Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — сукупність учасників фон- дового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.

Первинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов’язаних з розміщенням цінних паперів.

Вторинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов’язаних з обігом цінних паперів.

Учасниками фондового ринку є:

1.         Емітенти — юридичні особи, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

2.    Інвестори в цінні папери — фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отри- мання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

3.         Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (па- йові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансо- вими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за раху- нок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, також за ра- хунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

4.         Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку —

неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку, що провадять


рами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну ді- яльність (діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв  та вимог, установлених Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники фондового ринку — юридичні особи, які на підставі

ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені за- конами України.

Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фа- хівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому рин- ку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльнос- ті на фондовому ринку, встановлюються Законом України Про цінні папери та фондовий ринок, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку та нормативно- правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.