5.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонер- ного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

В акціонерних  товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов’язково обирається ревізійна комісія.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які  мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію акціонерного товариства.

Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

—  член наглядової ради;

—  член виконавчого органу;

—  корпоративний секретар;

—  особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

—  члени інших органів товариства.

Порядок  діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджу- ються загальними зборами акціонерів згідно зі статутом товариства. Як прави- ло, в середньому за розмірами акціонерному товаристві створюється ревізій-


 

на комісія в складі трьох чоловік, хоча кількісний склад може бути й іншим. До складу ревізійної комісії не обираються головний бухгалтер та його заступ- ники, оскільки ревізійна комісія перевіряє насамперед їх звітність. Найбільш доцільним є обрання в ревізійну комісію бухгалтерських працівників акціоне- рів — юридичних осіб, в інших випадках — акціонерів, які обізнані з фінансо- во-економічною роботою.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк  повноважень членів ревізійної  комісії  (ревізора)  встановлю- ється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням  про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повно- важень, але не більше ніж на п’ять років.

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства, положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів.

Спеціальна перевірка  фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться за його рахунок ревізійною  комісією  (ревізором), а в разі її відсутності — аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням  загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент по- дання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10% простих акцій това- риства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загаль- них зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Крім того, ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових за- гальних зборів.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України Про акціонерні товариста, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Виконавчий орган зобов’язаний забезпечити членам ревізійної комісії (ре- візору) доступ до інформації про товариство.

За підсумками перевірки  фінансово-господарської діяльності акціонер- ного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

—  підтвердження  достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;


 

—  факти порушення законодавства під час провадження фінансово-гос- подарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгал- терського обліку та подання звітності.

Як правило, ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею

перевірок загальним зборам акціонерного товариства. Якщо перевірки ініці- ювала наглядова рада або сама ревізійна комісія, то результати доповідаються наглядовій раді акціонерного товариства. Ревізійна комісія зобов’язана вима- гати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловжи- вань, вчинених посадовими особами.

Крім того, річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансо- во-господарської діяльності товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

—  афілійована особа товариства;

—  афілійована особа посадової особи товариства;

—  особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власни- ками) більше ніж 10% акцій товариства.

У такому випадку, витрати, пов’язані з проведенням перевірки, поклада- ються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. За- гальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов’язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціо- нера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість прове- дення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської пере- вірки.

Виконавчий орган товариства зобов’язаний надати завірені копії всіх до- кументів протягом п’яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власни- ком більше ніж 10% акцій товариства, може проводитися не частіше двох ра- зів на календарний рік.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про ауди- торську діяльність, та даних, що подає ревізійна комісія повинен містити оцін- ку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану то- вариства у його бухгалтерській звітності.


 

Питання для самоконтролю

1.         Вирішення яких питань належить до виключної компетенції  загаль- них зборів?

2.         Який порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів ак- ціонерів?

3.         Що таке афілійовані особи?

4.         Назвіть основні вимоги до порядку проведення загальних зборів акці- онерного товариства?

5.         Ким і у яких випадках можуть бути скликані позачергові загальні збо- ри?

6.         Які питання належить до виключної компетенції наглядової ради ак- ціонерного товариства?

7.         Який порядок обрання членів наглядової ради акціонерного товари- ства?

8.         Які питання налажать до компетенції  виконавчого органу акціонер- ного товариства?

9.         Який порядок обрання та діяльності ревізійної комісії та яким орга- ном він затверджується?

10. За чиєю ініціативою може проводитись спеціальна перевірка фінан- сово-господарської діяльності акціонерного товариства ревізійною комісією?

11. Чи має право ревізійна комісія вносити пропозиції  до порядку ден- ного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів?

12. Які відомості повинні міститись у висновку ревізійної комісії?

13. Хто не може бути призначеним незалежним аудитором?