8.2. Акції, їх види та властивості

Під акцією звичайно розуміють цінний папір, який випускає акціонерне товариство при його створенні, при перетворенні підприємства або організа- ції в акціонерне товариство, при злитті (поглинанні) двох або декількох акці- онерних товариств, а також для мобілізації коштів при збільшенні існуючого статутного капіталу.

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього ак- ціонерного товариства, тобто є свідоцтвом про внесення певної частки в ста- тутний капітал товариства. У Законі України про цінні папери та фондовий ринок подається наступне визначення акції.


 

Акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові  права його влас- ника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації,  право на управління акціонерним товариством, а та- кож немайнові права, передбачені Цивільним  кодексом України  та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних  то- вариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.

Для акції того чи іншого товариства характерний ряд властивостей, а саме:

—  є пайовим цінним папером;

—  наділена певною вартістю;

—  акція є неподільною;

—  може брати участь в обігу;

—  не має строку обігу;

—  є прибутковою.

Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Такі акції існують тільки на рахунку зберігача цінних паперів у вигляді облікових запи- сів. У цьому разі підтвердження права власності на цінні папери буде у вигляді виписки з рахунку, яку зберігач повинен видати власнику акцій.

Акція має певну вартість.  В свою чергу, існують наступні види вартості:

1. Номінальна вартість акції  — це ціна акції, отримана шляхом роз- поділу статутного капіталу акціонерного товариства на випущену кількість ак- цій. Номінал акції визначається під час заснування акціонерного товариства і залежить від того, на яку категорію інвесторів орієнтується товариство при розміщенні акцій. Всі акції акціонерного товариства повинні мати однакову номінальну вартість.

Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Акці- онерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне  товариство може  проводити  процедуру деномінації  акцій, за якої відбувається зміна їх номінальної вартісті.

Номінальна вартість акцій має винятково інформаційний характер і прак- тично не має значення для подальшого обігу акцій на ринку цінних паперів.

2. Ринкова вартість, або курсова — це ціна, що визначається на біржо- вому або позабіржовому ринку в процесі купівлі — продажу. Ця вартість зале- жить від багатьох факторів, зокрема фінансового стану товариства, перспектив його розвитку, розміру дивідендів тощо і може бути вище, нижче або рівною номінальній вартості.


 

3. Балансова вартість акції  — ціна, отримана шляхом ділення різниці між величинами активів і пасивів акціонерного товариства на кількість ви- пущених акцій.

Неподільність акції означає, що у разі, коли одна акція належить декіль- ком особам, всі вони визнаються власниками і можуть здійснювати свої права через когось з них.

Обіг акцій — це можливість передачі права володіння майном іншій осо- бі. Акція може бути об’єктом купівлі — продажу або дарування, спадкування.

Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком  продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Прибутковість акції означає, що її власник може отримувати певний при- буток від володіння цим цінним папером. Цей прибуток може виступати у ви- гляді дивідендів або доходу від продажу цінного папера.

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття від- повідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення  акцій визначається законом, що регулює питання утворення, діяльності та припи- нення акціонерних товариств.

Відповідно до Закону України  Про  акціонерні  товариства, який  набув чинності 29 квітня 2009 року усі акції товариства є іменними.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів — прості та привілейо- вані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибут- ку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціо- нерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції на- дають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цін- ні папери акціонерного товариства.

Привілейовані акції  надають їх власникам переважні, стосовно власни- ків простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного то- вариства у вигляді дивідендів та на отримання  частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різ- ним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У та-


 

кому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, роз- міщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товари- ства не може перевищувати 25%.

Більш детально права акціонерів — власників простих та привілейованих акцій розглянуто в розділі 3.

Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміще- них ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товари- ства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встанов- люється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.