3.5. Права та обов’язки акціонерів товариства

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комуналь- ним майном, які є власниками акцій товариства.

Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підпри- ємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може  мати у своєму складі лише акціонерів — юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Будь-які обов’язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визнача- тися статутом або іншими документами акціонерного товариства.

Права акціонерів — власників простих акцій:

—  участь в управлінні акціонерним товариством;


 

—  отримання дивідендів;

—  отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;

—  отримання інформації про господарську діяльність акціонерного то- вариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятив- ного голосування.

Акціонери — власники простих акцій товариства можуть мати й інші пра- ва, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Обсяг прав, які надаються акціонеру — власнику кожного класу привіле- йованих акцій визначається у статуті акціонерного товариства, зокрема щодо:

—  розміру і черговості виплати дивідендів;

—  ліквідаційної вартості і черговості виплат у разі ліквідації товариства;

—  випадків та умов конвертації привілейованих акцій цього класу у при- вілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

—  порядку отримання інформації.

Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для ви- рішення кожного питання.

Акціонери — власники привілейованих акцій товариства мають право го- лосу тільки у випадках:

—  припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

—  внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів — власників цього класу привілейованих акцій;

—  внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації това- риства, або збільшення обсягу прав акціонерів — власників розміще- них класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

Акціонери мають переважне право при додатковій емісії акцій. Переважним  правом акціонерів визнається:

—  право акціонера — власника простих акцій придбати розміщувані то- вариством прості акції пропорційно  частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

—  право акціонера — власника привілейованих акцій придбати розмі- щувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції  такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості


 

отримання  дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропо- рційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного кла- су у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

Переважне право надається акціонеру — власнику простих акцій у про-

цесі приватного розміщення  обов’язково, в порядку, встановленому законо- давством.

Переважне право надається акціонеру — власнику привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які пере- бувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера — працівника товариства надання відомостей про те, як він голо- сував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження ак- ціонером — працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, чи вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягаєть- ся до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, а трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

Акціонери зобов’язані:

—  дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

—  виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

—  виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

—  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені ста- тутом акціонерного товариства;

—  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформа- цію про діяльність товариства.

Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення до-

говору між акціонерами, за яким  на акціонерів покладаються додаткові обов’язки, у тому числі обов’язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.