ПЕРЕДМОВА ........................................................................... 6

РОЗДІЛ  1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ............ 8

1.1. Поняття  та  економічна  природа  корпоративного  управління  ....  8

1.2. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління  ........................ 12

1.3. Типи корпоративних  підприємств ........................................ 13

1.4. Міжнародні  стандарти  корпоративного  управління ................. 15

1.5. Сучасні системи та моделі корпоративного управління .............. 17

1.6. Принципи  корпоративного управління в Україні  .................... 26

РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ............................... 43

2.1. Поняття та економічні риси господарських товариств ................. 43

2.2. Порядок створення господарських товариств .............................. 45

2.3 Установчі документи господарських товариств ........................... 47

2.4. Засновники та учасники господарських товариств ...................... 48

2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю .............................. 49

2.6. Товариства з додатковою відповідальністю .............................. 54

РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ ....................... 56

3.1. Характерні риси акціонерних товариств .................................... 56

3.2. Типи акціонерних товариств ................................................... 57

3.3. Створення та заснування акціонерного товариства ........................ 59

3.4. Статут акціонерного товариства ............................................... 62

3.5. Права та обов’язки акціонерів товариства ................................... 63

3.6. Виділ та припинення акціонерного товариства ............................. 65

3.7. Ліквідація акціонерного товариства ......................................... 69

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ

ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ........................................ 71

4.1. Сутність корпоративної  власності ........................................ 71

4.2. Економічна роль статутного капіталу ..................................... 73

4.3. Формування капіталу підприємств корпоративного типу .............. 74

4.4. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів .. 77

4.5. Вплив відносин власності на рівень контролю над товариством ...... 79

РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОРЯДОК  ЇХ РОБОТИ .............................................. 85

5.1. Загальні збори акціонерного товариства ................................. 85

5.2. Наглядова рада акціонерного товариства ................................ 95


 

5.3. Виконавчий орган акціонерного товариства ............................. 98

5.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства ............................. 100

РОЗДІЛ 6. ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНА СИСТЕМА

УПРАВЛІННЯ ............................................................ 104

6.1. Побудова системи внутрішньокорпоративного управління ............ 104

6.2. Відносини учасників товариства ......................................... 107

6.3. Значний правочин та правочин, щодо вчинення якого

є заінтересованість ........................................................ 110

6.4. Основні положення щодо формування організаційних структур ....113

6.5. Система корпоративного контролю ....................................  114

6.6. Корпоративна культура .................................................... 116

РОЗДІЛ 7. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ

ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ................. 119

7.1. Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу . 119

7.2. Управління працею в корпорації .......................................... 123

7.3. Стимулювання персоналу корпорації  .................................. 128

7.4. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві ....................... 132

7.5. Договірна робота в корпорації ............................................. 134

РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ  ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ............................................................  136

8.1. Цінні папери та їх класифікація ........................................... 136

8.2. Акції, їх види та властивості ............................................... 138

8.3. Облігації та їх види .......................................................... 141

8.4. Інші цінні папери, що найчастіше використовуються

в корпоративному  секторі України  .................................  144

8.5. Емісія цінних паперів ...................................................... 147

РОЗДІЛ 9. ФОНДОВИЙ РИНОК ............................................... 154

9.1. Суть фондового ринку та його учасники ................................. 154

9.2. Професійна діяльність на фондовому ринку ............................ 155

9.3. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку . 159

9.4. Фондова біржа та порядок її роботи ...................................... 160

РОЗДІЛ 10. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ .............. 174

10.1. Поняття та особливості функціонування інститутів спільного інвестування   ............................................................   174

10.2. Типи та види інститутів спільного інвестування ...................... 177

10.3. Корпоративний  інвестиційний  фонд .................................. 180

10.4. Пайовий інвестиційний фонд ........................................... 186

10.5. Особливості венчурних інвестиційних фондів ....................... 192

10.6. Управління активами інститутів спільного інвестування .......... 194


5

10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери

інститутів спільного інвестування ....................................  198

10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування  .............................................................  199

РОЗДІЛ 11. НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА .............. 202

11.1. Сутність та структура Національної депозитарної системи ....... 202

11.2. Учасники Національної депозитарної системи ...................... 205

11.3. Правове регулювання депозитарної діяльності ....................... 208

11.4. Порядок переходу права власності на корпоративні права ........ 211

РОЗДІЛ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ .................................................................. 214

12.1. Органи державного регулювання корпоративного сектору ......... 214

12.2. Державне регулювання ринку цінних паперів ....................... 216

12.3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ........... 219

12.4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів .... 229

12.5. Антимонопольна діяльність в корпоративному секторі  ........... 232

12.6. Управління державним корпоративним сектором

та корпоративними  правами держави ............................... 237

РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ................................................................... 250

13.1. Роль та значення розкриття інформації в акціонерному товаристві . 250

13.2. Зберігання документів акціонерного товариства та інформація

про товариство ............................................................. 251

13.3. Принципи  розкриття інформації про акціонерні товариства .....  252

13.4. Порядок розкриття інформації на фондовому ринку ............... 258

13.5. Захист інформації про акціонерне товариство ...................... 261

ДОДАТКИ ............................................................................ 266

СЛОВНИК  ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ  ................................... 337

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ................................... 353