Засновники і учасники акціонерних товариств при купівлі цінних папе- рів отримують певні корпоративні права у цьому товаристві. Проте вони ма- ють право власності лише на цінні папери, ту їх кількість, яку вони придбали.

3 ними вони мають право здійснювати операції відповідно до чинного зако- нодавства тих країн, де зареєстровані акціонерні товариства. В Україні влас- ність на цінні папери належить до поняття приватної власності, і акціонери повинні здійснювати з ними операції як з приватною власністю. Вони можуть здійснювати їх відчуження і втрату тих прав і відповідно обов’язків, які несе в собі володіння корпоративними правами.

Необхідно зауважити, що не всі цінні папери є корпоративними. Більшість із них в Україні представляє відносини позики, а не часток чи паїв у статутних фондах. Тому до корпоративних цінних паперів слід віднести насамперед ак- ції, облігації підприємств, інвестиційні сертифікати та похідні цінні папери акціонерних товариств — ф’ючерси та опціони.

Цінні папери — документи встановленої форми з відповідними  рекві-

зитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємо- відносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання  зобов’язань згідно з умовами  їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.


 

Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та без- документарні. Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі

Цінні папери за формою випуску можуть бути:

—  на пред’явника — права, посвідчені цінним папером, належать його пред’явнику;

—  іменні  — права, посвідчені цінним  папером,  належать  зазначеній у ньому особі;

—  ордерні — права, посвідчені цінним папером, належать особі, зазначе- ній у цьму цінному папері, яка може сама здійснити ці права або при- значити своїм розпорядженням  (наказом) іншу уповноважену особу.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять усі по-

свідчені ним права.

Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.

Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, вста- новленому законами України.

Права, посвідчені ордерним цінним папером, передаються шляхом вчи- нення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає за наявність та здій- снення цього права.

Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували його, відповідають перед його законним власником солідарно.

Відмова від виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером, з по- силанням на відсутність підстави зобов’язання або на його недійсність не до- пускається.

Індосамент — передавальний напис на ордерному цінному папері, що

посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи.

Індосант — фізична або юридична  особа, яка є власником  ордерного цін- ного паперу і вчиняє індосамент.

В Україні у цивільному обороті можуть бути наступні групи цінних па- перів:

1. Пайові цінні папери — цінні папери, які посвідчують участь їх влас- ника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім серти- фікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться:

—  акції;

—  інвестиційні сертифікати;

—  сертифікати ФОН (фондів операцій з нерухомістю).


 

2. Боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини пози- ки і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів відносяться:

—  облігації підприємств;

—  державні облігації України;

—  облігації місцевих позик;

—  казначейські зобов’язання України;

—  ощадні (депозитні) сертифікати;

—  векселі.

3. Іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпо- течним покриттям  та які посвідчують право власників на отримання від емі- тента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:

—  іпотечні облігації;

—  іпотечні сертифікати;

—  заставні.

4. Приватизаційні цінні папери — цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна дер- жавних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

5. Похідні цінні папери (деривативи) — цінні папери, механізм ви- пуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів чи інших фінансових та/або товарних ресурсів. Існує багато різновидів деривативів: опціони, форвардні та ф’ючерсні контракти, свопи та пов’язані деривативи (варанти).

6. Товаророзпорядчі цінні папери — цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.