть- ся договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Договір доручення, комісії або про управління цінними паперами укла- дається з торговцем цінними паперами в письмовій формі. В такому договорі визначаються:

—  права та обов’язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта;

—  умови укладення договорів щодо цінних паперів;

—  порядок звітності торговця перед його клієнтом;

—  порядок і умови виплати торговцю винагороди.

Торговець цінними паперами зобов’язаний виконувати доручення клієн- тів за укладеними договорами на найвигідніших для клієнта умовах.

Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів та грошових ко- штів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових ко- штів та майна, що перебувають у його власності. На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами в управління, не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями торговця цінними папе- рами, що не пов’язані із здійсненням ним функцій управителя.

Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати на обрану ним фон- дову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі.

Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:

—  розміщення емітентом власних цінних паперів;

—  викуп емітентом власних цінних паперів;


 

—  проведення юридичними особами та фізичними особами-підприєм- цями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

—  провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів доручення купівлі — продажу (обміну) цінних паперів че- рез торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівлі — про- дажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними папе- рами;

—  внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.

Без участі торговця цінними  паперами  можуть здійснюватися наступні операції:

—  дарування та спадкування цінних паперів;

—  операції, пов’язані з виконанням рішення суду;

—  придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів — про- фесійна діяльність учасника фондового ринку — компанії з управління акти- вами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відпо- відного договору про управління активами інституційних інвесторів.

Депозитарна діяльність — надання послуг щодо зберігання цінних па- перів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цін- них паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку — діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створен- ня організаційних, технологічних, інформаційних,  правових та інших умов для збирання та поширення  інформації відносно попиту і пропозицій, про- ведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансо- вих інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

Кліринг — отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підго-

товка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних  зобов’язань, що передбачає вза- ємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.