3.7. Ліквідація акціонерного товариства

Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішен- ням загальних зборів, у тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який то- вариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося.

Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодав- ством.

Рішення  про ліквідацію акціонерного  товариства, обрання  ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціо- нерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.

У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

—  у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями  здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

—  у другу чергу — вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносина- ми, вимоги автора про плату за використання результату його інтелек- туальної, творчої діяльності;

—  у третю чергу — вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);

—  у четверту чергу — виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

—  у п’яту чергу — виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов’язковому викупу на вимогу акціонерів;

—  у шосту чергу — виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

— у сьому чергу — виплати за простими акціями, які підлягають обов’язковому викупу на вимогу акціонерів;

—  у восьму чергу — розподіл майна між акціонерами — власниками про- стих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

—  у дев’яту чергу — всі інші вимоги.


 

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення ви- мог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами  (акціонерами)  відповідної черги майно  розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Питання для самоконтролю

1.         Що таке акціонерне товариство, в чому полягають його відмінні риси у порівнянні із іншими господарськими товариствами?

2.         Назвіть позитивні та негативні риси акціонерних товариств.

3.         Які є типи акціонерних товариств?

4.         Які особливості публічного акціонерного товариства?

5.         Назвіть відмінні характерні  риси, що відрізняють приватне  акціо- нерне товариство від публічного?

6.         Які способи створення акціонерного товариства?

7.         Який порядок заснування акціонерного товариства?

8.         Які етапи створення акціонерного товариства та які дії необхідно про- вести на кожному з них?

9.         Вирішення яких питань відбувається на установчих зборах акціонер- ного товариства?

10. Перелік яких відомостей повинен міститись у статуті акціонерного товариства?

11. Перечисліть права та обов’язки акціонерів товариства.

12. Які переваги та обмеження  мають акціонери власники привілейова- них акцій?

13. Якими шляхами можливе припинення акціонерного товариства?

14. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації акціонерного товариства?