5.3. Виконавчий орган акціонерного товариства

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточ- ною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу  належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від


 

імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Виконавчий  орган  акціонерного  товариства  може  бути  колегіальним

(правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ре- візійної комісії.

Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного  товариства визначаються Законом України Про акціонерні товариства, іншими актами законодавства, статутом товариства або положенням  про виконавчий орган товариства, а також  трудовим договором, що укладається з кожним  членом виконавчого органу. Від імені товариства трудовий договір підписує голова на- глядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми поло- женнями товариства.

Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. Порядок  скликання  та проведення засі- дань колегіального виконавчого органу встановлюється статутом або положен- ням про виконавчий орган акціонерного товариства.

Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати про- ведення  засідання  колегіального виконавчого органу  та  вносити  питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу. Статутом може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу.

Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою товариства, якщо  інше не передбачено статутом товариства. Він має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член коле- гіального виконавчого також  може  бути наділений цими  повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Загалом посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керів- ники  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого


 

самоврядування, військовослужбовці, посадові особи  органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держа- ви та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядо- вій раді або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займа- тися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену су- димість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не мо- жуть бути посадовими особами органів товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтер- есах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень  статуту та інших документів товариства. Також, вони несуть відповідальність перед то- вариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.