3.3. Створення та заснування акціонерного товариства

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злит- тя, поділу, виділу чи перетворення підприємницьких  товариств, державних, комунальних та інших підприємств у акціонерне товариство.

Товариство створюється без обмеження  строку діяльності, якщо  інше не встановлено його статутом.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Повне найменування акціонерного товариства українською мовою по- винне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-право- вої форми (акціонерне товариство). Також акціонерне товариство може мати скорочену назву.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може скла- датися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товари- ства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі ор- гану, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, а також фі- зичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про його заснування.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб.


 

Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визнача- ються:

—  порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонер- ного товариства;

—  кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засно- вником;

—  номінальна вартість і вартість придбання цих акцій;

—  строк і форма оплати вартості акцій;

—  строк дії договору.

Засновницький  договір не  є  установчим документом  товариства  і  діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

У  разі  заснування  товариства  однією  особою  засновницький  договір не укладається.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні:

—  провести закрите (приватне) розміщення його акцій;

—  провести установчі збори;

—  здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розмі- щенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Створення акціонерного товариства здійснюється за наступними етапами:

1.         Прийняття  зборами засновників рішення про створення акціонерно- го товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій.

2.         Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.         Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випус- ку акцій.

4.         Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.         Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговуван- ня емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

6.         Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства.

7.         Оплата засновниками повної номінальної вартості акцій.

8.         Затвердження установчими зборами товариства результатів закритого

(приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвер-


 

дження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, перед- бачених законом.

9.         Реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації.

10. Подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

11. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

12. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

13. Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, вста- новлену цим Законом, є підставою для прийняття Державною комісією з цін- них паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про ре- зультати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі прийняття  такого рішення Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товари- ства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником.

На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:

—  заснування товариства;

—  затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

—  затвердження статуту товариства;

—  утворення органів товариства;

—  уповноваження представника (представників) на здійснення подаль- шої діяльності щодо утворення товариства;

—  обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого ор- гану товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви- конавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

—  затвердження результатів розміщення акцій;

—  вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

При чому, рішення з питань, заснування товариства, оцінки майна та за- твердження статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного товариства.

Незатвердження   установчими  зборами  статуту  акціонерного  товари- ства вважається відмовою засновників від створення цього товариства та є


 

підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства пови- нен становити 1250 мінімальних заробітних плат.

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вар- тість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі наявності такої неоплати акціонерне товариство вважа- ється не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його заснуванням.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майнови- ми і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім борго- вих емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

До реєстрації звіту про результати розміщення  акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов’язаннями.

Документ, що засвідчує право власності засновника акціонерного товари- ства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій про- тягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Засновники  акціонерного  товариства несуть солідарну відповідальність за пов’язаними з його заснуванням зобов’язаннями, що виникли до його дер- жавної реєстрації.

Акціонерне товариство відповідає за пов’язаними з його заснуванням зобов’язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів.