АНОТАЦІЯ

М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПІДРУЧНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  334.722.8(075.8)

ББК  65.291.21я73

М  21


Рекомендовано до друку


Вченою радою географічного факультету Львівський національний університет імені Івана Франка (Протокол № 14 від 23 грудня 2009 р.)

Рецензенти:

Михасюк Іван Романович – доктор економічних наук, професор, завіду-

вач кафедри економіки підприємств Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка;

Кравців Василь Степанович – доктор економічних наук, професор,

директор інституту регіональних досліджень НАН України;

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 

М 21


Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С.

Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник.– К.:

Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

ISBN 978-611-01-0343-5


 

Підручник “Корпоративне управління: теорія та практика” передбачає си- стемне викладення основ корпоративного менеджменту – теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки.

Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та

товариствами з обмеженою відповідальністю, встановлення специфіки роботи

фондового ринку та встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних закладів  економічних  спеціальностей  та  спеціалістів  сфери  корпоративного

управління.


 

ISBN 978-611-01-0343-5


УДК 334.722.8(075.8)

ББК 65.291.21я73

© Мальська М. П., Мандюк Н. Л.,

Занько Ю. С., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.