3.2. Типи акціонерних товариств

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні то- вариства та приватні акціонерні товариства.

Особливостями публічного акціонерного товариства є:

—  акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акці- онерів та товариства;

—  товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій;

—  при публічному розміщенні акцій акціонери не мають переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством;

—  товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у бір- жовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі, при цьому укладан- ня договорів купівлі-продажу акцій товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі;

—  у разі якщо умовами емісії акцій передбачена можливість їх оплати не грошовими коштами, товариство зобов’язане залучити незалежно- го експерта для встановлення ринкової вартості майна, майнових або немайнових прав, які передаються в обмін на акції, при цьому вар- тість негрошового внеску не може відхилятися від ринкової вартості акцій більше ніж на 10% ;


 

—  річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним  аудитором, а також  оприлюдненню (разом із аудитор- ським висновком);

—  обрання членів наглядової ради і ревізійної комісії товариства здій- снюється виключно шляхом кумулятивного голосування;

—  окрім питань, для вирішення яких законом вимагається кваліфікова- на більшість (три четвертих голосів від загальної кількості акціонерів товариства, які мають право голосу), рішення загальних зборів това- риства приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах акціонерів. Товариство і його акціонери не мають право на свій розсуд розширяти коло питань, які вирішуються кваліфікованою більшістю, а також збільшувати число голосів, якими вирішуються інші питання.

Лістинг  — сукупність  процедур з включення цінних паперів до реєстру

організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних папе- рів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі.

Кумулятивне голосування — голосування під час обрання органів това- риства, коли загальна кількість  голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподі- лити їх між кількома кандидатами.

Особливостями приватного акціонерного товариства є:

—  максимальна кількість акціонерів не може бути більшою 100 осіб;

—  товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій;

—  статутом товариства може бути передбачено переважне право акці- онерів та самого товариства на придбання  акцій  цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва;

—  акціонер товариства завжди має переважне право на придбання ак- цій додаткової емісії, в той же час акціонер публічного акціонерного товариства може бути позбавлений такого права умовами публічного розміщення акцій додаткової емісії;

—  акції  приватного  акціонерного  товариства  не  можуть  купуватися та/або  продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону;

—  умовами  емісії  акцій  може  бути  передбачена  можливість  сплати за них не грошима, а майном, майновими або немайновими правами,


 

при цьому оцінка негрошового внеску здійснюється товариством і ін- вестором на власний розсуд, без залучення незалежного експерта;

—  статутом товариства може встановлюватися коло питань, вирішення яких вимагає більшої кількості голосів акціонерів, ніж проста біль- шість або кваліфікована більшість;

—  на  розсуд  товариства,  члени  наглядової  ради  можуть  обиратися за принципом пропорційності представництва або шляхом кумуля- тивного голосування;

—  товариство не зобов’язане розкривати свою фінансову звітність на фон- довому ринку, хоча зобов’язане оприлюднювати фінансову звітність у Державному реєстрі юридичних осіб, як і будь-яка інша юридична особа, зареєстрована в Україні.