4.4. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупи- ти в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього


 

права визначається у статуті товариства та/або  рішенні загальних зборів. Рі- шенням загальних зборів обов’язково встановлюються:

—  порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або  клас акцій, що викуповуються;

—  строк викупу;

—  ціна викупу акцій (або порядок її визначення), яка не може бути мен- шою за її ринкову вартість;

—  дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються  у разі розподі-

лу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством ак- ції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було перед- бачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

—  на дату викупу акцій товариство вже має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій;

—  товариство є неплатоспроможним  або стане таким внаслідок викупу акцій;

—  власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капі- талу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вар- тості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним

простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими ак- ціями.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій то- вариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80% статутного капіталу.

Кожний акціонер — власник простих акцій товариства має право вима- гати здійснення обов’язкового викупу акціонерним  товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

—  злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

—  вчинення товариством значного правочину;

—  зміну розміру статутного капіталу.


 

Кожний акціонер — власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував про- ти прийняття загальними зборами рішення про:

—  внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщен- ня нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть пере- вагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;

—  розширення  обсягу прав акціонерів — власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства.

У зазначених випадках акціонерне товариство, зобов’язане викупити на- лежні акціонерові акції.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.