7.4. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві

Дивіденд — частина чистого прибутку акціонерного товариства, що ви- плачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або  класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий роз- мір дивідендів.

Виплата дивідендів регулюється Законом України про акціонерні товари- ства, а також, досить часто окремим положенням самого товариства. Зазвичай, таке положення включає наступні блоки:

—  загальні положення;

—  джерела виплати дивідендів;

—  особливості розрахунків дивідендів;

—  розподіл фонду дивідендів;

—  особливості нарахування та розподілу дивідендів за привілейованими акціями і облігаціями.

Іноді в такі положення закладаються особливості оплати дивідендів фізич-

ним та юридичним особам, оподаткування доходів за дивідендами.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіден- ди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за про- стими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.


 

Особлива увага у внутрішніх документах товариства приділяється дивіден- дам на привілейовані акції (якщо вони є). Привілейовані акції дають власни- кові переважне право на одержання дивідендів

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейова- ними акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, за простими ак- ціями перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, власникам останніх може бути здійснена доплата до розміру дивідендів.

Усі ці пункти повинні бути зазначені у статуті акціонерного товариства та його внутрішніх документах і є основою для управління дивідендами.

Акціонерне товариство як платник податків при нарахуванні та виплаті дивідендів своїм акціонерам утримує з них кошти у розмірі податку на при- буток. При цьому воно зменшує суму власного нарахованого податку на при- буток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату ди- відендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, якщо:

—  звіт про результати розміщення  акцій не зареєстровано у встановле- ному законодавством порядку;

—  власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіта- лу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартос- ті привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Акціонерне  товариство  не  має  права  здійснювати  виплату дивідендів

за простими акціями у випадку, якщо:

—  товариство має зобов’язання про викуп акцій;

—  поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату ди- відендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у ви-

падку, якщо:

—  звіт про результати розміщення  акцій не зареєстровано у встановле- ному законодавством порядку;

—  власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіта- лу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартос- ті привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейова-

ними акціями  певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейо- ваними акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.