6.2. Відносини учасників товариства

Як правило, організаційно-економічні відносини основних учасників кор- порацій більш-менш чітко регламентується законодавчими актами і в окре- мих випадках внутрішньокорпоративними  документами. В цілому економіч- на роль засновників та інших акціонерів, їх вплив на діяльність товариства


 

чітко розписані в таких документах, як статут, положення про загальні збори акціонерів, їх представницькі органи. Іноді акціонерні товариства розробля- ють окремі положення про порядок роботи з акціонерами, які стосуються організаційних аспектів.

Особливо важливою є регламентація таких економічних відносин, які мо- жуть суттєво вплинути на діяльність корпорації. Відповідно, чіткого тракту- вання потребують способи набуття контрольного пакета акцій і купівлі зна- чних пакетів, оскільки в умовах вільного руху акцій на ринках цінних паперів саме акціонерне товариство може й не знати про те, що їх контрольні чи бло- куючі пакети перейшли в інші руки. Слід відзначити, що в Україні законодав- чо ці питання недостатньо врегульовано. Тому в положенні необхідно внести вимоги до закупівлі пакетів, зокрема контрольного.

Необхідно  також  визначити поняття  значної  майнової  угоди (значно- го правочину) в акціонерному  товаристві, оскільки її  кількісне вираження у кожному підприємстві буде різним і залежатиме від його розмірів. Звичайно, при цьому необхідно враховувати вимоги законодавства і визначити розміри значних угод для корпорації.

Важливим моментом є регулювання антиконкурентної діяльності всереди- ні самого корпоративного підприємства. В законодавчій базі України не досить чітко сформульовані умови віднесення дій власників чи персоналу корпорації до конкурентних, тому у внутрішнокорпоративних положеннях це питання по- трібно чітко визначити. З цією метою приймають документи про заборону кон- курентної діяльності в акціонерному товаристві із занесенням до них певних вимог. Наприклад, члени керівних органів корпоративного підприємства не ма- ють права без погодження наглядової ради або загальних зборів бути членами правління або управлінцями, які несуть персональну відповідальність в іншому господарському товаристві, крім тих, які створені цією корпорацією.

Конкурентними діями акціонерів і персоналу щодо акціонерного товари- ства можуть вважатися:

—  навмисне поширення свідомо неправдивих відомостей, що можуть за- вдати шкоди діловій репутації акціонерного товариства та його май- новим інтересам;

—  закупівля структурними  підрозділами, дочірніми та залежними  під- приємствами акціонерного товариства сировини і матеріалів за зави- щеними і реалізація продукції за зниженими  цінами, якщо ця про- дукція є профільною для підприємства;

—  розголошення комерційної таємниці, яку можуть використати конку- ренти на шкоду акціонерного товариства;

—  неправомірне збирання інформації, що містить комерційну таємни- цю акціонерного товариства;


 

—  схиляння персоналу акціонерного товариства до розголошення інфор- мації, що містить комерційну таємницю;

— використання товарних знаків акціонерного товариства підприєм- ствами, у яких особа — член персоналу цього акціонерного товариства має частку власності, або перебуває у трудових відносинах;

—  схиляння  до  бойкоту  акціонерного  товариства  інших  юридичних осіб — контрагентів з господарської діяльності;

—  схиляння до розриву договорів з акціонерним товариством.

Не можна  однозначно стверджувати, що необхідно розробляти окремо положення про заборону конкурентної діяльності, його можна внести окре- мим розділом наприклад, у Положення про персонал та ін.

Необхідним також є застосування системи відповідальності учасників-ме- неджерів. Важливе місце займають, наприклад, документи про відповідаль- ність посадових (афілійованих) осіб перед корпорацією і акціонерами. У по- ложеннях корпорації необхідно перш за все визначити поняття «посадові особи». Такими, як правило, є особи, наділені організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими повноваженнями  для здійснення діяльнос- ті акціонерного товариства. Насамперед це голова та члени наглядової ради товариства, голова та члени правління товариства, голова ревізійної комісії товариства, посадові особи адміністрації товариства, що виконують функції, передбачені певними пунктами відповідних положень.

У такі положення закладаються вимоги щодо сумлінності посадових осіб при здійсненні своїх службових обов’язків, взяття на себе встановлених обме- жень щодо недопущення дій, які можуть призвести до використання їх служ- бового становища та пов’язаних з ним можливостей, а також  можливостей товариства і його авторитету, в особистих, групових чи інших інтересах, що суперечать інтересам цього товариства. Визначаються форми встановлених об- межень, особливості компетенції.

Регламентується отримання  винагород, у тому числі від сторонніх осіб і організацій, подарунків, пільг від юридичних і фізичних осіб за використання свого службового становища. Наприклад, у деяких випадках посадовим осо- бам можуть заборонити укладати парі, робити ставки на іподромах та брати участь у інших азартних іграх грошового чи іншого майнового характеру, якщо це потягне за собою порушення інтересів корпорації, використовувати в осо- бистих, групових чи інших неслужбових цілях надані їм для здійснення своїх обов’язків приміщення, засоби транспорту і зв’язку, електронно-обчислюваль- ну техніку, грошові кошти та інше майно, якщо це не передбачено договором і внутрішніми нормативними актами акціонерного товариства і завдає йому збитків, використовувати не передбачені внутрішніми нормативними актами товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна.


 

Визначається також  відповідальність за порушення,  передбачена зако- нодавством України та іншими внутрішніми нормативними  актами корпо- рації. При  цьому рішенням  загальних зборів акціонерів посадові особи, які здійснили порушення можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної і кримінальної відповідальності відповідно до чинного зако- нодавства України.

У цілому наведені положення не вичерпують усіх відносин акціонерів, по- садових осіб, і їх можна розширювати, регламентуючи більший чи менший обсяг функцій менеджменту та інших працівників, стосунки акціонерів з кор- порацією.