ПЕРЕДМОВА

Підприємства корпоративного типу, а саме акціонерні товариства та това- риства з обмеженою відповідальністю є основною формою підприємницьких структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки, що підтверджуєть- ся як світовим, так і вітчизняними досвідом.

Забезпечення успішної діяльності корпорацій  полягає у їх доступі до ін- вестиційних ресурсів. Водночас вони не можуть розраховувати на довіру інвес- торів та надходження зовнішнього фінансування, якщо не буде вжито заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належ- ного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності.

У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвесто- ри здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідаль- ність несуть менеджери  перед інвесторами за результати діяльності підпри- ємства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і, таким чином, збільшується вартість частки участі інвесторів у капіталі.

В  сучасному корпоративному  управлінні знаходить своє використання поєднання глибинних корпоративних якостей, спільної діяльності з сучасни- ми методами менеджменту в спеціальних бізнес-напрямках. Варіантів тако- го «поєднання» стільки, скільки специфічних підприємств і організацій існує в економіці тієї або іншої країни.

Корпоративне управління можна розглядати, як складний комплекс пов’язаних між  собою механізмів  різної  природи: організаційно-правових, економічних, мотиваційних, соціально-психологічних, кожен із яких має спе- цифічний набір важелів, заходів, форм впливу на діяльність корпорації,  що роблять її унікальним явищем. Наведений перелік не вичерпує всього списку елементів корпоративного управління, але дозволяє стверджувати, що реальне корпоративне  управління є складним процесом, що само по собі вже є пев- ним бар’єром у застосуванні та освоєнні без необхідної підготовки об’єкта та суб’єкта управління.

Ефективне корпоративне управління не обмежується виключно відно- синами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності корпорацій (працівниками, спожива-


ПЕРЕДМОВА           7

чами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов’язано з тим, що підприємство корпоративного типу не може існувати незалежно від суспіль- ства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Проте,  у стосунках між  усіма зацікавленими  особами  завжди  є місце для потенційного конфлікту інтересів. Відповідно, сутністю корпоративного управління є система відносин між  інвесторами  (власниками)  корпорації, його менеджерами, а також іншими заінтересованими особами для забезпе- чення його ефективної діяльності, рівноваги впливу та балансу інтересів учас- ників корпоративних відносин.

Отже, постає необхідність навчання майбутніх спеціалістів особливостей ефективного корпоративного управління. Крім того, постійні зміни, що відбу- ваються в механізмах корпоративного управління та роботі фондового ринку пред’являють нові вимоги до професійної підготовки та рівня знань як керів- ників, менеджерів, так і акціонерів.