8.3. Облігації та їх види

Одним з особливих корпоративних цінних паперів є облігація. Практика випуску такого роду цінних паперів в Україні є поки ще недостатньою, і об- лігації не набули особливого поширення.

Облігація  — цінний папір, що посвідчує внесення його власником  гро-

шей, визначає відносини  позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номі- нальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та


 

виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами  розмі- щення.

Емітент може розміщувати три види облігацій:

1.         Відсоткові облігації — облігації, за якими передбачається виплата від- соткових доходів.

2.         Цільові облігації — облігації, виконання зобов’язань за якими дозво- ляється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.

3.         Дисконтні облігації — облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між  ціною придбання  та номі- нальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єди- ним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх влас- ників дозволяється лише у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни достроко- вого погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

Погашення облігацій може здійснюватися грошима або майном відповід- но до умов розміщення облігацій.

Облігація  має  номінальну  вартість,  визначену  в  національній  валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення  облігацій — в іноземній валю- ті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою ніж одна копійка.

Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред’явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації  Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та ви- дачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації підприємств

Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.

Облігації підприємств підтверджують зобов’язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні цим підприємством.

Не допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття  збитків від гос- подарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.


 

Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не пере- вищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Умови розміщення  облігацій, що розміщуються акціонерним  товари- ством, можуть передбачати можливість їх конвертації  в акції акціонерного товариства (конвертовані облігації).

Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Облігації місцевих позик

До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик.

Рішення  про розміщення  облігацій місцевих позик  приймає  Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, уста- новлених бюджетним законодавством.

Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.

Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик, як і облігацій підприємств здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установле- ному нею порядку.

Державні облігації України

Залежно від терміну погашення державні облігації України можуть бути:

—  короткострокові — до одного року;

—  середньострокові — від одного до п’яти років;

—  довгострокові — понад п’ять років.

Державні облігації України поділяються на три види:

1. Облігації  внутрішніх державних  позик України — державні цін- ні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов роз- міщення облігацій.

2. Цільові  облігації внутрішніх державних  позик України — обліга- ції внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефі- циту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного роз- міру державного боргу. Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх


 

державних позик України є зазначення передбаченого законом про Держав- ний бюджет України на відповідний рік напряму використання залучених від розміщення таких облігацій коштів. Виключним напрямом використовують- ся є фінансування державних або регіональних програм і проектів.

3. Облігації  зовнішніх державних  позик України — державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтвер- джують зобов’язання України  відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Емісія державних облігацій України  регулюється законом України  про Державний  бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються гра- ничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Порядок про- ведення операцій, пов’язаних з розміщенням  цих облігацій, встановлюється Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України. Операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з розміщен- ням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашення і виплатою доходів за ними, а також проведення депозитарної діяльність щодо цих цінних паперів виконує Наці- ональний банк України Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів Украї- ни, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії тощо.

Державні облігації України можуть бути іменними або на пред’явника та розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Продаж облігацій внутрішніх державних позик здійснюється в національній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України — у валюті запозичення.

Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюють- ся грошовими коштами  або державними  облігаціями України  інших видів за згодою сторін.