7.5. Договірна робота в корпорації

Для поліпшення  управління господарською діяльністю в акціонерному товаристві часто розробляють положення  щодо порядку укладання і вико- нання договорів на рівні акціонерного товариства або структурних підрозді- лів, що входять до його складу, включаючи філії та представництва. Крім того, для посилення цієї частини корпоративного управління часто приймається положення про претензійно-позовну роботу в акціонерному товаристві, про значну майнову угоду та деякі інші. Хоча договірна робота в акціонерному то- варистві виходить за межі внутрішніх господарських відносин, проте доцільно створити внутрішні нормативні акти, які регламентують укладання посадови- ми особами угод із зовнішніми суб’єктами підприємництва, для забезпечення інтересів корпорації, а також для запобігання помилкам та корисливим діям з боку менеджменту чи посадових осіб.

Часто договірна робота включається до переліку функцій юридичного від- ділу, якщо таке положення прийняте в корпорації, оскільки підготовка укла- дання і контроль за виконанням договорів здійснюються юридичними служ- бами акціонерного товариства разом з відповідними службами структурних підрозділів, які несуть відповідальність за їх виконання відповідно до покладе- них на них обов’язків.

У положеннях можуть визначатися вимоги до змісту угод, хоча вони час- то дублюють відповідні законодавчі норми. Наприклад, включаються вимоги до оформлення договору: предмет договору, загальна його сума і ціна продук- ції, терміни  виконання  договору і терміни  поставки; порядок  розрахунків, майнова відповідальність, порядок урегулювання суперечок, інші умови угоди, які є істотними для сторін за цим договором.

Також положення регулюють договірну роботу всередині самої корпора- ції, особливо коли структурні підрозділи мають відносну самостійність і свої відносини будують шляхом укладання угод. Особливо важливим є регулюван- ня прав структурних підрозділів укладати угоди з зовнішніми контрагентами.

Положеннями  визначаються порядок оформлення і зберігання договорів, порядок їх контролю на відповідність умов договору чинному законодавству, порядок погодження із зацікавленими підрозділами і службами та посадови- ми особами. Регулюється ситуація за умов виникнення спорів і розбіжностей партнерами. Особлива увага має бути приділена контролю виконання договорів.

Важливим пунктом положення є регулювання відповідальності за невико- нання чи неналежне виконання договорів з боку сторонніх організацій, а та- кож посадових осіб самого акціонерного товариства.


 

Питання для самоконтролю

1.         Які пункти закладаються у положення про цінні папери?

2.         Які фонди можуть бути передбачені для ефективного функціонування корпоративного підприємства та за рахунок яких джерел вони форму- ються?

3.         Які основні вимоги кадрової політики визначає положення про персо- нал?

4.         Які складові програми розвитку персоналу?

5.         Які внутрішні документи регламентують управління працею в корпо- рації?

6.         У який спосіб здійснюється стимулювання менеджерів корпоратив- ного підприємства?

7.         Що таке опціони на придбання акцій?

8.         За рахунок яких джерел здійснюється виплата дивідендів у акціонер- ному товаристві?

9.         У яких випадках акціонерне  товариство не має права приймати  рі- шення  про  виплату дивідендів та  здійснювати  виплату дивідендів за простими та привілейованими акціями?

10. До функцій якого відділу включається договірна робота корпорації?