3.4. Статут акціонерного товариства

Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

—  повне та скорочене найменування товариства українською мовою;

—  тип товариства;

—  розмір статутного капіталу;

—  розмір резервного капіталу;

—  номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з ви- купу акцій;


 

—  умови та порядок  конвертації  привілейованих акцій  певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у ви- падках, якщо товариством передбачений випуск привілейованих ак- цій;

—  права акціонерів — власників привілейованих акцій кожного класу;

—  наявність  переважного   права   акціонерів   приватного   товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації;

—  порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

—  порядок скликання та проведення загальних зборів;

—  компетенцію загальних зборів;

—  спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному загаль- них зборів;

—  склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, об- рання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також по- рядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;

—  порядок внесення змін до статуту;

—  порядок припинення товариства.

Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання за- сновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

Статут акціонерного  товариства може  містити  й інші  положення,  що не суперечать законодавству.