4.2. Економічна роль статутного капіталу

Визначення капіталу корпорації передбачає декілька підходів. Його нази- вають «реальний капітал», іноді — «власний капітал». Капітал, який представ- лений цінними паперами акціонерного товариства отримав назву «фіктивно- го» капіталу. Реальний, або власний капітал, як правило включає в себе статут- ний капітал (статутний фонд), резервний фонд, капіталізований прибуток та інші надходження.

При  вивченні корпоративного управління необхідно більш детально зу- пинитись  на понятті  статутного капіталу (фонду), яке  потребує аналізу та з’ясування його суті. Економічна роль статутного капіталу полягає у створенні матеріальної бази для формування і розвитку товариства. За рахунок статутно- го капіталу створюються основні та оборотні фонди товариства.

Він визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтер- еси його кредиторів.

Варто зазначити, що роль статутного капіталу товариства є важливою лише до моменту його створення. Річ у тім, що практично з перших днів функ- ціонування товариства величина його статутного фонду починає відрізнятись від величини його активів. Це пов’язано із необхідністю на етапі створення товариства у організаційних та інших витратах, які здійснюються з коштів, пе- реданих до статутного фонду, що приводить до його зменшується. В свою чергу капітал уже зареєстрованого товариства не є стабільним, оскільки товариство вступає у різні відносини з споживачами, постачальниками, партнерами, через нього проходять матеріальні та фінансові потоки, що логічно веде за собою по- стійні зміни активів підприємства.

Таким чином, економічна суть статутного капіталу зводиться до того, що він є лише тією величиною, яка показує стартові умови, з яких починало свою діяльність корпоративне  підприємство. При  неефективному управлінні під- приємством навіть статутний капітал великих розмірів може бути викорис- таний безрезультатно, при добре злагодженому та ефективному — збільшення капіталу та значне перевищення активів над статутним фондом.

З  метою  підсилення  ролі  статутного капіталу, законодавчо встановле- но взаємозв’язок його розмірів з величиною чистих активів господарського


 

товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансово- го року вартість чистих активів господарського товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про змен- шення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством, таке товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів (власний капітал) товариства — різниця

між сукупною  вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами.